Ν. 2892/2001 (Φ.Ε.Κ. Α' 46/9-3-2001) «Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις»
Ημ. Νομοθεσίας: 24 Ιαν 2007