Ν. 2874/2000 (Φ.Ε.Κ. Α' 286/29-12-2000) «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις»
Ημ. Νομοθεσίας: 24 Ιαν 2007