Ν. 2843/2000 (Φ.Ε.Κ. Α' 219/12-10-2000) «Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή των εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις»
Ημ. Νομοθεσίας: 24 Ιαν 2007