Ν. 2842/2000 (Φ.Ε.Κ. Α' 207/27-9-2000) «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ»
Ημ. Νομοθεσίας: 24 Ιαν 2007