Ν. 2836/2000 (Φ.Ε.Κ. Α' 168/24-7-2000) «Συμπλήρωση της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ρυθμίσεις θεμάτων Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζημιώσεων, Φ.Π.Α., επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις»
Ημ. Νομοθεσίας: 24 Ιαν 2007