Ν. 2778/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 295/30-12-1999) «Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις»
Ημ. Νομοθεσίας: 24 Ιαν 2007