Ν. 2744/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 222/25-10-1999) «Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ. Α.Π.) και άλλες διατάξεις»
Ημ. Νομοθεσίας: 24 Ιαν 2007