Ν. 2742/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 207/7-10-1999) «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
Ημ. Νομοθεσίας: 24 Ιαν 2007