Ν. 2733/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 155/30-7-1999) «Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις»
Ημ. Νομοθεσίας: 24 Ιαν 2007