Ν. 2651/1998 (Φ.Ε.Κ. Α' 248/3-11-1998) «Ρυθμίσεις θεμάτων της χρηματιστηριακής αγοράς, συγχώνευση Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ) και Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ.) και άλλες διατάξεις»
Ημ. Νομοθεσίας: 24 Ιαν 2007