Ν. 2642/1998 (Φ.Ε.Κ. Α' 216/17.9.1998) «Περί μητρώου επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις»
Ημ. Νομοθεσίας: 17 Σεπ 1998