Ν. 2533/1997 (Φ.Ε.Κ. Α' 228/11-11-1997) «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις»
Ημ. Νομοθεσίας: 25 Σεπ 2008