Ν. 2526/1997 (Φ.Ε.Κ. Α' 205) «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση κινητών Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία» («Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.») και άλλες διατάξεις»
Ημ. Νομοθεσίας: 24 Ιαν 2007