Ν. 2515/1997 (Φ.Ε.Κ. Α' 154) «Ασκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις»
Ημ. Νομοθεσίας: 24 Ιαν 2007