Ν. 2471/1997 (Φ.Ε.Κ. Α' 46) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της; 18ης Νοεμβρίου 1996, πρόσθετες ρυθμίσεις για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις»
Ημ. Νομοθεσίας: 24 Ιαν 2007