Ν. 2459/1997 (Φ.Ε.Κ. Α' 17) «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις»
Ημ. Νομοθεσίας: 24 Ιαν 2007