Ν. 2374/1996 (Φ.Ε.Κ. Α' 32) «Εισαγωγή μετοχών του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Τ.Ε.) στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) και άλλες διατάξεις»
Ημ. Νομοθεσίας: 24 Ιαν 2007