Ν. 2324/1995 (Φ.Ε.Κ. Α' 146/17-7-1995) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις»
Ημ. Νομοθεσίας: 23 Σεπ 2008