Ν. 2275/1994 (Φ.Ε.Κ. Α' 238/29-12-1994) «Κύρωση των από 31.12.1993 και 6.7.1994 πέντε δανειακών συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις».
Ημ. Νομοθεσίας: 24 Ιαν 2007