Ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. Α' 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»
Ημ. Νομοθεσίας: 24 Ιαν 2007