Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. Α' 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
Ημ. Νομοθεσίας: 24 Ιαν 2007