Ν. 876/1979 (Φ.Ε.Κ. Α' 48/12-3-1979) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερόμενων εις την ανάπτυξιν της Κεφαλαιαγοράς»
Ημ. Νομοθεσίας: 24 Ιαν 2007