Α.Ν. 148/1967 (Φ.Ε.Κ. Α' 173) «Περί μέτρων προς ενίσχυσιν της κεφαλαιαγοράς»
Ημ. Νομοθεσίας: 24 Ιαν 2007