Ν. 3632/1928 (Φ.Ε.Κ. Α' 17/26-7-1928) «Περί Χρηματιστηριακών αξιών»
Ημ. Νομοθεσίας: 24 Ιαν 2007