ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – Πληροφορίες, Αιτήσεις και Δικαιολογητικά

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Σύμφωνα με την απόφαση 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής, Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β'1780/19.8.2015), όπως ισχύει, για την ανανέωση της πιστοποίησης της επαγγελματικής καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.3606/2007 (ΦΕΚ Α' 195), υποβάλλονται τα ακόλουθα έγγραφα:

  1. Αίτηση Συμμετοχής σε Εξετάσεις - ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ, υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον υποψήφιο ή την εταιρεία στην οποία απασχολείται.

        ή

       Αίτηση Συμμετοχής σε Σεμινάριο Επιμόρφωσης, υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον υποψήφιο ή την εταιρεία στην οποία απασχολείται.

  1. Υπεύθυνη Δήλωση - Εξουσιοδότηση του υποψήφιου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, σχετικά με τα ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, περί μη άσκησης ποινικής διώξεως εις βάρος του.
  3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, υπέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά και με ευκρίνεια το αντικείμενο απασχόλησης του υποψηφίου και από την οποία προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης

 ή

      Βεβαίωση συνεργασίας με εταιρεία της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν.4099/2012, υπέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά και με ευκρίνεια το αντικείμενο απασχόλησης του υποψηφίου και από την οποία προκύπτει το χρονικό διάστημα συνεργασίας

  1. Απόδειξη κατάθεσης τέλους ανανέωσης. Το τέλος πιστοποίησης ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ και καταβάλλεται στο λογαριασμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Τράπεζα της Ελλάδος (IBAN: GR 59010 0024 0000000000 262154) .

Προσοχή: Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσέξουν τα εξής σχετικά με το τέλος πιστοποίησης:

α) Απαιτείται επιπλέον η καταβολή χαρτοσήμου ύψους 2,4% επί του ποσού των 30 Ευρώ.

β) Απαιτείται η αναγραφή του ονοματεπωνύμου του υποψηφίου πάνω στην απόδειξη κατάθεσης, ακόμα και στην περίπτωση που το ποσόν καταβάλλεται από την εταιρεία στην οποία εργάζεται ή με την οποία συνεργάζεται ο υποψήφιος.

Η αίτηση θεωρείται πλήρης και μπορεί να γίνει παραδεκτή από την Ε.Κ. μόνο εάν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη (από την εταιρεία ή τον υποψήφιο) και συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που αναφέρονται παραπάνω. Αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται μετά τη λήξη της εκάστοτε καθορισμένης προθεσμίας υποβολής, δεν γίνονται αποδεκτές, ανεξάρτητα από το λόγο της μη εμπρόθεσμης υποβολής τους.

Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο της Ε.Κ. (9:30 π.μ - 2:00 μ.μ.) ώστε να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου εισερχόμενης αλληλογραφίας.