ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – Πληροφορίες, Αιτήσεις και Δικαιολογητικά

 

 

I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με την απόφαση 18/809/21.2.2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την ανανέωση της πιστοποίησης επαγγελματικής καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν.4514/2018 (ΦΕΚ Α' 14/30.1.2018), υποβάλονται τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Αίτηση Ανανέωσης μέσω Συμμετοχής σε Εξετάσεις υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον υποψήφιο ή την εταιρεία στην οποία απασχολείται.

        ή

        Αίτηση Ανανέωσης μέσω Συμμετοχής σε Σεμινάριο Επιμόρφωσης, υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον υποψήφιο ή την εταιρεία στην οποία απασχολείται.

2. Υπεύθυνη Δήλωση της Εταιρείας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 ότι διεξήχθη από αυτήν έλεγχος των ελαχίστων προϋποθέσεων προσωπικής αξιοπιστίας των υποψηφίων προς Πιστοποίηση προσώπων, τα οποία απασχολεί ή με τα οποία συνεργάζεται και έλαβε προς τον σκοπό αυτό αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης και υπεύθυνη δήλωση του κάθε υποψηφίου με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής περί μη ασκήσεως πειθαρχικής δίωξης καθώς και περί μη επιβολής κυρώσεων για οποιαδήποτε διοικητική παράβαση της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 5 της απόφασης 18/809/21.2.2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή αντίστοιχης διάταξης εκτός της ελληνικής επικράτειας.

 3. Απόδειξη κατάθεσης τέλους ανανέωσης. Το τέλος πιστοποίησης ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ και καταβάλλεται στο λογαριασμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Τράπεζα της Ελλάδος (IBAN: GR 59010 0024 0000000000 262154) .

 

Προσοχή: Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσέξουν τα εξής σχετικά με το τέλος πιστοποίησης:

α) Απαιτείται επιπλέον η καταβολή χαρτοσήμου ύψους 2,4% επί του ποσού των 30 Ευρώ.

β) Απαιτείται η αναγραφή του ονοματεπωνύμου του υποψηφίου πάνω στην απόδειξη κατάθεσης, ακόμα και στην περίπτωση που το ποσόν καταβάλλεται από την εταιρεία στην οποία εργάζεται ή με την οποία συνεργάζεται ο υποψήφιος.

Η αίτηση θεωρείται πλήρης και μπορεί να γίνει παραδεκτή από την Ε.Κ. μόνο εάν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη (από την εταιρεία ή τον υποψήφιο) και συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που αναφέρονται παραπάνω. Αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται μετά τη λήξη της εκάστοτε καθορισμένης προθεσμίας υποβολής, δεν γίνονται αποδεκτές, ανεξάρτητα από το λόγο της μη εμπρόθεσμης υποβολής τους.

Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο της Ε.Κ. (9:30 π.μ - 2:00 μ.μ.) ώστε να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου εισερχόμενης αλληλογραφίας.

 

II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ή ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την απόφαση 18/809/21.2.2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την ανανέωση της πιστοποίησης επαγγελματικής καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν.4514/2018 (ΦΕΚ Α' 14/30.1.2018), υποβάλονται τα ακόλουθα έγγραφα:

 1.  Αίτηση Ανανέωσης χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής σε Σεμινάριο Επιμόρφωσης ή Εξετάσεις, υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον υποψήφιο ή την εταιρεία στην οποία απασχολείται.
 2. Πρόσφατο Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
 1. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, περί μη άσκησης πειθαρχικής δίωξης εναντίον του και μη επιβολής κυρώσεων για παράβαση της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς.
 1. α) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, υπέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά και με ευκρίνεια το αντικείμενο και ο χρόνος απασχόλησης του υποψηφίου και αναφέρεται ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη.

 ή

         Βεβαίωση συνεργασίας στην οποία περιγράφεται αναλυτικά και με ευκρίνεια το αντικείμενο απασχόλησης του υποψηφίου και από την οποία προκύπτει το χρονικό διάστημα συνεργασίας με εταιρεία της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν.4099/2012, υπέχουσα θέση υπεύθυνης  δήλωσης του ν. 1599/1986.

          και

         β) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για το αντίστοιχο ως άνω διάστημα από την οποία προκύπτει η σχέση απασχόλησης του υποψηφίου με την εταιρεία που εξέδωσε τη βεβαίωση προϋπηρεσίας (αντίγραφο των σχετικών ενσήμων) ή ο κλάδος απασχόλησης του υποψηφίου σε περίπτωση συνεργασίας.

 

 1. Απόδειξη κατάθεσης τέλους ανανέωσης. Το τέλος πιστοποίησης ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ και καταβάλλεται στο λογαριασμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Τράπεζα της Ελλάδος (IBAN: GR 59010 0024 0000000000 262154) .

Προσοχή: Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσέξουν τα εξής σχετικά με το τέλος πιστοποίησης:

α) Απαιτείται επιπλέον η καταβολή χαρτοσήμου ύψους 2,4% επί του ποσού των 30 Ευρώ.

β) Απαιτείται η αναγραφή του ονοματεπωνύμου του υποψηφίου πάνω στην απόδειξη κατάθεσης, ακόμα και στην περίπτωση που το ποσόν καταβάλλεται από την εταιρεία στην οποία εργάζεται ή με την οποία συνεργάζεται ο υποψήφιος.

Η αίτηση θεωρείται πλήρης και μπορεί να γίνει παραδεκτή από την Ε.Κ. μόνο εάν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη (από την εταιρεία ή τον υποψήφιο) και συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που αναφέρονται παραπάνω. Αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται μετά τη λήξη της εκάστοτε καθορισμένης προθεσμίας υποβολής, δεν γίνονται αποδεκτές, ανεξάρτητα από το λόγο της μη εμπρόθεσμης υποβολής τους.

Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο της Ε.Κ. (9:30 π.μ - 2:00 μ.μ.) ώστε να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου εισερχόμενης αλληλογραφίας.

 

III. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑΝ Η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ

Σύμφωνα με την απόφαση 18/809/21.2.2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την ανανέωση της πιστοποίησης επαγγελματικής καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν.4514/2018 (ΦΕΚ Α' 14/30.1.2018), υποβάλονται τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Αίτηση Ανανέωσης μέσω Συμμετοχής σε Εξετάσεις υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον υποψήφιο ή την εταιρεία στην οποία απασχολείται.

        ή

        Αίτηση Ανανέωσης μέσω Συμμετοχής σε Σεμινάριο Επιμόρφωσης, υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον υποψήφιο ή την εταιρεία στην οποία απασχολείται.

         ή

        Αίτηση Ανανέωσης χωρίς Υποχρέωση Συμμετοχής σε Σεμινάριο Επιμόρφωσης ή Εξετάσεις, υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον υποψήφιο ή την εταιρεία στην οποία απασχολείται.

 1. Πρόσφατο Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
 1. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, περί μη άσκησης πειθαρχικής δίωξης εναντίον του και μη επιβολής κυρώσεων για παράβαση της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς.
 1. α) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, υπέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά και με ευκρίνεια το αντικείμενο και ο χρόνος απασχόλησης του υποψηφίου και αναφέρεται ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη.

 ή

         Βεβαίωση συνεργασίας στην οποία περιγράφεται αναλυτικά και με ευκρίνεια το αντικείμενο απασχόλησης του υποψηφίου και από την οποία προκύπτει το χρονικό διάστημα συνεργασίας με εταιρεία της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν.4099/2012, υπέχουσα θέση υπεύθυνης  δήλωσης του ν. 1599/1986.

          και

         β) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για το αντίστοιχο ως άνω διάστημα από την οποία προκύπτει η σχέση απασχόλησης του υποψηφίου με την εταιρεία που εξέδωσε τη βεβαίωση προϋπηρεσίας (αντίγραφο των σχετικών ενσήμων) ή ο κλάδος απασχόλησης του υποψηφίου σε περίπτωση συνεργασίας.

 1. Απόδειξη κατάθεσης τέλους ανανέωσης. Το τέλος πιστοποίησης ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ και καταβάλλεται στο λογαριασμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Τράπεζα της Ελλάδος (IBAN: GR 59010 0024 0000000000 262154) .

Προσοχή: Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσέξουν τα εξής σχετικά με το τέλος πιστοποίησης:

α) Απαιτείται επιπλέον η καταβολή χαρτοσήμου ύψους 2,4% επί του ποσού των 30 Ευρώ.

β) Απαιτείται η αναγραφή του ονοματεπωνύμου του υποψηφίου πάνω στην απόδειξη κατάθεσης, ακόμα και στην περίπτωση που το ποσόν καταβάλλεται από την εταιρεία στην οποία εργάζεται ή με την οποία συνεργάζεται ο υποψήφιος.

Η αίτηση θεωρείται πλήρης και μπορεί να γίνει παραδεκτή από την Ε.Κ. μόνο εάν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη (από την εταιρεία ή τον υποψήφιο) και συνοδεύεται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που αναφέρονται παραπάνω. Αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται μετά τη λήξη της εκάστοτε καθορισμένης προθεσμίας υποβολής, δεν γίνονται αποδεκτές, ανεξάρτητα από το λόγο της μη εμπρόθεσμης υποβολής τους.

Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο της Ε.Κ. (9:30 π.μ - 2:00 μ.μ.) ώστε να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου εισερχόμενης αλληλογραφίας.