Nikolaos Porfyris, Member,Athens Exchange Representative