Πέμπτη, 23/10/2014
αρχική σελίδα | επικοινωνία
Δελτίο τύπου 695 - 15.10.2014 (15/10/2014)             //             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΤΡΑΣΤΟΡ (10/10/2014)             //             Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για τον διορισμό ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον τακτικό, κατά το νόμο, έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της Οικονομικής Διαχείρισης και του Απολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. για τη χρήση που λήγει στις 31.12.2014. (8/10/2014)
 

Για την εύρεση εταιριών, χρησιμοποιήστε τη Σύνθετη Αναζήτηση.


 
Θεσμικό Πλαίσιο / Νομοθεσία / Προεδρικά Διατάγματα

Προεδρικό Διάταγμα

Φ.Ε.Κ.

Τίτλος

Π.Δ. 65/2009

Α' 88/9.6.2009

«Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».
Π.Δ. 74 /2001
Α' 64 / 2-4-01
«Περί μεταθέσεως της έναρξης ισχύος των διατάξεων του Ν. 2844 / 2000 (ΦΕΚ 220 / Α΄ / 2000) «Συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις παροχής ασφαλείας».
Π.Δ. 100/1998
Α' 96 / 5-5-98
«Καθορισμός συντελεστών αποσβέσεων».
Π.Δ. 401/1996
Α' 269 / 10-12-96
«Περί οργανώσεως και λειτουργίας της επιτροπής για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες του άρθρου 7 του Ν. 2331 / 95».
Π.Δ. 82/1996
Α' 66 / 11-9-96
«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
Π.Δ. 433/1993
Α' 183 / 7-10-93
«Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 348 / 1985 (ΦΕΚ 125 Α΄) του Ν. 1969 / 91 (ΦΕΚ 167 / Α΄) και του Π.Δ. 50 / 1992 (ΦΕΚ 22 / Α΄), σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 85 / 611 / ΕΟΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της Οδηγίας 90 / 211 / ΕΟΚ για την τροποποίηση της Οδηγίας 80 / 390 / ΕΟΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των ενημερωτικών δελτίων για τη διάθεση τίτλων στο κοινό ως ενημερωτικών δελτίων εισαγωγής στο Χρηματιστήριο».
Π.Δ. 96/1993
Α' 42 / 23-3-93
«Περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας αρ. 88 / 361 / ΕΟΚ και της οδηγίας 92 / 122 / ΕΟΚ σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων».
Π.Δ. 14/1993
Α' 6 / 1-2-93
«Τροποποίηση του Π.Δ. 409 της 12 / 28-11-1986 «περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών (Κωδ. Ν. 2190 / 1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ. 174 / 1963) προς το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Πρώτης Οδηγίας 68 / 151 / ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9.3.1968, της Δεύτερης Οδηγίας 77 / 91 / ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13-12-1976 της Τέταρτης Οδηγίας 78 / 660 / ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25-7-1978 και μερικώς της Έβδομης Οδηγίας 83 / 349 / ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13-6-1983 (ΦΕΚ Α΄ 191)».
Π.Δ. 53/1992
Α' 22 / 14-2-92
«Για τις πράξεις προσώπων που είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 89 /592 / ΕΟΚ».
Π.Δ. 52/1992
Α' 22 / 14-2-92
«Καθορισμός όρων κατάρτισης, ελέγχου & κυκλοφορίας ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται όταν απευθύνεται στο κοινό πρόσκληση για κινητές αξίες σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 89/298/ΕΟΚ».
Π.Δ. 51/1992
Α' 22 / 14-2-92
«Για τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται κατά την απόκτηση και εκχώρηση συμμετοχής σε εταιρία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. σε συμμόρφωση προς την οδηγία 88 / 627 / ΕΟΚ».
Π.Δ. 50/1992
Α' 22 / 14-2-92
«Για την αμοιβαία αναγνώριση του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 87 / 345 / ΕΟΚ».
Π.Δ. 489/1989
Α' 209
«Λειτουργία παράλληλης αγοράς στο Χ.Α.Α.».
Π.Δ. 30/1988
Α' 13
«Οροι και προϋποθέσεις διάθεσης μετοχών εταιριών στους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις».
Π.Δ. 360/1985
Α' 129
«Καθορισμός των οικονομικών στοιχείων που πρέπει να δημοσιεύουν περιοδικά οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί στο Χ.Α.Α».
Π.Δ. 350/1985
Α' 126 / 4-7-85
«Καθορισμός των προϋποθέσεων εισαγωγής κινητών αξιών (μετοχών, ομολογιών) στο Χ.Α.Α., ως και των υποχρεώσεων των εκδοτών κινητών αξιών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο αυτό».
Π.Δ. 348/1985
Α' 125 / 4-7-85
«Καθορισμός των όρων κατάρτισης, ελέγχου και διάδοσης του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών (μετοχών, ομολογιών) στο Χ.Α.Α».
Π.Δ. 1222/1981
dfdfdf
«Περί αντικαταστάσεως της παρ. 1 του άρθρου 65 του Κανονισμού του Χ.Α.Α. (Β.Δ/γμα 12/16 Ιουνίου 1909) ως αυτή αντικατεστάθη δια της παραγράφου 3 του άρθρου μόνου του από 24 Αυγούστου 1946 Β. Δ/τος «περί τροποποιήσεως των άρθρων 26, 30 και 65 του Κανονισμού του Χ.Α.Α».
Εκτύπωση αποστολή με email προσθήκη στα αγαπημένα
Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων | Site Map