Σάββατο, 7/3/2015
αρχική σελίδα | επικοινωνία
Δελτίο τύπου 707-04.03.2015 (4/3/2015)             //             Δελτίο τύπου 706-27.02.2015 (2/3/2015)             //             Διευκρινίσεις σχετικά με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 /17.05.2002) (27/2/2015)
 

Για την εύρεση εταιριών, χρησιμοποιήστε τη Σύνθετη Αναζήτηση.


 
Θεσμικό Πλαίσιο / Νομοθεσία / Προεδρικά Διατάγματα

Προεδρικό Διάταγμα

Φ.Ε.Κ.

Τίτλος

Π.Δ. 65/2009

Α' 88/9.6.2009

«Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».
Π.Δ. 74 /2001
Α' 64 / 2-4-01
«Περί μεταθέσεως της έναρξης ισχύος των διατάξεων του Ν. 2844 / 2000 (ΦΕΚ 220 / Α΄ / 2000) «Συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις παροχής ασφαλείας».
Π.Δ. 100/1998
Α' 96 / 5-5-98
«Καθορισμός συντελεστών αποσβέσεων».
Π.Δ. 401/1996
Α' 269 / 10-12-96
«Περί οργανώσεως και λειτουργίας της επιτροπής για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες του άρθρου 7 του Ν. 2331 / 95».
Π.Δ. 82/1996
Α' 66 / 11-9-96
«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
Π.Δ. 433/1993
Α' 183 / 7-10-93
«Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 348 / 1985 (ΦΕΚ 125 Α΄) του Ν. 1969 / 91 (ΦΕΚ 167 / Α΄) και του Π.Δ. 50 / 1992 (ΦΕΚ 22 / Α΄), σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 85 / 611 / ΕΟΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της Οδηγίας 90 / 211 / ΕΟΚ για την τροποποίηση της Οδηγίας 80 / 390 / ΕΟΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των ενημερωτικών δελτίων για τη διάθεση τίτλων στο κοινό ως ενημερωτικών δελτίων εισαγωγής στο Χρηματιστήριο».
Π.Δ. 96/1993
Α' 42 / 23-3-93
«Περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας αρ. 88 / 361 / ΕΟΚ και της οδηγίας 92 / 122 / ΕΟΚ σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων».
Π.Δ. 14/1993
Α' 6 / 1-2-93
«Τροποποίηση του Π.Δ. 409 της 12 / 28-11-1986 «περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών (Κωδ. Ν. 2190 / 1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ. 174 / 1963) προς το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Πρώτης Οδηγίας 68 / 151 / ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9.3.1968, της Δεύτερης Οδηγίας 77 / 91 / ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13-12-1976 της Τέταρτης Οδηγίας 78 / 660 / ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25-7-1978 και μερικώς της Έβδομης Οδηγίας 83 / 349 / ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13-6-1983 (ΦΕΚ Α΄ 191)».
Π.Δ. 53/1992
Α' 22 / 14-2-92
«Για τις πράξεις προσώπων που είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 89 /592 / ΕΟΚ».
Π.Δ. 52/1992
Α' 22 / 14-2-92
«Καθορισμός όρων κατάρτισης, ελέγχου & κυκλοφορίας ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται όταν απευθύνεται στο κοινό πρόσκληση για κινητές αξίες σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 89/298/ΕΟΚ».
Π.Δ. 51/1992
Α' 22 / 14-2-92
«Για τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται κατά την απόκτηση και εκχώρηση συμμετοχής σε εταιρία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. σε συμμόρφωση προς την οδηγία 88 / 627 / ΕΟΚ».
Π.Δ. 50/1992
Α' 22 / 14-2-92
«Για την αμοιβαία αναγνώριση του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 87 / 345 / ΕΟΚ».
Π.Δ. 489/1989
Α' 209
«Λειτουργία παράλληλης αγοράς στο Χ.Α.Α.».
Π.Δ. 30/1988
Α' 13
«Οροι και προϋποθέσεις διάθεσης μετοχών εταιριών στους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις».
Π.Δ. 360/1985
Α' 129
«Καθορισμός των οικονομικών στοιχείων που πρέπει να δημοσιεύουν περιοδικά οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί στο Χ.Α.Α».
Π.Δ. 350/1985
Α' 126 / 4-7-85
«Καθορισμός των προϋποθέσεων εισαγωγής κινητών αξιών (μετοχών, ομολογιών) στο Χ.Α.Α., ως και των υποχρεώσεων των εκδοτών κινητών αξιών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο αυτό».
Π.Δ. 348/1985
Α' 125 / 4-7-85
«Καθορισμός των όρων κατάρτισης, ελέγχου και διάδοσης του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών (μετοχών, ομολογιών) στο Χ.Α.Α».
Π.Δ. 1222/1981
dfdfdf
«Περί αντικαταστάσεως της παρ. 1 του άρθρου 65 του Κανονισμού του Χ.Α.Α. (Β.Δ/γμα 12/16 Ιουνίου 1909) ως αυτή αντικατεστάθη δια της παραγράφου 3 του άρθρου μόνου του από 24 Αυγούστου 1946 Β. Δ/τος «περί τροποποιήσεως των άρθρων 26, 30 και 65 του Κανονισμού του Χ.Α.Α».
Εκτύπωση αποστολή με email προσθήκη στα αγαπημένα
Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων | Site Map