Παρασκευή, 31/10/2014
αρχική σελίδα | επικοινωνία
ESMA Public Statement - 2014 European common enforcement priorities (31/10/2014)             //             Δελτίο τύπου 695 - 15.10.2014 (15/10/2014)             //             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΤΡΑΣΤΟΡ (10/10/2014)
 

Για την εύρεση εταιριών, χρησιμοποιήστε τη Σύνθετη Αναζήτηση.


 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ESMA Public Statement - 2014 European common enforcement priorities
Δελτίο τύπου 695 - 15.10.2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΤΡΑΣΤΟΡ
Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για τον διορισμό ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον τακτικό, κατά το νόμο, έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της Οικονομικής Διαχείρισης και του Απολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. για τη χρήση που λήγει στις 31.12.2014.
Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ για το έργο: «Διενέργεια Δοκιμών Παρείσδυσης (vulnerability/penetration test) με στόχο την εκτίμηση του επιπέδου Ασφαλείας των υπό έλεγχο εφαρμογών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»
20/693/22.9.2014 (ΦΕΚ Β/2655/8.10.2014) Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E.
21/693/22.9.2014 (ΦΕΚ Β/2655/8.10.2014) Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή
22/693/22.9.2014 (ΦΕΚ Β/2655/8.10.2014) Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων
23/693/22.9.2014 (ΦΕΚ Β/2655/8.10.2014) Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ)
24/693/22.9.2014 (ΦΕΚ Β/2715/13.10.2014) Μεταβατικές διατάξεις για των υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 και λοιπές διατάξεις


Υπάρχουν 21 σελίδες με καταχωρήσεις:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
Εκτύπωση αποστολή με email προσθήκη στα αγαπημένα
Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων | Site Map