Παρασκευή, 6/3/2015
αρχική σελίδα | επικοινωνία
Δελτίο τύπου 707-04.03.2015 (4/3/2015)             //             Δελτίο τύπου 706-27.02.2015 (2/3/2015)             //             Διευκρινίσεις σχετικά με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 /17.05.2002) (27/2/2015)
 

Για την εύρεση εταιριών, χρησιμοποιήστε τη Σύνθετη Αναζήτηση.


 
Εποπτικές Δημοσιοποιήσεις / Ανοιχτές Πωλήσεις - Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 236/2012

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο Κανονισμός ΕΕ) αριθ. 236/2012, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2012, για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης, εισάγει υποχρεώσεις στους επενδυτές να ενημερώνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για σημαντικές καθαρές αρνητικές θέσεις, όπως ειδικότερα αναλύεται κατωτέρω:

  • κοινοποίησης και δημοσιοποίησης σημαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων σε μετοχές,
  • κοινοποίησης σημαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων σε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους,
  • κοινοποίησης ακάλυπτων θέσεων σε συμβάσεις αντιστάθμισης κρατικού πιστωτικού κινδύνου, σε περίπτωση που αρθούν οι περιορισμοί για ακάλυπτες συμβάσεις αντιστάθμισης κρατικού πιστωτικού κινδύνου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 236/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 918_2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί συμπληρώσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236_2012

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 827/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236_2012

Κατευθυντήριες γραμμές Εξαίρεση για δραστηριότητες ειδικής διαπραγμάτευσης και πρωτογενούς αγοράς βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης

Questions and Answers on the application of the Regulation on short selling and certain aspects of credit default swaps (2nd UPDATE)ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Ε.Κ.), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 236/2012, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ESMA Short Selling website

Sovereign issuers notification thresholds

Εκτύπωση αποστολή με email προσθήκη στα αγαπημένα
Όροι Χρήσης | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων | Site Map