ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

1. Νόμοι - Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που ενσωματώνουν στην ελληνική νομοθεσία τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2006/48/EΚ και 2006/49/EΚ και αποτελούν το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο υπόκεινται οι εποπτευόμενες Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών όσον αφορά στην Επάρκεια Ιδίων Κεφαλαίων τους.

2. Κατευθυντήριες Οδηγίες : Για τους σκοπούς των εποπτικών δημοσιοποιήσεων ο όρος αναφέρεται σε κείμενα που πληροφορούν τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον τρόπο εκπλήρωσης των απαιτήσεων που θέτει το θεσμικό πλαίσιο.

3. Συμβουλευτικά κείμενα : Αφορά συγκεκριμένες απαιτούμενες δημοσιοποιήσεις, σύμφωνα με τις Οδηγίες 2006/48/EΚ και 2006/49/EΚ, και επεξηγήσεις που παρουσιάζουν τον τρόπο εφαρμογής των διαφόρων αρχών και κανόνων από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Επίσης, περιλαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία, η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα ωφελήσει στην κατανόηση του νέου πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας.

Πίνακες πληροφοριών:

1. Θεσμικό Πλαίσιο

1.1 Οδηγία 2006/48/ΕΚ

1.2 Οδηγία 2006/49/ΕΚ

2. Διαδικασία αναγνώρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος των Εξωτερικών Οργανισμών Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ)

3. Κατευθύνσεις για επικύρωση αποτελεσμάτων υποδειγμάτων

4. Κατευθύνσεις για έγκριση υποδειγμάτων

5. Κριτήρια ταξινόμησης των ειδικών χρηματοδοτήσεων

6. Λοιπές απαιτούμενες δημοσιοποιήσεις

6.1 Ειδική μεταχείριση θέσεων σε τιτλοποίηση (το Παράρτημα IX τμήμα 4 παρ. 30 της Οδηγίας 2006/48 σχετικά με την ειδική μεταχείριση θέσεων σε τιτλοποίηση δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα)

6.2 Δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με εξαιρέσεις από εποπτεία σε ατομική βάση

7. Πρόσθετες απαιτούμενες δημοσιοποιήσεις

8. Υποβολές στοιχείων

- Πίνακες υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων λειτουργικού κινδύνου

Εάν επιθυμείτε συνοπτική παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου των λοιπών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείτε την αντίστοιχη ενότητα στην ιστοσελίδα της CEBS.