Υποχρεώσεις περιοδικής πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού

 

ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

 
Άρθρο 4: Ετήσια οικονομική έκθεση
1. Ο εκδότης δημοσιοποιεί Ετήσια οικονομική έκθεση με το περιεχόμενο που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικής χρήσης. Ο εκδότης διασφαλίζει ότι η έκθεση αυτή είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
2. Η Ετήσια οικονομική έκθεση περιλαμβάνει:
(α) τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις,
(β) την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, και (γ) δηλώσεις: (αα) του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη ή του αναπληρωτή του, (ββ) του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη που ορίζεται από αυτό και (γγ) ενός ακόμα μέλους του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη που ορίζεται από αυτό, ότι, εξ όσων γνωρίζουν:
 - οι οικονομικές καταστάσεις, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως του εκδότη και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και
 - η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση του εκδότη, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα των παραπάνω προσώπων καταγράφονται σαφώς στην παραπάνω δήλωση.
3. Σε περίπτωση που εκδότης υποχρεούται σε κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 90 έως 99 και 134 του κ.ν. 2190/1920 ή, εφόσον ο εκδότης έχει την καταστατική του έδρα σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με την Εβδόμη Οδηγία 83/349/ΕΟΚ (EEEK L 193/1/18.7.1983) όπως έχει ενσωματωθεί στο κράτος μέλος αυτό, οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
(α) τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 (EEEK L 243/1/11.9.2002), καθώς και
(β) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρίας που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο η μητρική εταιρία έχει την καταστατική της έδρα. Προκειμένου για εκδότη που έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο του εκδότη.
4. Σε περίπτωση που εκδότης δεν υποχρεούται σε κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο η εταιρία έχει την καταστατική της έδρα.
5. Οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται σύμφωνα με τα άρθρα 36, 37 και 137 του κ.ν. 2190/1920 ή, σε περίπτωση που ο εκδότης έχει την καταστατική του έδρα σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τα άρθρα 51 και 51α της Τέταρτης Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ (EEEK L 222/11/ 14.8.1978) όπως έχουν ενσωματωθεί στο κράτος μέλος αυτό. Εφόσον απαιτείται από τον εκδότη να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 137 του κ.ν. 2190/1920 ή, σε περίπτωση που ο εκδότης έχει την καταστατική του έδρα σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 37 της Έβδομης Οδηγίας 83/349/ ΕΟΚ όπως έχει ενσωματωθεί στο κράτος μέλος αυτό. Η έκθεση ελέγχου, υπογεγραμμένη από τους υπεύθυνους για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων δημοσιοποιείται στο σύνολο της μαζί με την Ετήσια οικονομική έκθεση.
6. Η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου καταρτίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 ή, σε περίπτωση που ο εκδότης έχει την καταστατική του έδρα σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 46 της Τέταρτης Οδηγίας 78/660/ ΕΟΚ όπως έχει ενσωματωθεί στο κράτος μέλος αυτό. Σε περίπτωση που ο εκδότης υποχρεούται σε κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου καταρτίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 107 του κ.ν. 2190/1920 ή, σε περίπτωση που ο εκδότης έχει την καταστατική του έδρα σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 36 της Έβδομης Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ όπως έχει ενσωματωθεί στο κράτος μέλος αυτό.
 7. Η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου που καταρτίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο περιλαμβάνει και αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με:
(α) Τη διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που δεν είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος, αναφέροντας για κάθε κατηγορία μετοχών τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με αυτήν την κατηγορία και το ποσοστό του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν οι μετοχές της κατηγορίας αυτής.
(β) Τους περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών του εκδότη, όπως ενδεικτικά τους περιορισμούς στην κατοχή μετοχών ή την υποχρέωση λήψης προηγούμενης έγκρισης από τον εκδότη, από άλλους μετόχους ή από Δημόσια ή Διοικητική Αρχή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α`).
(γ) Τις σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 του παρόντος νόμου. 
(δ) Τους κατόχους κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου 
και περιγραφή των σχετικών δικαιωμάτων.
(ε) Τους περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου, όπως ενδεικτικά τους περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου σε κατόχους ορισμένου ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου ή σε κατόχους ορισμένου αριθμού δικαιωμάτων ψήφων, και τις προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου.
(στ) Τις συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες είναι γνωστές στον εκδότη και συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.
(ζ) Τους κανόνες για το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και για την τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920.
(η) Την αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου ή ορισμένων μελών του διοικητικού συμβουλίου, για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ίδιων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
(θ) Κάθε σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει ο εκδότης και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο του εκδότη κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής, εκτός εάν, εξαιτίας της φύσεως της, η δημοσιοποίηση της συμφωνίας θα προκαλούσε σοβαρή ζημία στον εκδότη. Η εξαίρεση δημοσιοποίησης της συμφωνίας δεν ισχύει όταν η υποχρέωση δημοσιοποίησης προκύπτει από άλλες διατάξεις.
(ι) Κάθε συμφωνία που ο εκδότης έχει συνάψει με μέλη του διοικητικού του συμβουλίου ή με το προσωπικό του, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης.
8. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει επεξηγηματική έκθεση στην τακτική γενική συνέλευση, σχετικά με τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου. Η επεξηγηματική έκθεση ενσωματώνεται στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου.
9. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα σχετικά με την Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά μέτρα, δύναται να:
(α) καθορίζονται, στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 1, οι τεχνικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες η δημοσιοποιημένη Ετήσια οικονομική έκθεση, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης ελέγχου, πρέπει να παραμένει διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό, (β) τροποποιείται το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

 
Άρθρο 5: Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση
1. Ο εκδότης μετοχών ή χρεωστικών τίτλων δημοσιοποιεί εξαμηνιαία οικονομική έκθεση που αφορά στο πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της περιόδου αυτής. Ο εκδότης διασφαλίζει ότι η έκθεση αυτή είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
2. Η Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση περιλαμβάνει:
 (α) τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις,
 (β) την εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, και
 (γ) δηλώσεις: (αα) του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη ή του αναπληρωτή του, (ββ) του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη που ορίζεται από αυτό και (γγ) ενός ακόμα μέλους του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη που ορίζεται από αυτό, ότι, εξ όσων γνωρίζουν:
 - οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως του εκδότη, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5, και
 - η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6. Το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα των παραπάνω προσώπων καταγράφονται σαφώς στην παραπάνω δήλωση.
3. Σε περίπτωση που εκδότης υποχρεούται σε κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις αρχές που ακολουθεί για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων που εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση, όπως αυτά υιοθετήθηκαν με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002.
4. Σε περίπτωση που εκδότης δεν υποχρεούται σε κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων:
(α) εάν ο εκδότης έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων που εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση, όπως αυτά υιοθετήθηκαν με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002,
 (β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις και εφόσον οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις δεν καταρτίζονται βάσει των παραπάνω διεθνών λογιστικών προτύπων 
αυτές περιλαμβάνουν κατ` ελάχιστον:
 (αα) τον εξαμηνιαίο ισολογισμό, και
 (ββ) τον εξαμηνιαίο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και
 (γγ) σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις.
 Στην περίπτωση αυτή, κατά την κατάρτιση του εξαμηνιαίου ισολογισμού και του εξαμηνιαίου λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ο εκδότης ακολουθεί για την κατάρτιση και την αποτίμηση τις αρχές που ακολουθεί και για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
5. Προκειμένου για εκδότη που έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις υπογράφονται από τους υπεύθυνους για την κατάρτιση τους και εγκρίνονται από το διοικητικό του συμβούλιο.
6. Η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τουλάχιστον:
 (α) αναφορά των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης και την επίδραση τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις,
 (β) περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης, και
 (γ) προκειμένου για εκδότες μετοχών, παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων.
7. Εάν ο εκδότης έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα, η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση υποβάλλεται σε επισκόπηση από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και η έκθεση επισκόπησης δημοσιοποιείται στο σύνολο της μαζί με την Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις:
(α) εάν η Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση έχει υποβληθεί σε έλεγχο ή επισκόπηση από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, η έκθεση ελέγχου ή επισκόπησης δημοσιοποιείται στο σύνολο της μαζί με την Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση,
(β) εάν η Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο ή επισκόπηση ή εάν δεν υπάρχει έκθεση ελεγκτών, ο εκδότης περιλαμβάνει σχετική δήλωση στην Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του.
8. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα σχετικά με την Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά μέτρα, δύναται να:
(α) καθορίζονται, στο πλαίσιο εφαρμογής των παραγράφων 1 και 7, οι τεχνικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες η δημοσιευμένη Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης επισκόπησης των ελεγκτών, πρέπει να παραμένει διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό,
(β) προσδιορίζεται, στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 4, το ελάχιστο περιεχόμενο του εξαμηνιαίου ισολογισμού, του εξαμηνιαίου λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και των επεξηγηματικών σημειώσεων, σε περίπτωση που δεν έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπως αυτά υιοθετήθηκαν δυνάμει της διαδικασίας του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002,
(γ) εξειδικεύονται οι σημαντικές συναλλαγές μεταξύ του εκδότη και συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων, στο πλαίσιο εφαρμογής της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 6,
(δ) τροποποιείται το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
 9. Με απόφαση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (Ε.Λ.Τ.Ε.) του ν. 3148/2004 (ΦΕΚ 136 Α`) δύναται να διευκρινίζεται το περιεχόμενο της έκθεσης επισκόπησης των ελεγκτών της παραγράφου 7, σύμφωνα με τα σχετικά με την Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά μέτρα.

 
Άρθρο 6:Τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις
1. Ο εκδότης μετοχών καταρτίζει Τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις για το πρώτο και το τρίτο τρίμηνο της οικονομικής χρήσης και τις δημοσιοποιεί εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου.
2. Σε περίπτωση που εκδότης υποχρεούται σε κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις αρχές που ακολουθεί για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οι Τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου καταρτίζονται βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων που εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση, όπως αυτά υιοθετήθηκαν με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002.
3. Σε περίπτωση που εκδότης δεν υποχρεούται σε κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων:
 (α) εάν ο εκδότης έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα οι τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων που εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση, όπως αυτά υιοθετήθηκαν με 
τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002,
 (β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, και εφόσον οι τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις δεν καταρτίζονται βάσει των παραπάνω διεθνών λογιστικών προτύπων, αυτές περιλαμβάνουν κατ` ελάχιστον:
 (αα) τον τριμηνιαίο ισολογισμό, και
 (ββ) τον τριμηνιαίο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και
 (γγ) σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις.
 Στην περίπτωση αυτή, κατά την κατάρτιση του τριμηνιαίου ισολογισμού και του τριμηνιαίου λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ο εκδότης ακολουθεί για την κατάρτιση και την αποτίμηση τις αρχές που ακολουθεί και για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
 4. Προκειμένου για εκδότη που έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα οι Τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις υπογράφονται από τους υπεύθυνους για την κατάρτιση τους και εγκρίνονται από το διοικητικό του συμβούλιο.
 5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να ορίζονται:
 (α) τα στοιχεία και οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και από τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις του άρθρου 5, τα οποία πρέπει να δημοσιεύει ο εκδότης σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 21, προκειμένου να παρέχεται στο επενδυτικό κοινό γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα αυτού και των ελεγχόμενων από αυτόν επιχειρήσεων, καθώς και ο χρόνος δημοσιοποίησης τους,
 (β) πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου των άρθρων 4 και 5 αντίστοιχα, καθώς επίσης πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η ετήσια και η Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση των άρθρων 4 και 5 αντίστοιχα, αναφορικά με τη δραστηριότητα του εκδότη και των ελεγχόμενων από αυτόν επιχειρήσεων και την εν γένει πορεία των επιχειρηματικών τους υποθέσεων.

 
Άρθρο 7: Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Ο εκδότης μετοχών δύναται πέραν της υποχρέωσης του προηγούμενου άρθρου να δημοσιοποιεί κατά το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης, Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιέχει τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. Η ανακοίνωση συντάσσεται και δημοσιοποιείται στο χρονικό διάστημα μεταξύ δέκα (10) εβδομάδων από την έναρξη του εξαμήνου και έξι (6) εβδομάδων πριν από τη λήξη του. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ανακοίνωση καλύπτουν το χρονικό διάστημα μεταξύ της έναρξης της σχετικής εξαμηνιαίας περιόδου και της ημερομηνίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης.
2. Η ανακοίνωση της παραγράφου 1 περιλαμβάνει:
 (α) εξήγηση των ουσιωδών γεγονότων και συναλλαγών που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου, καθώς και την επίδραση τους στην οικονομική θέση του εκδότη και των ελεγχόμενων επιχειρήσεων του, και
 (β) γενική περιγραφή της οικονομικής κατάστασης και των επιδόσεων του εκδότη και των ελεγχόμενων επιχειρήσεων του κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής.
 3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 13 του ν. 3340/2005.

 
Άρθρο 8: Εξαιρέσεις από την υποχρέωση περιοδικής πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού
1. Τα άρθρα 4 έως 7 δεν εφαρμόζονται:
 (α) στο Ελληνικό Δημόσιο, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας, σε διεθνείς δημόσιους οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει ένα τουλάχιστον κράτος μέλος, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), καθώς και στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), όταν εκδίδουν κινητές αξίες, και
 (β) σε εκδότες που εκδίδουν αποκλειστικά χρεωστικούς τίτλους που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, των οποίων η ανά μονάδα ονομαστική αξία είναι τουλάχιστον 100.000 ευρώ ή, στην περίπτωση χρεωστικών τίτλων σε άλλο νόμισμα εκτός του ευρώ, εφόσον η αντίστοιχη ανά μονάδα ονομαστική αξία την ημερομηνία της έκδοσης είναι ισοδύναμη με 100.000 ευρώ τουλάχιστον. 
 (γ) σε εκδότες που έχουν εκδώσει αποκλειστικά χρεωστικούς τίτλους των οποίων η ανά μονάδα ονομαστική αξία είναι τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ή, στην περίπτωση χρεωστικών τίτλων σε άλλο νόμισμα εκτός του ευρώ, των οποίων η αντίστοιχη ανά μονάδα ονομαστική αξία, την ημερομηνία της έκδοσης είναι ισοδύναμη με πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ τουλάχιστον, και υπό την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι αυτοί, σε ευρώ ή άλλο νόμισμα, είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2010, για όσο χρονικό διάστημα οι χρεωστικοί τίτλοι είναι σε κυκλοφορία.
2. Το άρθρο 5 δεν εφαρμόζεται σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από την ΤτΕ, των οποίων οι μετοχές δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και τα οποία εκδίδουν σε συνεχή βάση ή κατ` επανάληψη μόνον χρεωστικούς τίτλους, υπό την προϋπόθεση ότι:
 (αα) το συνολικό ονομαστικό ύψος όλων των ως άνω χρεωστικών τίτλων δεν υπερβαίνει τα 100.000.000 ευρώ, και
 (ββ) δεν έχουν δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο δυνάμει του ν. 3401/2005.