Υποχρεώσεις ενημέρωσης κατόχων κινητών αξιών

 

IV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

 
 Άρθρο 17: Παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών από εκδότες κινητών αξιών
1. Ο εκδότης μετοχών που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των κατόχων μετοχών που βρίσκονται στην ίδια θέση. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και προκειμένου για εκδότη χρεωστικών τίτλων αναφορικά με την ίση μεταχείριση όλων των κατόχων χρεωστικών τίτλων ίσης κατάταξης ως προς όλα τα δικαιώματα που ενσωματώνονται σε αυτούς τους χρεωστικούς τίτλους.
2. Ο εκδότης διασφαλίζει ότι όλες οι διευκολύνσεις και οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε να μπορούν οι μέτοχοι και οι κάτοχοι χρεωστικών τίτλων να ασκούν τα δικαιώματα τους είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα, καθώς και ότι διαφυλάσσεται η ακεραιότητα των στοιχείων. Η άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων και κατόχων χρεωστικών τίτλων μέσω πληρεξουσίου επιτρέπεται υπό την επιφύλαξη των οικείων διατάξεων του δικαίου της χώρας στην οποία έχει την καταστατική του έδρα ο εκδότης.
3. Στο πλαίσιο παροχής διευκολύνσεων και πληροφοριών προς κατόχους μετοχών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο εκδότης μεριμνά ιδίως:
 (α) για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τόπο, την ημερομηνία και την ημερήσια διάταξη των συνελεύσεων, το συνολικό αριθμό των μετοχών και τα δικαιώματα ψήφου και τα δικαιώματα συμμετοχής των μετόχων στις συνελεύσεις, 
(β) για τη διανομή εντύπου πληρεξουσιότητας σε έντυπη ή, κατά περίπτωση, σε ηλεκτρονική μορφή προς κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα ψήφου σε συνέλευση των μετόχων, ταυτόχρονα με την ανακοίνωση σχετικά με τη συνέλευση ή, εφόσον τούτο ζητηθεί, μετά τη σύγκληση της συνέλευσης,
 (γ) για τον ορισμό ως εντολοδόχου ενός πιστωτικού ιδρύματος ή Ε.Π.Ε.Υ. μέσω του οποίου οι μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους με περιουσιακό περιεχόμενο και
 (δ) για τη δημοσίευση ανακοινώσεων ή την κυκλοφορία οδηγιών σχετικά με τη διανομή και την πληρωμή μερισμάτων και την έκδοση νέων μετοχών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τους τρόπους διανομής, εγγραφής, ακύρωσης ή μετατροπής. 
4. Στο πλαίσιο παροχής διευκολύνσεων και πληροφοριών προς κατόχους χρεωστικών τίτλων σύμφωνα με την παράγραφο 2, ο εκδότης μεριμνά ιδίως:
 (α) για τη δημοσίευση ανακοινώσεων και την κυκλοφορία οδηγιών, σχετικά με τον τόπο, την ημερομηνία και την ημερήσια διάταξη των συνελεύσεων των κατόχων χρεωστικών τίτλων, την πληρωμή τόκων, την άσκηση δικαιωμάτων μετατροπής, ανταλλαγής, εγγραφής ή ακύρωσης και την εξόφληση, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα των κατόχων χρεωστικών τίτλων να συμμετέχουν σε αυτές τις συνελεύσεις,
 (β) τη διανομή εντύπου πληρεξουσιότητας σε έντυπη ή, εφόσον ενδείκνυται, σε ηλεκτρονική μορφή, προς κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα ψήφου σε συνέλευση των κατόχων χρεωστικών τίτλων, ταυτόχρονα με την ανακοίνωση σχετικά με τη συνέλευση ή, εφόσον τούτο ζητηθεί, μετά τη σύγκληση της συνέλευσης, και
 (γ) για τον ορισμό ως εντολοδόχου ενός πιστωτικού ιδρύματος ή Ε.Π.Ε.Υ. μέσω του οποίου οι κάτοχοι χρεωστικών τίτλων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους με περιουσιακό περιεχόμενο.
 5. Ειδικά σε περίπτωση που πρόκειται να προσκληθούν σε συνέλευση μόνο κάτοχοι χρεωστικών τίτλων των οποίων είτε η ονομαστική αξία ανά μονάδα είναι τουλάχιστον 100.000 ευρώ είτε, στην περίπτωση χρεωστικών τίτλων σε άλλο νόμισμα εκτός του ευρώ, του οποίου η αντίστοιχη ανά μονάδα ονομαστική αξία την ημερομηνία της έκδοσης είναι ισοδύναμη με 100.000 ευρώ τουλάχιστον, ο εκδότης μπορεί να επιλέγει ως τόπο της συνέλευσης οποιοδήποτε κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμες στο εν λόγω κράτος μέλος όλες οι διευκολύνσεις και οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να καταστεί δυνατή η άσκηση των δικαιωμάτων των κατόχων χρεωστικών τίτλων.
Το δικαίωμα επιλογής του εκδότη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ισχύει επίσης όσον αφορά τους κατόχους χρεωστικών τίτλων των οποίων η ονομαστική αξία ανά μονάδα είναι τουλάχιστον εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ή, στην περίπτωση χρεωστικών τίτλων σε άλλο νόμισμα εκτός του ευρώ, των οποίων η αντίστοιχη ανά μονάδα ονομαστική αξία την ημερομηνία της έκδοσης είναι ισοδύναμη με εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ τουλάχιστον, υπό την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι αυτοί, σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα, είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2010, για όσο χρονικό διάστημα οι χρεωστικοί τίτλοι είναι σε κυκλοφορία, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι διευκολύνσεις και οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να καταστεί δυνατή η άσκηση των δικαιωμάτων των κατόχων χρεωστικών τίτλων είναι διαθέσιμες στο κράτος - μέλος που επιλέγει ο εκδότης.
6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των προηγούμενων παραγράφων και να καθορίζονται, στο πλαίσιο εφαρμογής του σημείου (γ) της παραγράφου 3 και του σημείου (γ) της παραγράφου 4, οι τύποι των χρηματοοικονομικών οργανισμών μέσω των οποίων οι μέτοχοι και οι κάτοχοι χρεωστικών τίτλων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους με περιουσιακό περιεχόμενο, σύμφωνα με τα σχετικά με την Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά μέτρα.

 
Άρθρο 18: Διαβίβαση πληροφοριών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων
1. Για το Σκοπό της διαβίβασης πληροφοριών στους μετόχους σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3 του προηγούμενου άρθρου, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων από τους εκδότες, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση για τη χρήση των ως άνω μέσων λαμβάνεται σε γενική συνέλευση και πληροί κατ` ελάχιστον τους ακόλουθους όρους:
 (α) η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων δεν εξαρτάται κατά κανένα τρόπο από τον τόπο της έδρας ή της κατοικίας του μετόχου ή, στις περιπτώσεις (α) έως (η) του άρθρου 10, του προσώπου
 (β) υιοθετείται μηχανισμός αναγνώρισης ώστε τόσο οι μέτοχοι όσο και τα πρόσωπα που δικαιούνται να ασκούν ή να παρέχουν οδηγίες για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου να λαμβάνουν ουσιαστική ενημέρωση
 (γ) τόσο οι μέτοχοι όσο και, στις περιπτώσεις (α) έως (ε) του άρθρου 10, τα πρόσωπα που δικαιούνται να αποκτούν, διαθέτουν ή ασκούν δικαιώματα ψήφου καλούνται να συναινέσουν εγγράφως σχετικά με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων για τη διαβίβαση πληροφοριών αν δεν αντιταχθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 14 ημερών, τεκμαίρεται η συναίνεση τους1 σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τη ρητή ή σιωπηρή παροχή συναίνεσης, δύνανται να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή στο μέλλον τη γραπτή διαβίβαση των πληροφοριών
 (δ) η τυχόν κατανομή των εξόδων που συνεπάγεται η διαβίβαση των πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα καθορίζεται από τον εκδότη, σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου.
 2. Για το Σκοπό της διαβίβασης πληροφοριών στους κατόχους χρεωστικών τίτλων σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 4 του προηγούμενου άρθρου, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων από τους εκδότες, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση για τη χρήση των ως άνω μέσων λαμβάνεται σε γενική συνέλευση και πληροί κατ` ελάχιστον τους ακόλουθους όρους:
 (α) η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων δεν εξαρτάται κατά κανένα τρόπο από τον τόπο της έδρας ή της κατοικίας του κατόχου χρεωστικών τίτλων ή του πληρεξουσίου που εκπροσωπεί τον εν λόγω κάτοχο χρεωστικών τίτλων
 (β) υιοθετείται μηχανισμός αναγνώρισης ώστε οι κάτοχοι χρεωστικών τίτλων να λαμβάνουν ουσιαστική ενημέρωση-
 (γ) οι κάτοχοι χρεωστικών τίτλων καλούνται να συναινέσουν εγγράφως σχετικά με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων για τη διαβίβαση πληροφοριών αν δεν αντιταχθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 14 ημερών, τεκμαίρεται η συναίνεση τους1 σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τη ρητή ή σιωπηρή παροχή συναίνεσης, δύνανται να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή στο μέλλον τη γραπτή διαβίβαση των πληροφοριών
 (δ) η τυχόν κατανομή των εξόδων που συνεπάγεται η διαβίβαση των πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα καθορίζεται από τον εκδότη, σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου.
 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των προηγούμενων παραγράφων λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων των τεχνολογιών της πληροφορικής και επικοινωνίας, σύμφωνα με τα σχετικά με την Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά μέτρα.