Υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού

 

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Άρθρο 9: Υποχρέωση ενημέρωσης σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών
1. Μέτοχος ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και του οποίου, λόγω αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 υποχρεούται να ενημερώσει τον εκδότη σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ως αποτέλεσμα αυτής της απόκτησης ή διάθεσης. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, υπολογίζονται τα δικαιώματα ψήφου, έστω και αν η άσκηση τους έχει ανασταλεί. Την υποχρέωση της παραγράφου αυτής έχει και όποιος καθίσταται μέτοχος για πρώτη φορά εφόσον με την απόκτηση αυτή φθάνει ή υπερβαίνει τα σχετικά όρια.
2. Η υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου υφίσταται:
 (α) ως προς το σύνολο των μετοχών με δικαιώματα ψήφου, και
 (β) ως προς κάθε επί μέρους κατηγορία μετοχών, εφόσον ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου.
3. Η υποχρέωση της παραγράφου 1 υφίσταται και σε κάθε περίπτωση που το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου μετόχου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ως αποτέλεσμα εταιρικών γεγονότων τα οποία μεταβάλλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου. Η ενημέρωση πραγματοποιείται βάσει των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται από τον εκδότη δυνάμει της παραγράφου 5.
Σε περίπτωση εκδότη που έχει συσταθεί σε τρίτη χώρα, η υποχρέωση ενημέρωσης υφίσταται εφόσον συντρέχουν εταιρικά γεγονότα με αποτελέσματα ισοδύναμα προς  αυτά των εταιρικών γεγονότων του πρώτου εδαφίου.
4. Μέτοχος, ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από 10%,υποχρεούται να προβαίνει στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 ενημέρωση και σε κάθε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη, ως αποτέλεσμα απόκτησης ή διάθεσης μετοχών με δικαίωμα ψήφου ή εταιρικών γεγονότων της παραγράφου 3. Νέες μεταβολές του παραπάνω ύψους, που ακολουθούν την ενημέρωση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δημιουργούν νέα υποχρέωση ενημέρωσης.
5. Για τον υπολογισμό των ορίων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο ο εκδότης υποχρεούται να δημοσιοποιήσει το συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου και το ύψος του κεφαλαίου του στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός κατά τη διάρκεια του οποίου σημειώθηκε αύξηση ή μείωση αυτού του συνολικού αριθμού.
6. Για τον υπολογισμό των ορίων της παραγράφου 1 αθροίζονται τα δικαιώματα ψήφου που αποκτά ή διαθέτει μέτοχος σύμφωνα με το παρόν άρθρο με τα δικαιώματα ψήφου που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί σύμφωνα με το άρθρο 10, καθώς και με τα δικαιώματα ψήφου που δικαιούται να αποκτά μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 11.
7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα σχετικά με την Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά μέτρα, δύναται να εξειδικεύεται η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου.

 
Άρθρο 10: Υποχρέωση ενημέρωσης σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης ή άσκησης σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου
Η υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 9 ισχύει και προκειμένου για κάθε πρόσωπο που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις ή συνδυασμό αυτών:
 (α) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος με τον οποίο το προαναφερόμενο πρόσωπο έχει συνάψει συμφωνία, βάσει της οποίας υποχρεούνται μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν, να υιοθετούν διαρκώς κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση του εν λόγω εκδότη,
 (β) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος δυνάμει συμφωνίας που έχει συναφθεί με το προαναφερόμενο πρόσωπο και η οποία προβλέπει την προσωρινή επ` ανταλλάγματι μεταβίβαση αυτών των δικαιωμάτων ψήφου,
 (γ) δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν παρασχεθεί ως εμπράγματη ασφάλεια στο προαναφερόμενο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το πρόσωπο ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου και έχει δηλώσει την πρόθεση του να τα ασκήσει,
 (δ) δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές των οποίων ισόβιος επικαρπωτής είναι το προαναφερόμενο πρόσωπο,
 (ε) δικαιώματα ψήφου που κατέχονται ή τα οποία μπορούν να ασκηθούν κατά την έννοια των στοιχείων (α) έως (δ) από επιχείρηση την οποία ελέγχει το προαναφερόμενο πρόσωπο,
 (στ) δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν κατατεθεί στο προαναφερόμενο πρόσωπο και τα οποία το εν λόγω πρόσωπο μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του, εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες των μετόχων,
 (ζ) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος στο όνομα του αλλά για λογαριασμό του προαναφερόμενου προσώπου,
 (η) δικαιώματα ψήφου τα οποία το προαναφερόμενο πρόσωπο μπορεί να ασκήσει ως πληρεξούσιος, εφόσον μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες των μετόχων,
 (θ) προκειμένου για εταιρία διαχείρισης, δικαιώματα ψήφου που κατέχει, αποκτά ή διαθέτει το αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο διαχειρίζεται η εταιρία αυτή.

 
Άρθρο 11: Υποχρέωση ενημέρωσης σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης χρηματοπιστωτικών μέσων

 
1. Η υποχρέωση ενημέρωσης του άρθρου 9 καταλαμβάνει επίσης και πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν, άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου, χρηματοπιστωτικά μέσα υπό την προϋπόθεση ότι:
 (α) τα χρηματοπιστωτικά μέσα παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, και
 (β) οι ως άνω υπό (α) μετοχές έχουν ήδη εκδοθεί από εκδότη του οποίου μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, και
 (γ) το ως άνω υπό (α) δικαίωμα απόκτησης μπορεί να ασκείται με αποκλειστική πρωτοβουλία του κατόχου των χρηματοπιστωτικών μέσων και επί τη βάσει επίσημης συμφωνίας.
 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα και με τα σχετικά με την Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά μέτρα, δύναται να:
 (α) καθορίζονται και ομαδοποιούνται τα είδη των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο,
 (β) προσδιορίζεται η φύση της επίσημης συμφωνίας που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο,
 (γ) καθορίζεται το περιεχόμενο της ενημέρωσης και να καθιερώνεται ένα τυποποιημένο έντυπο που θα χρησιμοποιείται για το Σκοπό αυτόν,
 (δ) καθορίζεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να λάβει χώρα η ενημέρωση, και
 (ε) καθορίζεται ο αποδέκτης της ενημέρωσης.

 
 Άρθρο 12: Εξαιρέσεις από την υποχρέωση ενημέρωσης των άρθρων 9 και 10
 1. Το άρθρο 9 δεν εφαρμόζεται:
 (α) σε μετοχές που αποκτήθηκαν με αποκλειστικό σκοπό την εκκαθάριση και το διακανονισμό στο πλαίσιο του συνήθους σύντομου κύκλου διακανονισμού των συναλλαγών,
 (β) σε περίπτωση που θεματοφύλακες, οι οποίοι κατέχουν μετοχές υπό αυτή τους την ιδιότητα, δεν μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές αυτές παρά μόνον επί τη βάσει οδηγιών που παρέχονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα,
 (γ) σε περίπτωση που ειδικός διαπραγματευτής, ο οποίος ενεργεί υπό αυτή του την ιδιότητα, αποκτά ή διαθέτει συμμετοχή η οποία φθάνει ή υπερβαίνει το όριο ή κατέρχεται του ορίου του 5%, υπό την προϋπόθεση ότι:
 (αα) έχει λάβει άδεια λειτουργίας από το κράτος μέλος καταγωγής του δυνάμει της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, και
 (ββ) δεν παρεμβαίνει στη διοίκηση του εν λόγω εκδότη, ούτε ασκεί καμία επιρροή στον εκδότη προκειμένου ο εκδότης να προβεί σε αγορά των μετοχών ή στήριξης της τιμής τους.
2. Τα δικαιώματα ψήφου από μετοχές, που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών πιστωτικού ιδρύματος ή Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 21 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 δεν υπολογίζονται για τους σκοπούς του άρθρου 9 εφόσον:
 (α) τα δικαιώματα ψήφου που υπάγονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών δεν υπερβαίνουν το 5%, και
 (β) το πιστωτικό ίδρυμα ή Ε.Π.Ε.Υ. διασφαλίζει ότι τα δικαιώματα ψήφου από μετοχές που υπάγονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών δεν ασκούνται και δεν χρησιμοποιούνται καθ` οιονδήποτε άλλο τρόπο με Σκοπό την παρέμβαση στη διοίκηση του εκδότη.
3. Το άρθρο 9 και το στοιχείο (γ) του άρθρου 10 δεν εφαρμόζονται σε μετοχές που χορηγούνται σε ή από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών ("ΕΣΚΤ") υπό τις εξής προϋποθέσεις:
 (α) η ως άνω χορήγηση εντάσσεται στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων των μελών του ΕΣΚΤ ως νομισματικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που οι μετοχές χορηγούνται σε ή από μέλη του ΕΣΚΤ στο πλαίσιο ενεχυρίασης ή πώλησης με συμφωνία επαναγοράς ή παρεμφερούς συμφωνίας για την παροχή ρευστότητας για σκοπούς νομισματικής πολιτικής ή στο πλαίσιο συστήματος πληρωμών, και
 (β) οι εν λόγω συναλλαγές έχουν βραχεία διάρκεια, και
 (γ) δεν ασκούνται τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές αυτές.
 4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα σχετικά με την Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά μέτρα, δύναται να καθορίζεται η μέγιστη διάρκεια του συνήθους σύντομου κύκλου διακανονισμού συναλλαγών, στο πλαίσιο εφαρμογής της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1, καθώς και οι μηχανισμοί ελέγχου συμμόρφωσης στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 1.

 
 Άρθρο 13:Απαλλαγή από την υποχρέωση ενημέρωσης
1. Νομικό πρόσωπο απαλλάσσεται από την απαιτούμενη ενημέρωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14, εφόσον:
 (α) η ενημέρωση πραγματοποιείται από τη μητρική επιχείρηση, ή
 (β) η μητρική επιχείρηση είναι με τη σειρά της ελεγχόμενη επιχείρηση από άλλη μητρική επιχείρηση η οποία και πραγματοποιεί τη σχετική ενημέρωση.
2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, η μητρική επιχείρηση εταιρίας διαχείρισης δεν υποχρεούται να αθροίζει τις συμμετοχές της δυνάμει των άρθρων 9 και 10 με τις συμμετοχές που τελούν υπό τη διαχείριση της εταιρίας διαχείρισης υπό τους όρους του ν. 3283/ 2004, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω θυγατρική εταιρία διαχείρισης ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που διαθέτει ανεξάρτητα από τη μητρική επιχείρηση.
3. Η μητρική επιχείρηση εταιρίας διαχείρισης υποχρεούται να αθροίζει τις συμμετοχές της δυνάμει των άρθρων 9 και 10 με τις συμμετοχές που τελούν υπό τη διαχείριση της εταιρίας διαχείρισης βάσει του ν. 3283/2004 εφόσον:
(α) η μητρική επιχείρηση ή άλλη ελεγχόμενη επιχείρηση της μητρικής έχει επενδύσει σε συμμετοχές που τελούν υπό τη διαχείριση της εν λόγω εταιρίας διαχείρισης, και
(β) η εταιρία διαχείρισης δεν έχει τη διακριτική ευχέρεια να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε αυτές τις συμμετοχές, αλλά δύναται να τα ασκεί μόνον επί τη βάσει οδηγιών που λαμβάνει απευθείας ή εμμέσως από τη μητρική επιχείρηση ή από άλλη ελεγχόμενη επιχείρηση της μητρικής επιχείρησης.
4. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, η μητρική επιχείρηση Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) που έχει αδειοδοτηθεί βάσει της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ δεν υποχρεούται να αθροίζει τις συμμετοχές της δυνάμει των άρθρων 9 και 10 με τις συμμετοχές που διαχειρίζεται η Ε.Π.Ε.Υ. ανά πελάτη σύμφωνα με την έννοια του σημείου 9 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, υπό την προϋπόθεση ότι η Ε.Π.Ε.Υ.:
 (α) έχει την άδεια να πραγματοποιεί διαχείριση χαρτοφυλακίου αυτού του είδους σύμφωνα με το σημείο 4 του τμήματος Α του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, και
 (β) μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε αυτές τις μετοχές μόνον επί τη βάσει οδηγιών που λαμβάνει γραπτώς ή με ηλεκτρονικά μέσα ή διασφαλίζει, με την υιοθέτηση κατάλληλων μηχανισμών, ότι οι μεμονωμένες υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου διεξάγονται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε
άλλες υπηρεσίες υπό συνθήκες ισοδύναμες με εκείνες που προβλέπονται στο ν. 3283/2004, και
 (γ) ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που διαθέτει ανεξάρτητα από τη μητρική επιχείρηση.
5. Η μητρική επιχείρηση Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται να αθροίζει τις συμμετοχές της δυνάμει των άρθρων 9 και 10 με τις συμμετοχές που διαχειρίζεται η Ε.Π.Ε.Υ. ανά πελάτη εφόσον:
(α) η μητρική επιχείρηση Ε.Π.Ε.Υ. ή άλλη ελεγχόμενη επιχείρηση της μητρικής έχει επενδύσει σε συμμετοχές που τελούν υπό τη διαχείριση της εν λόγω Ε.Π.Ε.Υ., και
(β) η ως άνω Ε.Π.Ε.Υ. δεν έχει τη διακριτική ευχέρεια να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε αυτές τις συμμετοχές αλλά μπορεί να τα ασκεί μόνον επί τη βάσει οδηγιών που λαμβάνει απευθείας ή εμμέσως από τη μητρική επιχείρηση ή από άλλη ελεγχόμενη επιχείρηση της μητρικής επιχείρησης.
6. Μητρική επιχείρηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση άθροισης των συμμετοχών της με τις συμμετοχές νομικού προσώπου ή επιχείρησης με καταστατική έδρα σε τρίτη χώρα βάσει των παραγράφων 2 έως 5, υπό την προϋπόθεση ότι το νομικό πρόσωπο πληροί ισοδύναμες προϋποθέσεις ανεξαρτησίας με εκείνες των εταιριών διαχείρισης ή των Ε.Π.Ε.Υ. εφόσον η τρίτη χώρα θα απαιτούσε την κατοχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του ν. 3283/2004 ή, όσον αφορά τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με το σημείο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 εάν το νομικό πρόσωπο είχε την καταστατική του έδρα εντός της Κοινότητας, είτε, ειδικά προκειμένου περί Ε.Π.Ε.Υ., το κεντρικό της γραφείο εντός της Κοινότητας.
7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται, σύμφωνα με τα σχετικά με την Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά μέτρα, να:
(α) καθορίζονται, στο πλαίσιο εφαρμογής των παραγράφων 2 έως 5, οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που πρέπει να πληρούν οι εταιρίες διαχείρισης και οι μητρικές τους επιχειρήσεις ή οι Ε.Π.Ε.Υ. και οι μητρικές τους επιχειρήσεις,
(β) προσδιορίζονται, στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 6, οι προϋποθέσεις τις οποίες οφείλει να πληροί το θεσμικό πλαίσιο τρίτης χώρας προκειμένου να διασφαλισθεί η ισοδυναμία των προϋποθέσεων -απαιτήσεων ανεξαρτησίας κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.

 
Άρθρο 14:Διαδικασίες για τη δημοσιοποίηση σημαντικών συμμετοχών
1. Η ενημέρωση βάσει των άρθρων 9 και 10 περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
 (α) το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχεται ως αποτέλεσμα της απόκτησης ή διάθεσης,
 (β) την αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται στην ουσία τα δικαιώματα ψήφου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση,
 (γ) την ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου έφθασε, υπερέβη ή κατήλθε των ορίων των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 9, και
 (δ) την ταυτότητα του μετόχου, έστω και αν ο ίδιος δεν δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10, καθώς και του προσώπου που δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό του εν λόγω μετόχου.
2. Η ενημέρωση του εκδότη πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης, η πρώτη των οποίων είναι η επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία ο μέτοχος ή το πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 10
 (α) πληροφορείται την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ή
 (β) λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες, όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται η απόκτηση ή διάθεση ή καθίσταται δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, ή
 (γ) ενημερώνεται σχετικά με γεγονός που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9.
 3. Ο εκδότης δημοσιοποιεί όλες τις πληροφορίες που περιέχει η ενημέρωση της παραγράφου 1 και του άρθρου 11, άμεσα με την παραλαβή της εν λόγω ενημέρωσης και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δύο (2) ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία της παραπάνω παραλαβής.
 4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα και με τα σχετικά με την Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά μέτρα, δύναται να:
 (α) καθιερώνεται, στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
και της παραγράφου 4 του άρθρου 19, το τυποποιημένο έντυπο που θα χρησιμοποιείται για την ενημέρωση του εκδότη και την υποβολή των πληροφοριών 
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
 (β) καθορίζεται ημερολόγιο των ημερών διαπραγμάτευσης,
 (γ) προσδιορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες ο μέτοχος ή πρόσωπο του άρθρου 10 ή αμφότεροι προβαίνουν στην απαραίτητη ενημέρωση προς τον εκδότη,
 (δ) προσδιορίζονται, στο πλαίσιο εφαρμογής του σημείου (β) της παραγράφου 2, οι συνθήκες υπό τις οποίες ο μέτοχος ή πρόσωπο του άρθρου 10 όφειλε να έχει ενημερωθεί για την απόκτηση ή τη διάθεση.

 
Άρθρο 15: Υποχρέωση δημοσιοποίησης σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης ιδίων μετοχών
1. Στην περίπτωση που εκδότης μετοχών, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, αποκτά ή διαθέτει δικές του μετοχές είτε ο ίδιος απευθείας είτε μέσω τρίτου προσώπου που ενεργεί στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό του εκδότη, ο εκδότης δημοσιοποιεί, το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός δύο (2) ημερών διαπραγμάτευσης από την εν λόγω απόκτηση ή διάθεση, το ποσοστό των δικών του μετοχών, εφόσον το ποσοστό αυτό φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5% ή 10% των δικαιωμάτων ψήφου. Το ποσοστό υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου.
2. Η υποχρέωση ενημέρωσης της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης από τον εκδότη χρηματοπιστωτικών μέσων που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης δικών του μετοχών υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 11.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των προηγούμενων παραγράφων σύμφωνα με τα εκτελεστικά μέτρα της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ. Με την ίδια απόφαση δύναται να προβλέπεται συντομότερη προθεσμία, συγκεκριμένα μέσα δημοσιοποίησης των πληροφοριών των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και να καθορίζονται αυστηρότερες προϋποθέσεις και διαδικασία δημοσιοποίησης σχετικά με απόκτηση ή διάθεση μετοχών του εκδότη.

 
Άρθρο 16:Συμπληρωματικές πληροφορίες
1. Ο εκδότης μετοχών οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά δημοσιοποιεί χωρίς υπαίτια βραδύτητα κάθε μεταβολή στα δικαιώματα που ενσωματώνονται στις διάφορες κατηγορίες μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στα δικαιώματα που ενσωματώνονται σε παράγωγα μέσα κινητών αξιών που έχει εκδώσει ο ίδιος ο εκδότης και τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης ή διάθεσης μετοχών αυτού του εκδότη.
2. Ο εκδότης κινητών αξιών, εκτός μετοχών, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, δημοσιοποιεί χωρίς υπαίτια βραδύτητα κάθε μεταβολή στα δικαιώματα των κατόχων αυτών των κινητών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την εξάσκηση των δικαιωμάτων που ενσωματώνουν οι κινητές αξίες, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει έμμεσα αυτά τα δικαιώματα. Τέτοιες μεταβολές περιλαμβάνουν ιδίως μεταβολές των όρων δανείου ή επιτοκίων.
3. Ο εκδότης κινητών αξιών οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά δημοσιοποιεί χωρίς υπαίτια βραδύτητα τις νέες εκδόσεις δανείων και ιδίως τις εγγυήσεις ή τις ασφάλειες που το συνοδεύουν. Με την επιφύλαξη του ν. 3340/2005 και ιδίως των διατάξεων του άρθρου 10, η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε διεθνή δημόσιο οργανισμό στον οποίο συμμετέχει τουλάχιστον ένα κράτος μέλος.