Συστάσεις και Κατευθυντήριες Οδηγίες

 

Θεματική Ενότητα : Δημόσιες Προτάσεις Αγοράς Κινητών Αξιών/Εθνική νομοθεσία/Ευρωπαϊκή νομοθεσία

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

               Ι. Εθνική νομοθεσία
Α. Νόμοι 
Ν 3461/2006 (ΦΕΚ Α 106/30.5.2006) «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ  σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»
 
i. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Άρθρο 1: Σκοπός
Ο νόμος αυτός έχει σκοπό την προσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ` αριθμ. 2004/25/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις Αγοράς Κινητών Αξιών.
 
Άρθρο 2: Ορισμοί
Για τις ανάγκες εφαρμογής του νόμου αυτού ορίζονται ως:
(α) "Δημόσια πρόταση" ή "πρόταση": η δημόσια πρόταση, η οποία απευθύνεται στους κατόχους κινητών αξιών μιας εταιρείας για την απόκτηση του συνόλου ή μέρους των αξιών αυτών. Μια δημόσια πρόταση μπορεί να είναι είτε προαιρετική σύμφωνα με το άρθρο 6 είτε υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 7.
(β) "Υπό εξαγορά εταιρεία": η εταιρεία της οποίας οι κινητές αξίες αποτελούν αντικείμενο δημόσιας πρότασης.
(γ) "Προτείνων": κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που προβαίνει σε δημόσια πρόταση.
(δ) "Αποδέκτες της δημόσιας πρότασης": τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται η δημόσια πρόταση.
(ε) "Πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα": τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τον προτείνοντα ή με την υπό εξαγορά εταιρεία, βάσει ρητής ή σιωπηρής, προφορικής ή γραπτής συμφωνίας, η οποία έχει ως σκοπό την απόκτηση του ελέγχου της υπό εξαγορά εταιρείας ή τη ματαίωση της επιτυχούς έκβασης της δημόσιας πρότασης. Πρόσωπα που ελέγχονται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 8 του π.δ. 51/1992, θεωρούνται ως πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα τόσο με το πρόσωπο αυτό όσο και μεταξύ τους.
(στ) "Υπόχρεο πρόσωπο": το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που οφείλει να προβεί σε Υποχρεωτική δημόσια πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου.
(ζ) "Κινητές αξίες": οι κινητές αξίες οι οποίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα, ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου σε μια εταιρεία και αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης.
(η) "Οργανωμένη αγορά": η αγορά που ορίζεται στην παράγραφο 14 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996.
(θ) "Ημερήσιο Δελτίο Τιμών": το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή το αντίστοιχο δελτίο της οργανωμένης αγοράς, η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα και στην οποία είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση οι κινητές αξίες.
(ι) "Μέση χρηματιστηριακή τιμή": η τιμή που προκύπτει από κλάσμα, με αριθμητή το άθροισμα των γινομένων, σε ημερήσια βάση, της τιμής κλεισίματος επί τον όγκο συναλλαγών της κινητής αξίας που αποτελεί αντικείμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, για όλες τις ημέρες ορισμένης περιόδου και παρονομαστή το άθροισμα του ημερήσιου όγκου συναλλαγών για όλες τις ημέρες της περιόδου, όπως αποτυπώνονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών.
 
Άρθρο 3: Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται σε δημόσιες προτάσεις για την απόκτηση κινητών αξιών εταιρείας της οποίας η καταστατική έδρα βρίσκεται στην Ελλάδα και το σύνολο ή ένα μέρος των αξιών αυτών είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα κατά την ημέρα δημοσιοποίησης της απόφασης για υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 10.
2. Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται εφόσον:
(α) Η δημόσια πρόταση αφορά την απόκτηση κινητών αξιών που έχουν εκδοθεί από εταιρείες, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τη συλλογική επένδυση κεφαλαίων παρεχομένων από το κοινό και λειτουργούν βάσει της αρχής του καταμερισμού των κινδύνων και τα μερίδια των οποίων, κατόπιν αιτήματος του κατόχου τους, επαναγοράζονται ή εξαγοράζονται, άμεσα ή έμμεσα, από τα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών αυτών. Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι εταιρείες αυτές για να εξασφαλίσουν ότι η χρηματιστηριακή αξία των μεριδίων τους δεν αποκλίνει σημαντικά από την καθαρή αξία του ενεργητικού τους, λογίζονται ισοδύναμες με επαναγορά ή εξαγορά.
(β) Η δημόσια πρόταση αφορά την απόκτηση κινητών αξιών που εκδίδονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
 
Άρθρο 4: Αρμόδια αρχή
1. Αρμόδια αρχή για την εποπτεία τήρησης των διατάξεων του νόμου αυτού και της εν γένει διαδικασίας της δημόσιας πρότασης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2. Όταν η δημόσια πρόταση αφορά κινητές αξίες εταιρείας, η οποία δεν έχει την καταστατική της έδρα στην Ελλάδα, η Επιτροπή Kεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την εποπτεία της δημόσιας πρότασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, εφόσον συντρέχει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(α) Οι κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση μόνο σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα.
(β) Οι κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση πρώτα σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα και μεταγενέστερα σε οργανωμένη αγορά άλλου κράτους - μέλους, εκτός του κράτους στο οποίο βρίσκεται η καταστατική έδρα της υπό εξαγορά εταιρείας.
(γ) Οι κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας έχουν εισαχθεί ταυτόχρονα σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα και σε οργανωμένη αγορά άλλου κράτους - μέλους, εκτός του κράτους - μέλους στο οποίο βρίσκεται η καταστατική έδρα της υπό εξαγορά εταιρείας, και η υπό εξαγορά εταιρεία προσδιόρισε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως Αρμόδια αρχή για την εποπτεία της πρότασης και το ανακοίνωσε σε αυτήν την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη δημοσιοποίηση της δημόσιας πρότασης. Η υπό εξαγορά εταιρεία δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 16 χωρίς υπαίτια βραδύτητα την παραπάνω απόφαση.
(δ) Οι κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα και σε οργανωμένη αγορά άλλου κράτους -μέλους, εκτός του κράτους - μέλους στο οποίο βρίσκεται η καταστατική έδρα της υπό εξαγορά εταιρείας, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού και οι εποπτικές αρχές των εν λόγω κρατών - μελών όρισαν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως Αρμόδια αρχή για την εποπτεία της πρότασης εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού ή η υπό εξαγορά εταιρεία προσδιόρισε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδια την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας των τεσσάρων εβδομάδων. Η υπό εξαγορά εταιρεία δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 16 χωρίς υπαίτια βραδύτητα τις παραπάνω αποφάσεις.
3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2, τα θέματα που σχετίζονται με το Αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης, ιδίως το τίμημα, καθώς και τα θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία της δημόσιας πρότασης, ιδίως η ενημέρωση για την απόφαση του προτείνοντος να προβεί σε δημόσια πρόταση, το περιεχόμενο του εγγράφου της πρότασης και η δημοσιοποίηση της πρότασης, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, εφόσον ως Αρμόδια αρχή για την εποπτεία της δημόσιας πρότασης ορίζεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σε θέματα ενημέρωσης των εργαζομένων της υπό εξαγορά εταιρείας, σε θέματα εταιρικού δικαίου, σε ό,τι αφορά το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που απαιτείται για την απόκτηση ελέγχου και τις Εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους το διοικητικό συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε ενέργειες ικανές να ματαιώσουν την πρόταση, οι εφαρμοστέοι κανόνες και η Αρμόδια αρχή είναι οι κανόνες και η αρχή του κράτους - μέλους στο οποίο έχει την καταστατική της έδρα η υπό εξαγορά εταιρεία.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με τις εποπτικές αρχές άλλων κρατών -μελών και ανταλλάσσει πληροφορίες στο βαθμό που απαιτείται για την εφαρμογή του νόμου αυτού και ιδίως στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 2. Η συνεργασία περιλαμβάνει τη δυνατότητα να επιδίδονται τα νομικά έγγραφα που είναι απαραίτητα για την επιβολή των μέτρων που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές όσον αφορά τις δημόσιες προτάσεις, καθώς και κάθε άλλη σχετική συνδρομή που μπορεί ευλόγως να ζητηθεί από τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές για τους σκοπούς της διερεύνησης κάθε πραγματικής ή καταγγελλόμενης παράβασης των ρυθμίσεων για τις δημόσιες προτάσεις.
 
Άρθρο 5: Γενικές αρχές
Οι κανόνες που διέπουν τη δημόσια πρόταση έχουν ως σκοπό να διασφαλίσουν ότι:
(α) Όλοι οι κάτοχοι των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας της ίδιας κατηγορίας τυγχάνουν ισότιμης μεταχείρισης και, εάν ένα πρόσωπο αποκτήσει άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο της εταιρείας, οι λοιποί κάτοχοι κινητών αξιών πρέπει να προστατεύονται
(β) Οι κάτοχοι των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρόνο και προσήκουσα ενημέρωση, προκειμένου να μπορούν να καταλήξουν σε απόφαση σχετικά με τη δημόσια πρόταση.
(γ) Το διοικητικό συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας πρέπει να ενεργεί προς το συμφέρον της εταιρείας εν γένει και δεν πρέπει να στερεί από τους κατόχους κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τη δημόσια πρόταση.
(δ) Αποτρέπεται ο τεχνητός επηρεασμός της αγοράς των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας, της προτείνουσας εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, η οποία ενέχεται στη δημόσια πρόταση, κατά τρόπο που να οδηγεί σε τεχνητή διαμόρφωση του όγκου ή της τιμής αυτών των κινητών αξιών και σε στρέβλωση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς.
(ε) Ο προτείνων δημοσιοποιεί τη δημόσια πρόταση μόνο εφόσον εξασφαλίσει ότι μπορεί να καταβάλει πλήρως το τίμημα σε μετρητά, εφόσον προτίθεται να προσφέρει τέτοιο τίμημα ή λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση τη δυνατότητας καταβολής κάθε άλλου είδους ανταλλάγματος.
(στ) Η άσκηση των δραστηριοτήτων της υπό εξαγορά εταιρείας δεν πρέπει να παρακωλύεται, λόγω της δημόσιας πρότασης, πέρα από ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
 
ii. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
 
Άρθρο 6: Προαιρετική δημόσια πρόταση
1. Όποιος προβαίνει σε Προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση κινητών αξιών υποχρεούται να αποκτήσει όλες τις κινητές αξίες οι οποίες θα του προσφερθούν, εκτός εάν έχει ορίσει μέγιστο αριθμό κινητών αξιών που δεσμεύεται να αποδεχθεί. Ο προτείνων μπορεί να ορίσει ελάχιστο αριθμό κινητών αξιών που θα πρέπει να του προσφερθούν προκειμένου να ισχύσει η δημόσια πρόταση.
2. Επιτρέπεται η υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση κινητών αξιών οι οποίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα και δεν ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου σε μία εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται αναλογικά.
 
iii. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
 
 
Άρθρο 7: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση
1. Κάθε πρόσωπο, το οποίο αποκτά καθ` οιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό, κινητές αξίες και, λόγω της απόκτησης αυτής, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το πρόσωπο αυτό, άμεσα ή έμμεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό, υπερβαίνει το όριο του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας, υποχρεούται, εντός είκοσι (20) ημερών από την απόκτηση αυτή, να απευθύνει Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το σύνολο των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας καταβάλλοντας δίκαιο και εύλογο Αντάλλαγμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 9. Την ίδια υποχρέωση υπέχει και κάθε πρόσωπο που κατέχει περισσότερο από το ένα τρίτο (1/3) χωρίς να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας και το οποίο αποκτά μέσα σε έξι (6) μήνες, άμεσα ή έμμεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό, κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ανώτερο του τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει εάν ο προτείνων έχει ήδη προβεί σε Υποχρεωτική δημόσια πρόταση (το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.14 άρθρου 9 Ν.3756/2009,ΦΕΚ Α 53/31.03.2009).
2. Ως δικαιώματα ψήφου που αποκτά ή κατέχει το υπόχρεο πρόσωπο και τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό λογίζονται και τα δικαιώματα ψήφου που αποκτώνται ή κατέχονται δυνάμει συμβάσεως, ενεχύρου, επικαρπίας, φύλαξης ή διαχείρισης κινητών αξιών, εφόσον ο κάτοχός τους μπορεί να τα ασκήσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια.
3. Για τον υπολογισμό των ορίων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου η άσκηση των οποίων δεν απαγορεύεται από το άρθρο 16 του κ. ν. 2190/1920 ή από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 
Άρθρο 8: Εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης
Η υποχρέωση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 δεν ισχύει εφόσον:
(α) Τρίτο πρόσωπο κατέχει μεγαλύτερο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου από το πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 7.
(β) Οι κινητές αξίες της εταιρείας έχουν αποκτηθεί με προαιρετική δημόσια πρόταση που υποβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού προς όλους τους κατόχους των κινητών αξιών και για το σύνολο των κινητών αξίων τους, εφόσον το Αντάλλαγμα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ήταν εύλογο και δίκαιο κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 9, χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή η καταβολή του ανταλλάγματος σε μετρητά κατ` επιλογήν των αποδεκτών. 
(γ) Η απόκτηση κινητών αξιών είναι αποτέλεσμα μεταβίβασης λόγω γονικής παροχής ή κληρονομικής διαδοχής.
(δ) Το πρόσωπο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 έχει αποκτήσει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου το οποίο δεν υπερβαίνει το όριο του εδαφίου αυτού κατά ποσοστό ανώτερο του τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των δικαιωμάτων αυτών και αναλαμβάνει εγγράφως την υποχρέωση: (αα) να διαθέσει τον αναγκαίο αριθμό κινητών αξιών προκειμένου να κατέλθει του ορίου το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την απόκτηση και (ββ) να μην ασκήσει κατά το διάστημα αυτό τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο ποσοστό αυτό. Η ανάληψη της υποχρέωσης δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 και κοινοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
(ε) Οι κινητές αξίες έχουν αποκτηθεί κατ` ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το οποίο αναλογούσε στο πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 ως παλαιό μέτοχο, εφόσον η ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν συνοδεύεται από κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης λοιπών μετόχων. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο παλαιός μέτοχος δηλώσει, κατά την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ότι επιθυμεί να αποκτήσει πρόσθετες, πέραν των αναλογουσών σε αυτόν, κινητές αξίες που τυχόν μείνουν αδιάθετες, εφόσον το διοικητικό συμβούλιο κατανείμει αναλογικά τις αδιάθετες κινητές αξίες σύμφωνα με τις δηλώσεις όλων των παλαιών μετόχων.
(στ) Η απόκτηση κινητών αξιών είναι αποτέλεσμα συγχωνεύσεως μεταξύ εταιρειών οι οποίες συνδέονται με τη σχέση που προβλέπεται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ή στην παράγραφο 1 του άρθρου 96 του κ.ν. 2190/1920.
(ζ) Εφαρμόζεται διαδικασία αποκρατικοποίησης της υπό εξαγορά εταιρείας. Ως διαδικασία αποκρατικοποίησης για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοείται και η πώληση κινητών αξιών κατά τις διατάξεις του ν. 3049/2002 ή του ν. 3986/2011.
(η) η απόκτηση κινητών αξιών αποτελεί μέρος διαδικασίας εξυγίανσης της εταιρείας σύμφωνα με το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα. 
(ζ) Εφαρμόζεται διαδικασία αποκρατικοποίησης της υπό εξαγορά εταιρείας.
 
iv. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 
 
Άρθρο 9: Αντάλλαγμα
1. Ο προτείνων μπορεί να προσφέρει ως Αντάλλαγμα τίτλους, που αντιπροσωπεύουν κινητές αξίες εισηγμένες ή μη σε οργανωμένη αγορά ή μετρητά ή συνδυασμό αυτών. Σε περίπτωση υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, πρέπει να παρέχεται η ευχέρεια στους αποδέκτες της να επιλέξουν την καταβολή του ανταλλάγματος σε μετρητά.
2. Σε περίπτωση που ο προτείνων ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν απέκτησε, μετά τη δημοσιοποίηση της πρότασης και πριν τη λήξη της περιόδου αποδοχής, κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης, σε τιμή ανώτερη εκείνης που προσφέρεται στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης, ο προτείνων οφείλει να αυξήσει το προσφερόμενο Αντάλλαγμα έτσι ώστε αυτό να μην υπολείπεται από την ανώτερη τιμή που κατέβαλε ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν κατά το ως άνω διάστημα. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη αποκτήσεις από πιστωτικά ιδρύματα ή Ε Π ΕΥ οι οποίες γίνονται σε ικανοποίηση υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το πιστωτικό ίδρυμα ή η ΕΠΕΥ: (α) ως ειδικός διαπραγματευτής σε οργανωμένη αγορά, (β) ως συστηματικός εσωτερικοποιητής ή (γ) ως μέλος σε συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού το οποίο ευθύνεται για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης συναλλαγών.
3. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο Αντάλλαγμα δημόσιας πρότασης συνίσταται σε μετρητά, ο προτείνων προσκομίζει βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος, που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος, ότι ο προτείνων διαθέτει τα μέσα καταβολής για το σύνολο του ποσού που ενδέχεται να καταβληθεί σε μετρητά. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο Αντάλλαγμα δημόσιας πρότασης συνίσταται σε τίτλους, ο προτείνων παρέχει βεβαίωση επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή πιστωτικού ιδρύματος, που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος -μέλος, ότι ο προτείνων διαθέτει τους τίτλους που προτείνει ως Αντάλλαγμα ή, κατά περίπτωση, ότι έχει λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή του ανταλλάγματος.
4. Σε περίπτωση υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, ως εύλογο και δίκαιο Αντάλλαγμα κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 7 θεωρείται τίμημα σε μετρητά ανά μετοχή το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο:
(α) από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της κινητής αξίας, που αποτελεί αντικείμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση, ούτε
(β) από την υψηλότερη τιμή στην οποία το υπόχρεο πρόσωπο ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό απέκτησε κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση, κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης. Για τον υπολογισμό της τιμής δεν λαμβάνονται υπόψη αποκτήσεις από πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ, οι οποίες γίνονται σε ικανοποίηση υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ: (αα) ως ειδικός διαπραγματευτής σε οργανωμένη αγορά, (ββ) ως συστηματικός εσωτερικοποιητής ή (γγ) ως μέλος σε συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού το οποίο ευθύνεται για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης συναλλαγών. 
5. Σε περίπτωση υποβολής δημόσιας πρότασης με αντάλλαγμα κινητές αξίες που είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά, το αντάλλαγμα (σχέση ανταλλαγής) θεωρείται ως δίκαιο και εύλογο, εφόσον ληφθούν υπόψη οι εξής τιμές για την υπό εξαγορά εταιρεία και την εταιρεία της οποίας οι κινητές αξίες προσφέρονται ως αντάλλαγμα:
(α) Για την τιμή κινητής αξίας της υπό εξαγορά εταιρίας λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη τιμή μεταξύ: (αα) της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της κινητής αξίας που αποτελεί αντικείμενο της δημόσιας πρότασης κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της δημόσιας πρότασης και, (ββ) της τιμής στην οποία ο προτείνων ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν, απέκτησε κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της δημόσιας πρότασης.
(β) Για την τιμή κινητής αξίας της εταιρείας, της οποίας οι κινητές αξίες προσφέρονται ως αντάλλαγμα λαμβάνεται υπόψη η μέση χρηματιστηριακή τιμή της κινητής αξίας που προσφέρεται ως αντάλλαγμα κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της δημόσιας πρότασης. 
 
v. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
Άρθρο 10: Δημοσιοποίηση της πρότασης και ενημέρωσης  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
1. Πρόσωπο που έχει αποφασίσει τη διενέργεια δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 6 ή που υποχρεούται να υποβάλει δημόσια πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 7, πριν προβεί σε οποιαδήποτε σχετική ανακοίνωση προς το κοινό, ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το διοικητικό συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας. Η ενημέρωση γίνεται αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης για τη διενέργεια της δημόσιας πρότασης ή, προκειμένου για υποχρεωτική δημόσια πρόταση, εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 προθεσμίας. Ταυτόχρονα με την ενημέρωση της παραγράφου αυτής, ο προτείνων υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο διοικητικό συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου.
2. Ο προτείνων ανακοινώνει τη δημόσια πρόταση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ενημέρωση της προηγούμενης παραγράφου πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών που αφορά η δημόσια πρόταση. Η ανακοίνωση περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
(α) Την επωνυμία και την έδρα της υπό εξαγορά εταιρείας.
(β) Το όνομα και τη διεύθυνση του προτείνοντος ή, σε περίπτωση που ο προτείνων είναι νομικό πρόσωπο, την επωνυμία, τη νομική μορφή, την έδρα και τη διεύθυνσή του.
(γ) Την επωνυμία και τη διεύθυνση του συμβούλου του προτείνοντος που προβλέπεται στο άρθρο 12.
(δ) Τις κινητές αξίες ή την κατηγορία των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης.
(ε) Τον μέγιστο αριθμό των κινητών αξιών που δεσμεύεται ή υποχρεούται να αποκτήσει ο προτείνων, το ποσοστό τους επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της υπό εξαγορά εταιρείας, καθώς και επί του συνόλου των κινητών αξιών της ίδιας κατηγορίας.
(στ) Το προσφερόμενο για κάθε κινητή αξία Αντάλλαγμα.
(ζ) Τον ελάχιστο αριθμό κινητών αξιών, ο οποίος, σε περίπτωση προαιρετικής δημόσιας πρότασης, πρέπει να γίνει αποδεκτός προκειμένου να ισχύσει η δημόσια πρόταση.
(η) Τον αριθμό κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας που ήδη κατέχει άμεσα ή έμμεσα ο προτείνων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7.
(θ) Τυχόν πρόθεση του προτείνοντος για απόκτηση, κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της πρότασης μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της, πρόσθετων κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας, εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης.
3. Τα διοικητικά συμβούλια της υπό εξαγορά εταιρείας και του προτείνοντος πληροφορούν για την υποβολή δημόσιας πρότασης τους εκπροσώπους των εργαζομένων τους ή, εάν αυτοί δεν υπάρχουν, τους εργαζομένους απευθείας χωρίς υπαίτια βραδύτητα.
 
Άρθρο 11: Πληροφοριακό δελτίο
1. Ο προτείνων δημοσιεύει, σύμφωνα την παράγραφο 3 του άρθρου 16, Πληροφοριακό δελτίο, στο οποίο περιέχονται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα, ώστε οι αποδέκτες της δημόσιας πρότασης να είναι σε θέση να διαμορφώσουν γνώμη γι` αυτή. Στο Πληροφοριακό δελτίο περιέχονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία και πληροφορίες:
(α) Οι όροι της δημόσιας πρότασης.
(β) Η επωνυμία και η έδρα της υπό εξαγορά εταιρείας.
(γ) Το όνομα και η διεύθυνση του προτείνοντος ή, σε περίπτωση που προτείνων είναι νομικό πρόσωπο, η επωνυμία, η νομική μορφή, η έδρα και η διεύθυνσή του.
(δ) Τα στοιχεία του συμβούλου του προτείνοντος που προβλέπεται στο άρθρο 12 περιλαμβανομένης της επωνυμίας, της έδρας και της διεύθυνσής του.
(ε) Στοιχεία των υπευθύνων σύνταξης του πληροφοριακού δελτίου, περιλαμβανομένου του ονόματος και της σχέσης τους με τον προτείνοντα, καθώς και βεβαίωσή τους ότι το Πληροφοριακό δελτίο είναι πλήρες και ότι τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της δημόσιας πρότασης.
(στ) Οι κινητές αξίες ή η κατηγορία των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης.
(ζ) Ο μέγιστος αριθμός των κινητών αξιών που δεσμεύεται ή υποχρεούται να αποκτήσει ο προτείνων, το ποσοστό τους επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της υπό εξαγορά εταιρείας, καθώς και επί του συνόλου των κινητών αξιών της ίδιας κατηγορίας.
(η) Ο ελάχιστος αριθμός κινητών αξιών, ο οποίος, σε περίπτωση προαιρετικής δημόσιας πρότασης, πρέπει να γίνει αποδεκτός προκειμένου να ισχύσει η δημόσια πρόταση.
(θ) Οι κινητές αξίες ή η κατηγορία των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας που κατέχει ήδη, άμεσα ή έμμεσα, ο προτείνων ή πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν.
(ι) Τυχόν πρόθεση του προτείνοντος για απόκτηση, κατά το διάστημα από τη δημοσιοποίηση της πρότασης μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης, πρόσθετων κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας εκτός εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης.
(ια) Το προσφερόμενο για κάθε κινητή αξία ή κατηγορία κινητών αξιών Αντάλλαγμα, οι λεπτομέρειες καταβολής του και σε περίπτωση υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης η μέθοδος προσδιορισμού του ανταλλάγματος.
(ιβ) Εφόσον ως Αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης προσφέρονται τίτλοι, πλήρη στοιχεία τους, με ρητή αναφορά των δικαιωμάτων που παρέχουν, καθώς και του εκδότη τους.
(ιγ) Κάθε προϋπόθεση που έχει επιβάλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διενέργεια της δημόσιας πρότασης.
(ιδ) Ημερομηνία έναρξης και τέλους της περιόδου αποδοχής.
(ιε) Οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι αποδέκτες της δημόσιας πρότασης για να δηλώσουν την αποδοχή της, η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για την εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων με τη δήλωση υποχρεώσεων ή για την ανάκληση της δήλωσης και η διαδικασία καταβολής παροχής και αντιπαροχής.
(ιστ) Οι επιχειρηματικοί στόχοι του προτείνοντος σχετικά με τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της υπό εξαγορά εταιρείας και της προτείνουσας εταιρείας, καθώς και σχετικά με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας του προσωπικού και των στελεχών τους, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε σημαντικής αλλαγής στους όρους απασχόλησης, ιδίως τα στρατηγικά σχέδια του προτείνοντος για τις δύο εταιρείες και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην απασχόληση και τους τόπους διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της υπό εξαγορά εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920.
(ιζ) Οι ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη δημόσια πρόταση ή την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας, τις οποίες κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ο προτείνων ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν.
(ιη) Οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες γίνεται η πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 22.
(ιθ) Οι χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές που διενήργησε άμεσα ή έμμεσα, ο προτείνων ή άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν, σε κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της δημοσιοποίησης της δημόσιας πρότασης, αναφέροντας ειδικότερα το είδος της συναλλαγής, τον όγκο, την τιμή και την ημέρα διενέργειας κάθε επιμέρους συναλλαγής.
(κ) Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της δημόσιας πρότασης.
(κα) Η ταυτότητα των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του προτείνοντος ή συντονισμένα με αυτόν ή με την υπό εξαγορά εταιρεία και, στην περίπτωση που πρόκειται για νομικά πρόσωπα, η μορφή, η επωνυμία, η καταστατική έδρα τους, η σχέση τους με τον προτείνοντα και με την υπό εξαγορά εταιρεία.
(κβ) Λεπτομερής αναφορά της μετοχικής σύνθεσης και των συμμετοχών του προτείνοντος σε άλλες εταιρείες, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920.
(κγ) Το εθνικό δίκαιο το οποίο θα διέπει την έννομη σχέση του προτείνοντος με τους αποδέκτες της δημόσιας πρότασης, καθώς και τα αρμόδια δικαστήρια.
(κδ) Η αποζημίωση που προσφέρεται για τα δικαιώματα τα οποία αίρονται ως αποτέλεσμα του κανόνα εξουδετέρωσης των μέτρων άμυνας σύμφωνα με το άρθρο 17 με λεπτομερή αναφορά στον τρόπο καταβολής της και στη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της.
2. Όταν το Αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης συνίσταται σε τίτλους εισηγμένους σε οργανωμένη αγορά, το Πληροφοριακό δελτίο αναφέρει τον τόπο διάθεσης του πλέον πρόσφατου ενημερωτικού δελτίου για τους τίτλους αυτούς και των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που δημοσίευσε ο εκδότης των τίτλων σύμφωνα με τις ισχύουσες υποχρεώσεις πληροφόρησης, καθώς και τον τόπο καταχώρισης των σημαντικών γεγονότων που γνωστοποιεί ο εκδότης των τίτλων.
3. Όταν το Αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης περιλαμβάνει και τίτλους που δεν είναι εισηγμένοι σε οργανωμένη αγορά, το Πληροφοριακό δελτίο περιέχει πληροφορίες για τους τίτλους αυτούς αντίστοιχες προς εκείνες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται σύμφωνα με το ν. 3401/2005, οι οποίες επιτρέπουν στους αποδέκτες της δημόσιας πρότασης να σχηματίσουν γνώμη ως προς την περιουσία, την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του εκδότη των τίτλων.
4. Το Πληροφοριακό δελτίο εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφόσον το περιεχόμενό του είναι σύμφωνο με το νόμο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή σε αυτήν πλήρους σχεδίου από τον προτείνοντα, ή εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών στην περίπτωση της παραγράφου 3.
5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, να επιτρέψει στον προτείνοντα να μην συμπεριλάβει στο Πληροφοριακό δελτίο κάποια πληροφορία που προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 3, εάν η πληροφορία αυτή δεν είναι έγκαιρα διαθέσιμη ή δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς υπερβολικό κόστος, εφόσον η πληροφορία αυτή δεν θεωρείται απαραίτητη για την προστασία των μετόχων ή των εργαζομένων της υπό εξαγορά εταιρείας.
6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητήσει από τον προτείνοντα να συμπεριληφθούν στο Πληροφοριακό δελτίο συμπληρωματικές πληροφορίες, εφόσον κρίνει ότι αυτές είναι απαραίτητες για την επαρκή ενημέρωση των αποδεκτών.
7. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητήσει από τον προτείνοντα τροποποιήσεις ή προσαρμογές στο υποβληθέν προς έγκριση Πληροφοριακό δελτίο, εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την πληρέστερη ενημέρωση και για τη διασφάλιση των συμφερόντων των επενδυτών ή την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Ο προτείνων οφείλει να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δυνάμενος να επισημάνει τούτο στο Πληροφοριακό δελτίο.
8. Ο προτείνων υποβάλλει το Πληροφοριακό δελτίο στην υπό εξαγορά εταιρεία ταυτόχρονα με τη δημοσίευσή του.
9. Μετά τη δημοσίευση του πληροφοριακού δελτίου, τα διοικητικά συμβούλια της υπό εξαγορά εταιρείας και του προτείνοντος το διαβιβάζουν, αντίστοιχα, στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή, εάν αυτοί δεν υπάρχουν, στους εργαζόμενους απευθείας.
10. Πληροφοριακό δελτίο το οποίο έχει εγκριθεί από αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους - μέλους και αφορά κινητές αξίες εισηγμένες και σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα, αφού μεταφρασθεί στα ελληνικά, κυκλοφορεί νομίμως στην Ελλάδα, χωρίς να απαιτείται νέα έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να απαιτήσει να περιληφθούν πρόσθετες πληροφορίες στο Πληροφοριακό δελτίο, μόνον εφόσον οι πληροφορίες αυτές αφορούν συγκεκριμένο χρηματιστήριο ή οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα και σχετίζονται αφ` ενός με τις διατυπώσεις που πρέπει να τηρηθούν για την αποδοχή της πρότασης και για τη λήψη του οφειλόμενου ανταλλάγματος από τους αποδέκτες στο τέλος της περιόδου αποδοχής και αφ` ετέρου με το φορολογικό καθεστώς στο οποίο υπόκειται το προσφερόμενο στους κατόχους των κινητών αξιών Αντάλλαγμα.
11. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύεται το ελάχιστο περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου, να προβλέπονται επιπλέον στοιχεία και πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτό, να διαφοροποιείται το περιεχόμενό του και η διαδικασία έγκρισής του κατά κατηγορίες περιπτώσεων και να ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και λεπτομέρεια.
 
Άρθρο 12: Σύμβουλος προτείνοντος
1. Το Πληροφοριακό δελτίο, καθώς και κάθε Αναθεώρηση της δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 21 υπογράφεται από πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, το οποίο δύναται να παρέχει στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος την επενδυτική υπηρεσία του στοιχείου δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 και ενεργεί ως σύμβουλος του προτείνοντος, βεβαιώνοντας την ακρίβεια του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου.
2. Ο σύμβουλος του προτείνοντος εκθέτει σε ειδικό τμήμα του πληροφοριακού δελτίου την άποψή του για τις μεθόδους και τη διαδικασία διασφάλισης των αναλαμβανόμενων με τη δημόσια πρόταση υποχρεώσεων του προτείνοντος έναντι των αποδεκτών της, καθώς και για την αξιοπιστία της δημόσιας πρότασης. Ο σύμβουλος εκθέτει ιδίως την άποψή του για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να διασφαλισθεί ότι ο προτείνων διαθέτει τα μέσα καταβολής ή παροχής του προσφερόμενου τιμήματος ή ανταλλάγματος, καθώς και για το βαθμό εξασφάλισης των αποδεκτών.
3. Ο σύμβουλος του προτείνοντος εκθέτει εγγράφως την άποψή του σχετικά με τυχόν Αναθεώρηση της δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 21.
 
Άρθρο 16: Δημοσιότητα
1. Κάθε ανακοίνωση που υπόκειται σε υποχρεωτική δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού δημοσιεύεται με ταυτόσημο περιεχόμενο:
α) στο διαδικτυακό τόπο του χρηματιστηρίου αμέσως,
β) στο ημερήσιο δελτίο τιμών του χρηματιστηρίου και
γ) στο διαδικτυακό τόπο που τυχόν διατηρεί όποιος προβαίνει στην ανακοίνωση, με την προϋπόθεση να έχει προηγηθεί σε κάθε περίπτωση η δημοσιοποίηση της περίπτωσης α`.
2. Οι ανακοινώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν οι κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση και σε οργανωμένη αγορά που έχει την έδρα της ή λειτουργεί σε άλλο κράτος - μέλος, η σχετική δημοσίευση γίνεται ταυτόχρονα και στην αγγλική γλώσσα με ταυτόσημο περιεχόμενο.
3. Το Πληροφοριακό δελτίο δημοσιεύεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με επιμέλεια του προτείνοντος:
(α) με τη μορφή εντύπου που τίθεται δωρεάν στη διάθεση του κοινού στην έδρα και στα τυχόν υποκαταστήματα του προτείνοντος, του συμβούλου του και των πιστωτικών ιδρυμάτων ή των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχει εξουσιοδοτήσει σχετικά ο προτείνων και
(β) σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του προτείνοντος, εάν διαθέτει διαδικτυακό τόπο, και του συμβούλου του.
4. Με ανακοίνωση του προτείνοντος ενημερώνεται το κοινό για τον τρόπο πρόσβασης στο περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου.
5. Κάθε δημόσια ανακοίνωση που αφορά τη δημόσια πρόταση γνωστοποιείται αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 
Άρθρο 18: Αποδοχή δημόσιας πρότασης
1. Η αποδοχή της δημόσιας πρότασης από τα πρόσωπα στα οποία αυτή απευθύνεται λαμβάνει χώρα με έγγραφη δήλωση, η οποία κατατίθεται σε πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών δικαιούμενες να παρέχουν στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του στοιχείου δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτόν από τον προτείνοντα. Η αποδοχή της δημόσιας πρότασης μπορεί εναλλακτικά να γίνει μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών με έγγραφη δήλωση που υποβάλλεται προς τους χειριστές του Συστήματος Άυλων Τίτλων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 21, οι δηλώσεις αποδοχής ανακαλούνται ελεύθερα, με παρόμοια δήλωση μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά το Πληροφοριακό δελτίο.
2. Η περίοδος αποδοχής αρχίζει από τη δημοσίευση του πληροφοριακού δελτίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) ούτε μεγαλύτερη των οκτώ (8) εβδομάδων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί με απόφασή της, κατόπιν αιτήματος του προτείνοντος, να παρατείνει την περίοδο αποδοχής κατά δύο (2) το πολύ εβδομάδες, με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ` του άρθρου 5, κατόπιν αιτήματος του προτείνοντος που υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύο (2) εβδομάδες πριν τη λήξη της αρχικής περιόδου αποδοχής. Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση παράτασης γνωστοποιείται με επιμέλεια του προτείνοντος στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16.
 
Άρθρο 19:  Ικανοποίηση δηλώσεων αποδοχής
Αν οι δηλώσεις αποδοχής που υποβάλλουν οι αποδέκτες προαιρετικής δημόσιας πρότασης αφορούν συνολικά αριθμό κινητών αξιών μεγαλύτερο από εκείνον που ο προτείνων προσφέρεται να αποκτήσει, οι δηλώσεις ικανοποιούνται αναλογικά. Η Προαιρετική δημόσια πρόταση, κατά την οποία οι δηλώσεις αποδοχής ικανοποιούνται αναλογικά, μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετο όρο για την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα ενός ελάχιστου ποσοστού ή ελάχιστου αριθμού κινητών αξιών ανά μέτοχο.
 
Άρθρο 20: Ανάκληση της δημόσιας πρότασης
1. Η Προαιρετική δημόσια πρόταση μπορεί να ανακληθεί από τον προτείνοντα, αν υποβληθούν Ανταγωνιστικές προτάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 26. Η ανάκληση πρέπει να ανακοινωθεί το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του πληροφοριακού δελτίου της ανταγωνιστικής πρότασης.
2. Η Προαιρετική δημόσια πρόταση μπορεί επίσης να ανακληθεί, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αν επέλθει απρόοπτη και ανεξάρτητη της βούλησης του προτείνοντος μεταβολή των συνθηκών που καθιστά ιδιαίτερα επαχθή τη διατήρηση σε ισχύ της δημόσιας πρότασης.
3. Η Ανάκληση της δημόσιας πρότασης ανακοινώνεται από τον προτείνοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16.
 
Άρθρο 21: Αναθεώρηση της δημόσιας πρότασης
1. Ο προτείνων μπορεί, μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου αποδοχής, να βελτιώσει για τους αποδέκτες τους όρους της δημόσιας πρότασης.
2. Η αναθεωρητική πρόταση υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διαβιβάζεται ταυτόχρονα στο διοικητικό συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας και δημοσιεύεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 με επιμέλεια του προτείνοντος. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αναθεωρητικής πρότασης. Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση ή μη της αναθεωρητικής πρότασης δημοσιεύεται, με επιμέλεια του προτείνοντος, την επόμενη εργάσιμη ημέρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 και κοινοποιείται στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή, εάν αυτοί δεν υπάρχουν, στους εργαζόμενους απευθείας.
3. Η υποβολή αναθεωρητικής δημόσιας πρότασης δεν παρατείνει αυτοδικαίως την περίοδο αποδοχής.
4. Όσοι έχουν αποδεχθεί την αρχική δημόσια πρόταση θεωρείται ότι αποδέχονται και την αναθεωρητική δημόσια πρόταση, εκτός εάν δηλώσουν το αντίθετο με τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 18.
 
Άρθρο 22: Αιρέσεις
Η δημόσια πρόταση δεν επιτρέπεται να υπόκειται σε Αιρέσεις πλην των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο Πληροφοριακό δελτίο και αφορούν στη χορήγηση απαιτούμενων διοικητικών αδειών ή εγκρίσεων ή στην έκδοση νέων κινητών αξιών οι οποίες προσφέρονται ως Αντάλλαγμα.
 
Άρθρο 23: Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης
Τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης δημοσιεύονται με επιμέλεια του προτείνοντος εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 και κοινοποιούνται στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή, εάν αυτοί δεν υπάρχουν, στους εργαζόμενους απευθείας.
 
Άρθρο 24: Ενημέρωση των αρχών
1. Ο προτείνων και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του προτείνοντος, εάν ο προτείνων είναι εταιρεία, η υπό εξαγορά εταιρεία, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της και οι κάτοχοι κινητών αξιών της, καθώς και τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τα πρόσωπα αυτά παρέχουν χωρίς υπαίτια βραδύτητα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη δημόσια πρόταση και οι οποίες είναι αναγκαίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
2. Από τη δημοσιοποίηση της δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 10 και μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής:
(α) Ο προτείνων, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας, καθώς και τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου ή της εταιρείας της οποίας οι τίτλοι παρέχονται ως Αντάλλαγμα, υποχρεούνται να δηλώνουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να δημοσιεύουν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών κάθε απόκτηση κινητών αξιών, χρηματιστηριακώς ή εξωχρηματιστηριακώς, της υπό εξαγορά εταιρείας ή της εταιρείας της οποίας οι κινητές αξίες προσφέρονται ως Αντάλλαγμα, καθώς και την τιμή απόκτησης, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 51/1992. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, οι επιχειρήσεις που τα πρόσωπα αυτά ελέγχουν κατά την έννοια του άρθρου 8 του π.δ. 51/1992, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με αυτά.
(β) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) τουλάχιστον των δικαιωμάτων ψήφου στην υπό εξαγορά εταιρεία ή στην προτείνουσα εταιρεία ή σε άλλη εταιρεία, της οποίας οι κινητές αξίες παρέχονται ως Αντάλλαγμα, υποχρεούται να δηλώνει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να δημοσιεύει στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 51/1992 την απόκτηση αυτή στην υπό εξαγορά εταιρεία ή στην προτείνουσα εταιρεία ή στην εταιρεία στην οποία οι κινητές αξίες παρέχονται ως Αντάλλαγμα, από το ίδιο, από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά τους αλλά για λογαριασμό του, από τις επιχειρήσεις που το πρόσωπο αυτό ελέγχει κατά την έννοια του άρθρου 8 του π.δ. 51/1992 ή από κάθε άλλο πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με αυτό, όσο και την τιμή απόκτησης, καθώς και τα δικαιώματα ψήφου της εν λόγω εταιρείας τα οποία κατέχει ήδη.
 
Άρθρο 25: Απαγόρευση διαφήμισης
Από την κατά το όρθρο 10 δημοσιοποίηση της δημόσιας πρότασης και μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής, κάθε ανακοίνωση σχετική με τη δημόσια πρόταση πρέπει να περιορίζεται στην ενημέρωση που είναι απαραίτητη για τη δημοσιοποίησή της, καθώς και στη γνωστοποίηση των όρων και της διαδικασίας αποδοχής της.
 
Άρθρο 26: Ανταγωνιστικές προτάσεις
1. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος δεν μπορούν να προβούν σε πρόταση ανταγωνιστική της αρχικής.
2. Ανταγωνιστικές προτάσεις μπορεί να υποβληθούν μέχρι επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου αποδοχής. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της ανταγωνιστικής πρότασης. Η περίοδος αποδοχής της αρχικής πρότασης, εφόσον δεν ανακληθεί, παρατείνεται αυτομάτως μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της ανταγωνιστικής πρότασης. Ο προτείνων την ανταγωνιστική πρόταση δημοσιεύει, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16, την ημερομηνία λήξης της περιόδου αποδοχής της ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης, καθώς και την παράταση της περιόδου αποδοχής της αρχικής δημόσιας πρότασης, την επομένη της έγκρισης του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το Πληροφοριακό δελτίο της ανταγωνιστικής πρότασης δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του όρθρου 16, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
3. Η αποδοχή ανταγωνιστικής πρότασης από πρόσωπα που έχουν ήδη αποδεχθεί προηγούμενη πρόταση, θεωρείται ότι υποβάλλεται έγκυρα μόνον εφόσον έχει προηγηθεί ανάκληση της αποδοχής της προηγούμενης δημόσιας πρότασης.
 
vi. ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
 
Άρθρο 14: Υποχρεώσεις του διοικητικού συμβουλίου  της υπό εξαγορά εταιρείας
1. Με εξαίρεση την αναζήτηση εναλλακτικών προτάσεων, το διοικητικό συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας, από την ενημέρωσή του σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 και μέχρι τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος της δημόσιας πρότασης ή την ανάκλησή της, δεν μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που δεν εντάσσεται στη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της εταιρείας και ενδέχεται να οδηγήσει στη ματαίωση της δημόσιας πρότασης, χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση από τη γενική συνέλευση.
2. Η γενική συνέλευση των μετόχων της υπό εξαγορά εταιρείας πρέπει να εγκρίνει ή να επιβεβαιώσει κάθε απόφαση για ενέργεια της παραγράφου 1, η οποία ελήφθη πριν από την έναρξη της προβλεπόμενης στην ίδια παράγραφο περιόδου και δεν έχει τεθεί, εν όλω ή εν μέρει, σε εφαρμογή.
3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα συνεδριάσεως, κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, μη εφαρμοζόμενης στην περίπτωση αυτή της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920.
4. Η υπό εξαγορά εταιρεία δύναται, με απόφαση της γενικής της συνέλευσης η οποία έχει ληφθεί όχι νωρίτερα από δεκαοκτώ (18) μήνες πριν από τη δημοσιοποίηση της δημόσιας πρότασης, να μην εφαρμόζει τις παραγράφους 1 και 2 όταν η δημόσια πρόταση προέρχεται από εταιρεία η οποία δεν τις εφαρμόζει ή από εταιρεία η οποία ελέγχεται, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, από εταιρεία που δεν εφαρμόζει τις παραγράφους 1 και 2. Η εταιρεία οφείλει να γνωστοποιήσει χωρίς υπαίτια βραδύτητα την παραπάνω απόφαση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς και στις αρμόδιες εποπτικές αρχές των κρατών - μελών, στις οργανωμένες αγορές των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση κινητές αξίες της ή ζητείται η εισαγωγή τους.
 
Άρθρο 15: Γνώμη της διοίκησης της υπό εξαγορά εταιρείας
1. Το διοικητικό συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας καταρτίζει και δημοσιοποιεί έγγραφο που περιλαμβάνει την αιτιολογημένη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και σε περίπτωση υποβολής αναθεωρητικών ή ανταγωνιστικών προτάσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 26 αντίστοιχα.
2. Το έγγραφο της προηγούμενης παραγράφου συνοδεύεται από λεπτομερή έκθεση χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12. Το έγγραφο αυτό οφείλει τουλάχιστον:
(α) να προσδιορίζει τον αριθμό κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας που κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα διευθυντικά της στελέχη,
(β) να εκθέτει τις ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί ή προτίθεται να προβεί το διοικητικό συμβούλιο σε σχέση με τη δημόσια πρόταση,
(γ) να αναφέρει τις τυχόν συμφωνίες μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου της υπό εξαγορά εταιρείας και του προτείνοντος και
(δ) να αναπτύσσει αιτιολογημένα τις απόψεις του διοικητικού συμβουλίου της υπό εξαγορά εταιρείας σχετικά με τη δημόσια πρόταση και τους λόγους επί των οποίων αυτή βασίζεται, με ειδική αναφορά στις συνέπειες επιτυχούς έκβασης της δημόσιας πρότασης στο σύνολο των συμφερόντων της εταιρείας, περιλαμβανομένων των συμφερόντων των εργαζομένων, καθώς και στα στρατηγικά σχέδια του προτείνοντος για την υπό εξαγορά εταιρεία, όπως αναφέρονται στο πληροφοριακό δελτίο, και στις πιθανές επιπτώσεις τους στην απασχόληση στους χώρους όπου διεξάγονται οι δραστηριότητες της εταιρείας.
3. Το έγγραφο της πρώτης παραγράφου υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στον προτείνοντα εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης του πληροφοριακού δελτίου. Σε περίπτωση υποβολής αναθεωρητικής πρότασης, η παραπάνω προθεσμία συντέμνεται σε μία (1) εργάσιμη ημέρα από την έγκρισή της από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το έγγραφο αυτό δημοσιεύεται χωρίς υπαίτια βραδύτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου της υπό εξαγορά εταιρείας.
4. Το διοικητικό συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας γνωστοποιεί το έγγραφο της παραγράφου 1 στους εκπροσώπους των εργαζομένων ή, εάν αυτοί δεν υπάρχουν, στους εργαζομένους απευθείας εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3. Εάν το διοικητικό συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας λάβει εγκαίρως χωριστή γνώμη από τους εκπροσώπους των εργαζομένων όσον αφορά τις επιπτώσεις της δημόσιας πρότασης στην απασχόληση, επισυνάπτει τη γνώμη αυτή στο έγγραφο της πρώτης παραγράφου.
 
 
Άρθρο 17:  Εξουδετέρωση των μέτρων άμυνας
1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, αντίστοιχα, εταιρεία της οποίας η καταστατική έδρα βρίσκεται στην Ελλάδα μπορεί, με δυνατότητα ανάκλησης της σχετικής απόφασης, να επιλέξει την εφαρμογή των προβλεπομένων στις παραγράφους 2 έως 6. Η εταιρεία οφείλει να γνωστοποιήσει χωρίς υπαίτια βραδύτητα την παραπάνω απόφαση καθώς και την απόφαση της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στις αρμόδιες εποπτικές αρχές των κρατών - μελών, στις οργανωμένες αγορές των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση κινητές αξίες της ή ζητείται η εισαγωγή τους.
2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση κινητών αξιών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο καταστατικό εταιρείας της παραγράφου 1, δεν ισχύουν έναντι του προτείνοντος κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής δημόσιας πρότασης. Περιορισμοί στη μεταβίβαση κινητών αξιών, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ εταιρείας της παραγράφου 1 και κατόχων των κινητών αξιών της ή μεταξύ κατόχων κινητών αξιών της, οι οποίοι συνάπτονται μετά την 21 η Απριλίου 2004, δεν ισχύουν έναντι του προτείνοντος κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής δημόσιας πρότασης.
3. Οι περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου που περιλαμβάνονται στο καταστατικό εταιρείας της παραγράφου 1 δεν παράγουν αποτελέσματα στη γενική συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει τη λήψη αμυντικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 14. Οι περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου οι οποίοι περιλαμβάνονται στις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ εταιρείας της παραγράφου 1 και κατόχων κινητών αξιών της ή στις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ κατόχων κινητών αξιών της, οι οποίοι τίθενται σε ισχύ μετά την 21 η Απριλίου 2004, δεν παράγουν αποτελέσματα στη γενική συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει τη λήψη αμυντικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 14.
4. Σε περίπτωση που, μετά από δημόσια πρόταση, ο προτείνων κατέχει κινητές αξίες εταιρείας της παραγράφου 1, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, οι περιορισμοί στη μεταβίβαση κινητών αξιών ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος, καθώς και τα έκτακτα δικαιώματα των μετόχων ως προς το διορισμό ή την παύση μελών του διοικητικού συμβουλίου, που προβλέπονται στο καταστατικό της εταιρείας, δεν ισχύουν κατά την πρώτη γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιείται μετά τη λήξη της περιόδου αποδοχής και συγκαλείται από τον προτείνοντα με αντικείμενο την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή την παύση ή το διορισμό μελών του διοικητικού της συμβουλίου.
5. Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων που αίρονται με βάση τις παραγράφους 2 έως 4 δικαιούνται αποζημίωση για τη ζημία που υπέστησαν από την αιτία αυτή.
6. Οι παράγραφοι 3 και 4 δεν έχουν εφαρμογή σε κινητές αξίες για τις οποίες οι περιορισμοί των δικαιωμάτων ψήφου αντισταθμίζονται από ειδικά χρηματικά πλεονεκτήματα.
7. Οι εταιρείες που έχουν επιλέξει την εφαρμογή των προβλεπομένων στις παραγράφους 2 έως 6 δύνανται, με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, η οποία έχει ληφθεί όχι νωρίτερα από δεκαοκτώ (18) μήνες πριν από τη δημοσιοποίηση της δημόσιας πρότασης, να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 2 έως 6 όταν η δημόσια πρόταση προέρχεται από εταιρεία η οποία δεν εφαρμόζει τις παραγράφους αυτές ή από εταιρεία η οποία ελέγχεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, από εταιρεία η οποία δεν εφαρμόζει τις παραγράφους αυτές.
8. Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει κινητές αξίες στην υπό εξαγορά εταιρεία οι οποίες του παρέχουν ειδικά δικαιώματα.
 
vii. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
 
Άρθρο 27: Δικαίωμα εξαγοράς
1. Προτείνων, ο οποίος, μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης προς όλους τους κατόχους κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας και για το σύνολο των αξιών τους, κατέχει κινητές αξίες που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας, μπορεί να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπόλοιπων κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας.
2. Το δικαίωμα της παραγράφου 1 μπορεί να ασκηθεί εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής της πρότασης, εφόσον είχε συμπεριληφθεί όρος που προέβλεπε τη δυνατότητα άσκησής του στο Πληροφοριακό δελτίο.
3. Το τίμημα για την απόκτηση των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας λαμβάνει την ίδια μορφή και ισούται τουλάχιστον με το Αντάλλαγμα της πρότασης. Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή μετρητών προβλέπεται ως εναλλακτική δυνατότητα κατ` επιλογή του αποδέκτη, εφαρμοζόμενης στην περίπτωση αυτή της παραγράφου 4 του άρθρου 9.
4. Το δικαίωμα της παραγράφου 1 ασκείται με την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το οποίο κοινοποιείται στην υπό εξαγορά εταιρεία. Στο αίτημα περιλαμβάνεται απαραιτήτως το ύψος και η μορφή του προσφερόμενου ανταλλάγματος. Με επιμέλεια της υπό εξαγορά εταιρείας το αίτημα δημοσιεύεται εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16. Μαζί με το αίτημα, ο προτείνων υποβάλλει βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος ότι ο προτείνων διαθέτει τα μέσα καταβολής για το σύνολο του τιμήματος που ενδέχεται να καταβληθεί σε μετρητά.
5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού διαπιστώσει την κατοχή από τον προτείνοντα κινητών αξιών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας και την ύπαρξη της βεβαίωσης πιστωτικού ιδρύματος της προηγούμενης παραγράφου, εκδίδει απόφαση, η οποία προβλέπει την υποχρέωση του προτείνοντος να καταβάλει αμελλητί στους δικαιούχους το συνολικό ποσό του προσφερόμενου ανταλλάγματος μέσω των χειριστών του λογαριασμού αξιών στον οποίο είναι καταχωρημένες οι κινητές αξίες ή με κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με άλλο τρόπο σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που προβλέπεται στο επόμενο εδάφιο. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύεται η διαδικασία καταβολής και βεβαίωσης της καταβολής του ανταλλάγματος, η διαδικασία μεταβίβασης των κινητών αξιών και να ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
6. Μετά την καταβολή του ανταλλάγματος σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών καταχωρεί τον Προτείνοντα ως νέο κάτοχο των κινητών αξιών στις οποίες αφορά το Δικαίωμα εξαγοράς. Η καταχώρηση αυτή κοινοποιείται στην υπό εξαγορά εταιρεία και με επιμέλεια αυτής δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του όρθρου 16.
7. Οι κάτοχοι των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας που μεταβιβάζονται στον προτείνοντα, μπορούν να προσφύγουν στο μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και να αμφισβητήσουν το ύψος του προσφερόμενου ανταλλάγματος. Η προσφυγή αυτή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της προηγούμενης παραγράφου. Η μεταβίβαση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 δεν παρεμποδίζεται από την άσκηση της παρούσας προσφυγής ή οποιουδήποτε άλλου ένδικου μέσου ή βοηθήματος.
 
Άρθρο 27α 
1. Οι κατά το άρθρο 27 εξαγοραζόμενες κινητές αξίες περιέρχονται στον προτείνοντα ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεων.
2. Εάν επί των εξαγοραζομένων κατά το άρθρο 27 κινητών αξιών έχει συσταθεί ενέχυρο ή επικαρπία, ή βαρύνονται με κατάσχεση, ο προτείνων καταθέτει το Αντάλλαγμα της εξαγοράς υποχρεωτικά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δ.) υπέρ δικαιούχου.
3. Στην περίπτωση που οι εξαγοραζόμενες κινητές αξίες βαρύνονται με ενέχυρο: (α) Εάν το ασφαλιζόμενο χρέος δεν έληξε την είσπραξη έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να κάνουν από κοινού ο ενεχυρούχος δανειστής και ο ενεχυραστής. Αντί για είσπραξη ή μετά από αυτήν έχει δικαίωμα καθένας από αυτούς να απαιτήσει την ασφαλή και έντοκη τοποθέτηση των χρημάτων με την επιφύλαξη του δικαιώματος του ενεχύρου. Το είδος τοποθέτησης ορίζει ο ενεχυραστής. 
(β) Εάν το ασφαλιζόμενο χρέος έχει λήξει, την είσπραξη έχει δικαίωμα να κάνει μόνος του ο ενεχυρούχος δανειστής, μόνο κατά το ποσό που απαιτείται για την ικανοποίηση του.
4. Στην περίπτωση που έχει συσταθεί δικαίωμα επικαρπίας επί των εξαγοραζόμενων κινητών αξιών, η επικαρπία εκτείνεται στο Αντάλλαγμα της εξαγοράς.
5. Στην περίπτωση που οι εξαγοραζόμενες κινητές αξίες έχουν κατασχεθεί, η κατάσχεση εκτείνεται στο Αντάλλαγμα της εξαγοράς εφαρμοζομένων των διατάξεων του Κ.Πολ.Δ. επί κατασχέσεων χρημάτων.
 
Άρθρο 28: Δικαίωμα εξόδου
1. Ο προτείνων, ο οποίος μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης προς όλους τους κατόχους κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας και για το σύνολο των αξιών τους, κατέχει κινητές αξίες που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας, υποχρεούται για περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης να αποκτήσει χρηματιστηριακό στην τιμή σε μετρητά που ισούται με το Αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης όλες τις κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας που θα του προσφερθούν. Εφόσον το ζητήσουν οι κάτοχοι των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας, το τίμημα λαμβάνει τη μορφή των κινητών αξιών, που απετέλεσαν το αντικείμενο της πρότασης και ισούται με το Αντάλλαγμα της πρότασης. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύεται η διαδικασία καταβολής και βεβαίωσης της καταβολής του ανταλλάγματος, η διαδικασία μεταβίβασης των κινητών αξιών και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
2. Ο προτείνων δημοσιοποιεί ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 το δικαίωμα εξόδου των κατόχων κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας.
 
viii. ΕΥΘΥΝΗ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
Άρθρο 13: Αστική ευθύνη
 
1. Ο προτείνων, ο σύμβουλος του προτείνοντος και τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη σύνταξη του πληροφοριακού δελτίου ευθύνονται έναντι των αποδεκτών της δημόσιας πρότασης για κάθε θετική ζημία που υπέστησαν από υπαιτιότητά τους ως προς την ακρίβεια και πληρότητα του πληροφοριακού δελτίου.
2. Ο ζημιωθείς φέρει το βάρος αποδείξεως της ζημίας που υπέστη και της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ των πράξεων ή παραλείψεων των προσώπων της παραγράφου 1 και της ζημίας. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 φέρουν το βάρος απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας. Αξιώσεις για αποζημίωση με βάση το άρθρο αυτό παραγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) ετών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής.
3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν περιορίζουν ούτε επηρεάζουν την ευθύνη των προσώπων της παραγράφου 1 έναντι των αποδεκτών της δημόσιας πρότασης για κάθε πταίσμα ως προς την ακρίβεια και πληρότητα του πληροφοριακού δελτίου με βάση τις γενικές διατάξεις. Κάθε ρήτρα ή συμφωνία για τον περιορισμό της ευθύνης ή την απαλλαγή των προσώπων της παραγράφου 1 είναι άκυρη έναντι των αποδεκτών της δημόσιας πρότασης.
4. Αστική ευθύνη με βάση το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποδοθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο με βάση την ανακοίνωση της παραγράφου 1 του άρθρου 16 εκτός εάν η ανακοίνωση είναι παραπλανητική, ανακριβής ή δεν παρουσιάζει συνάφεια με το Πληροφοριακό δελτίο.
 
Άρθρο 29: Κυρώσεις
Σε κάθε πρόσωπο που παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλει πρόστιμο ύψους μέχρι τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικά στην περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης υποβολής δημόσιας πρότασης εξαιτίας υπέρβασης των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 7, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, επιπλέον, με απόφασή της, να επιβάλει αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου ή και άλλων δικαιωμάτων που απορρέουν από τις κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας τις οποίες κατέχει το υπόχρεο πρόσωπο και τα τυχόν πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό, στην έκταση που υπερβαίνουν τα ως άνω όρια.
 
ix. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ-ΤΕΛΙΚΕΣ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Άρθρο 30: Υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης σε περίπτωση μετασχηματισμού 
[Το άρθρο 30 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 4 άρθρου 17 Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α 81/5.4.2013)]
 
Άρθρο 31: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων για την Κεφαλαιαγορά
1. Η περίπτωση δ` της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 3632/1928 αντικαθίσταται ως εξής: "(δ) οι μεταβιβάσεις λόγω δωρεάς, γονικής παροχής και κληρονομικής και οιονεί κληρονομικής διαδοχής ή κληροδοσίας, καθώς και οι μεταβιβάσεις λόγω αυξήσεως ή μειώσεως μετοχικού κεφαλαίου ανωνύμου εταιρείας με εισφορά ή καταβολή εις είδος μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο".
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ. 360/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
 "1. Εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά που έχει την έδρα της ή λειτουργεί στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιεύουν στην ελληνική γλώσσα εξαμηνιαία οικονομική κατάσταση για το πρώτο εξάμηνο κάθε οικονομικής χρήσης."
3. Μετά το άρθρο 2 του π.δ. 360/1985 προστίθεται νέο άρθρο 2α ως εξής:
 "Άρθρο 2α
 Οι εταιρείες του άρθρου 2 υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 135 του κ.ν. 2190/1920, τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 2, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη της οικονομικής χρήσης."
4. Η παράγραφος 12 του άρθρου 76 του ν. 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
 "12. Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης του άρθρου 3 παρ. 1 στοιχείο θ` του ν. 2396/1996, Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Εταιρείες των οποίων τα χρεόγραφα είναι εισηγμένα στην Κύρια ή στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην αγορά κεφαλαίου, οφείλουν, μη δικαιούμενοι να επικαλεσθούν το επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο, να παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ευρισκόμενα στην κατοχή τους έγγραφα και λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που είναι αναγκαία για την άσκηση των κατά τις κείμενες διατάξεις αρμοδιοτήτων της. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι ορκωτοί ελεγκτές που διενεργούν τακτικό έλεγχο ή έκτακτους ελέγχους στις παραπάνω εταιρείες."5. Μετά το άρθρο 30γ του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α`) προστίθεται νέο άρθρο 30δ ως εξής:
 "Άρθρο 30δ
 1. Η Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.) που προτίθεται να ιδρύσει υποκατάστημα εντός Ελλάδας γνωστοποιεί την πρόθεσή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφέροντας τα εξής στοιχεία:
α) Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος, στο οποίο πρέπει να περιγράφονται το είδος των εργασιών, τις οποίες προτίθεται να ασκήσει μέσω αυτού.
β) Την οργανωτική και λειτουργική υποδομή του υποκαταστήματος για την άσκηση των δραστηριοτήτων του.
γ) Το πρόσωπο που θα διευθύνει το υποκατάστημα.
 2. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει την ίδρυση του υποκαταστήματος. Σε περίπτωση μεταβολής του περιεχομένου των στοιχείων της γνωστοποίησής της, η Α.Ε.Ε.Δ. οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως τη μεταβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν η μεταβολή λάβει χώρα, προκειμένου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εγκρίνει τη λειτουργία του υποκαταστήματός της βάσει των νέων στοιχείων."
6. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του ν. 3152/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
"5. Όπου προβλέπεται στη χρηματιστηριακή νομοθεσία ότι απαιτείται γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων για την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η απόφαση αυτή εκδίδεται χωρίς τη γνώμη, εισήγηση ή πρόταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Εξαιρείται από τη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου η γνώμη που προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 2471/1997."
7. Μετά το άρθρο 32 του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α`) προστίθεται νέο άρθρο 32α το οποίο έχει ως εξής:
 "Άρθρο 32α
 Οι διατάξεις του π.δ. 53/1992 (ΦΕΚ 22 Α`) και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 72 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α`) εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε παραβατικές συμπεριφορές οι οποίες έλαβαν χώρα μέχρι την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου."
8. Οι διατάξεις του ν. 5658/1932 "περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν" εφαρμόζονται και στις άυλες (κινητές) αξίες που καταχωρούνται στο Σύστημα Αυλων Τίτλων. Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 105 του ν. 2533/1997 ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.
9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 2651/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
 "2. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καταρτίζεται "Κανονισμός Αναδοχών", με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις υποχρεώσεις και την εν γένει συμπεριφορά των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που διαμεσολαβούν, με ή χωρίς εγγύηση κάλυψης, στη δημόσια προσφορά ή στην εισαγωγή για διαπραγμάτευση κινητών αξιών, παρέχοντας τις επενδυτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1 δ`, παρ. 2 δ`, ε` και στ` του ν. 2396/1996. Με τον Κανονισμό αυτόν μπορεί να θεσπίζονται ειδικές υποχρεώσεις των αναδόχων και των συμβούλων έκδοσης, ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχουν, στις περιπτώσεις εισαγωγής κινητών αξιών σε χρηματιστήριο με ή χωρίς δημόσια προσφορά, διάθεσης ήδη εισηγμένων σε χρηματιστήριο κινητών αξιών με δημόσια προσφορά και δημόσιας προσφοράς χωρίς εισαγωγή των κινητών αξιών σε χρηματιστήριο. Με τον ίδιο Κανονισμό μπορεί να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την προπαρασκευή, τη διενέργεια, τη διεκπεραίωση, την προβολή και διαφήμιση των διαδικασιών αναδοχής, τις διαδικασίες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης πληροφόρησης και της ίσης μεταχείρισης των επενδυτών, τη θέσπιση περιορισμών στη διενέργεια αναλύσεων και τους όρους και τις προϋποθέσεις διενέργειας χρηματιστηριακών πράξεων από τους αναδόχους μετά την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών εταιρείας σε χρηματιστήριο ή μετά τη διάθεση κινητών αξιών που είναι ήδη εισηγμένες σε χρηματιστήριο, με σκοπό τη σταθεροποίηση της χρηματιστηριακής τιμής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση του ανωτέρω Κανονισμού μέχρι τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, καθώς και να αναστέλλονται ή να διακόπτονται οι διαδικασίες αναδοχής όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για το συμφέρον των επενδυτών."
10. Μέχρι την έκδοση και θέση σε ισχύ της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο εξακολουθεί να ισχύει η υπ` αριθμ. 41517/Β 1972 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας της 4.12.1998 ("Κανονισμός Αναδοχών"). Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καταργείται αυτοδίκαια η υπ` αριθμ. 41517/Β 1972 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας της 4.12.1998. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2651/1998, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της με το νόμο αυτόν, και της υπ` αριθμ. 41517/Β 1972 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας της 4.12.1998, εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε παραβατικές συμπεριφορές οι οποίες έλαβαν χώρα μέχρι την κατάργηση της εν λόγω απόφασης.
 
Άρθρο 32:  Μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις
1. Δημόσιες προτάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/258/5.12.2002 πριν την Έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, διέπονται από την απόφαση αυτή.
2. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου καταργείται η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/258/5.12.2002.
 
Άρθρο 33:  Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Β. Συναφείς Κανονιστικές Πράξεις

 

i) Απόφαση ΔΣ ΕΚ 1/409/29.12.2006 (ΦΕΚ Β 18/16.1.2007) «Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά το τέλος δημόσιας πρότασης»

 

Άρθρο 1 :Πεδίο εφαρμογής

Με την απόφαση αυτή ορίζεται η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξόδου που προβλέπεται στο άρθρο 28 του ν. 3461/2006.

 

Άρθρο 2 :Τιμής εξάσκησης του δικαιώματος εξόδου σε μετρητά

1. Σε περίπτωση που ως αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης προσφέρονταν, αποκλειστικά ή προαιρετικά, κατόπιν επιλογής του αποδέκτη της, τίμημα σε μετρητά, τότε ο προτείνων υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά στην τιμή αυτή όλες τις κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρίας, οι οποίες θα του προσφερθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος εξόδου.

 2. Σε περίπτωση που ως αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης προσφέρονταν κινητές αξίες, χωρίς να υπάρχει δικαίωμα επιλογής από τον αποδέκτη του ανταλλάγματος αποκλειστικά σε μετρητά, τότε το τίμημα στο οποίο ο προτείνων υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρίας, οι οποίες θα του προσφερθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος εξόδου, υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 4 του ν.3461/2006.

3. Σε περίπτωση που ως αντάλλαγμα της δημόσιας πρότασης προσφέρεται συνδυασμός κινητών αξιών και μετρητών, χωρίς να υπάρχει δικαίωμα επιλογής από τον αποδέκτη ανταλλάγματος αποκλειστικά σε μετρητά, τότε το αντάλλαγμα σε μετρητά για την άσκηση του δικαιώματος εξόδου ισούται με το ποσό σε μετρητά που προσφέρεται ως αντάλλαγμα πλέον του τιμήματος που υπολογίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

 

Άρθρο 3:Δικαίωμα εξόδου σε είδος

1. Κατά τη διάρκεια άσκησης του δικαιώματος εξόδου, οι κάτοχοι κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρίας μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου ζητώντας να τους καταβληθεί, αντί μετρητών σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης αυτής, τίμημα που λαμβάνει τη μορφή των κινητών αξιών, οι οποίες προσφέρονταν ως αντάλλαγμα στη δημόσια πρόταση, υποχρεωτικά ή κατ' επιλογήν των αποδεκτών της («Δικαίωμα Εξόδου σε Είδος»).

2. Για την άσκηση του δικαιώματος εξόδου σε είδος, οι κάτοχοι των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρίας:

(α) υποβάλλουν γραπτή δήλωση στο Χειριστή του Λογαριασμού ΣΑΤ, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρίας δηλώνοντας ότι

(αα) επιθυμούν να εξασκήσουν το δικαίωμα εξόδου και να τους καταβληθεί τίμημα που λαμβάνει τη μορφή των κινητών αξιών, οι οποίες προσφέρονταν ως αντάλλαγμα στη δημόσια πρόταση και

(ββ) εξουσιοδοτούν το Κ.Α.Α. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της απόφασης αυτής για την πραγματοποίηση της μεταφοράς στον προτείνοντα των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρίας που κατέχουν στο πλαίσιο της ανταλλαγής με τις κινητές αξίες που προσφέρονταν ως αντάλλαγμα στη δημόσια πρόταση

(β) δεσμεύουν τις κινητές αξίες ως προς τις οποίες ασκούν το δικαίωμα εξαγοράς.

3. Το δικαίωμα εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο αυτό ασκείται μόνο για κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρίας που είναι ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεως.

 

Άρθρο 4 :Διαδικασία εξάσκησης του δικαιώματος εξόδου σε είδος κινητών αξιών εισηγμένων στο ΧΑ

1. Στην περίπτωση που το αντάλλαγμα, το οποίο προσφέρονταν κατά τη δημόσια πρόταση, συνίστατο σε κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά του ΧΑ, τότε, μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης του δικαιώματος εξόδου, οι Χειριστές:

(α) προβαίνουν, την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία της εκκαθάρισης της τελευταίας ημέρας άσκησης του δικαιώματος εξόδου, σε μεταφορά του συνόλου των κινητών αξιών ως προς τις οποίες ασκείται το δικαίωμα εξόδου σε είδος και των οποίων είναι χειριστές, στον Ειδικό Λογαριασμό των Μερίδων των πελατών τους στο ΣΑΤ,

(β) αποστέλλουν στο Κ.Α.Α., το αργότερο την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία της εκκαθάρισης της τελευταίας ημέρας άσκησης του δικαιώματος εξόδου, ονομαστική κατάσταση:

(αα) με τα στοιχεία των πελατών τους που τους έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου με καταβολή του τιμήματος σε κινητές αξίες, οι οποίες προσφέρονταν ως αντάλλαγμα στη δημόσια πρόταση, και έχουν εξουσιοδοτήσει το Κ.Α.Α. να προβεί στις απαραίτητες μεταβιβάσεις για την ανταλλαγή των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρίας που κατέχουν με τις κινητές αξίες που προσφέρονταν ως αντάλλαγμα στη δημόσια πρόταση και

(ββ) τον αριθμό των κινητών αξιών που κατέχουν, ως προς τις οποίες ασκούν το δικαίωμα εξόδου.

2. Το Κ.Α.Α. γνωστοποιεί στον προτείνοντα την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, ονομαστική κατάσταση με τους δικαιούχους των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρίας που έχουν μεταφερθεί στον Ειδικό Λογαριασμό, για τις οποίες οι Χειριστές έχουν λάβει δήλωση από τους πελάτες τους ότι επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου σε είδος, και τον αριθμό των εν λόγω κινητών αξιών που έχουν μεταφερθεί και είναι δεσμευμένες στον Ειδικό Λογαριασμό κάθε δικαιούχου.

3. Ο προτείνων οφείλει εντός τριών εργασίμων ημερών από την γνωστοποίηση της προηγουμένης παραγράφου

(α) να επιστρέψει στο Κ.Α.Α. την ονομαστική κατάσταση της προηγουμένης παραγράφου με συμπληρωμένο τον αριθμό των κινητών αξιών, που προσφέρονταν ως αντάλλαγμα στη δημόσια πρόταση, οι οποίες αναλογούν σε κάθε δικαιούχο και

(β) να έχει διαθέσιμο στον Ειδικό Λογαριασμό τον συνολικό αριθμό των κινητών αξιών που αναλογούν στους κατόχους των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρίας οι οποίοι ασκούν το δικαίωμα εξόδου σε είδος προκειμένου το Κ.Α.Α. να προβεί στην εξωχρηματιστηριακή μεταβίβασή τους.

4. Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των κινητών αξιών που προσφέρονται ως αντάλλαγμα στον Ειδικό Λογαριασμό του προτείνοντα, σύμφωνα με την περίπτωση (β) της προηγουμένης παραγράφου, το Κ.Α.Α. προβαίνει στη μεταφορά των κινητών αξίων της υπό εξαγορά εταιρίας από τον Ειδικό Λογαριασμό όσων ασκούν το δικαίωμα εξόδου σε είδος στον Ειδικό Λογαριασμό του προτείνοντος και αντίστοιχα στη μεταφορά των κινητών αξίων που προσφέρονταν ως αντάλλαγμα στη δημόσια πρόταση από τον Ειδικό Λογαριασμό του προτείνοντος στον Ειδικό Λογαριασμό όσων ασκούν το δικαίωμα εξόδου σε είδος.

5. Προμήθειες, δικαιώματα και έξοδα του Κ.Α.Α. και τυχόν φόροι και τέλη επί των συναλλαγών καταβάλλονται υποχρεωτικά από τον προτείνοντα πριν τη διενέργεια των μεταβιβάσεων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

 

Άρθρο 5 :Διαδικασία εξάσκησης του δικαιώματος εξόδου σε είδος κινητών αξιών μη εισηγμένων στο ΧΑ

1. Στην περίπτωση που το αντάλλαγμα, το οποίο προφέρονταν κατά τη δημόσια πρόταση, συνίστατο σε κινητές αξίες που είναι εισηγμένες σε άλλες οργανωμένες αγορές πλην των αγορών του ΧΑ ή σε κινητές αξίες που δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, ο σύμβουλος του προτείνοντος, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 3461/2006, οφείλει να διασφαλίσει την απόδοση των μη εισηγμένων στο ΧΑ κινητών αξιών που προσφέρονταν ως αντάλλαγμα σε όσους επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου σε είδος.

2. Μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης του δικαιώματος εξόδου, οι Χειριστές

(α) προβαίνουν, την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία της εκκαθάρισης της τελευταίας ημέρας άσκησης του δικαιώματος εξόδου, σε μεταφορά του συνόλου των κινητών αξιών ως προς τις οποίες ασκείται το δικαίωμα εξόδου σε είδος και των οποίων είναι χειριστές, στον Ειδικό Λογαριασμό των Μερίδων των πελατών τους στο ΣΑΤ,

(β) αποστέλλουν στο Κ.Α.Α., το αργότερο την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία της εκκαθάρισης της τελευταίας ημέρας άσκησης του δικαιώματος εξόδου ονομαστική κατάσταση

(αα) με τα στοιχεία των πελατών τους που τούς έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου με καταβολή του τιμήματος σε κινητές αξίες, οι οποίες προσφέρονταν ως αντάλλαγμα στη δημόσια πρόταση, και έχουν εξουσιοδοτήσει το Κ.Α.Α. να προβεί στην μεταφορά των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρίας που κατέχουν στον προτείνοντα και

(ββ) τον αριθμό των κινητών αξιών που κατέχουν, ως προς τις οποίες ασκούν το δικαίωμα εξόδου.

3. Το Κ.Α.Α. γνωστοποιεί στον προτείνοντα την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, ονομαστική κατάσταση με τους δικαιούχους των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρίας που έχουν μεταφερθεί στον Ειδικό Λογαριασμό, για τις οποίες οι Χειριστές έχουν λάβει δήλωση από τους πελάτες τους ότι επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου σε είδος και τον αριθμό των εν λόγω κινητών αξιών που έχουν μεταφερθεί και είναι δεσμευμένες στον Ειδικό Λογαριασμό κάθε δικαιούχου.

4. Ο προτείνων οφείλει εντός τριών εργασίμων ημερών από την γνωστοποίηση της προηγουμένης παραγράφου να υποβάλει βεβαίωση του συμβούλου του ότι ο σύμβουλος:

(α) κατέχει για λογαριασμό των κατόχων των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρίας που ασκούν το δικαίωμα εξόδου σε είδος τις κινητές αξίες, οι οποίες προσφέρονταν ως αντάλλαγμα στη δημόσια πρόταση και οι οποίες τους αναλογούν και

(β) αναλαμβάνει να τις μεταφέρει στους κατόχους των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρίας που ασκούν το δικαίωμα εξόδου σε είδος αμέσως μετά την λήψη της ενημέρωσης του Κ.Α.Α. που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο.

5. Μετά την λήψη της βεβαίωσης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, το Κ.Α.Α. προβαίνει στη μεταφορά των κινητών αξίων της υπό εξαγορά εταιρίας από τον Ειδικό Λογαριασμό όσων ασκούν το δικαίωμα εξόδου σε είδος στον Ειδικό Λογαριασμό του προτείνοντος και ενημερώνει σχετικά τον προτείνοντα και τον σύμβουλο του προτείνοντος.

6. Προμήθειες, δικαιώματα και έξοδα του Κ.Α.Α. και τυχόν φόροι και τέλη επί των συναλλαγών καταβάλλονται υποχρεωτικά από τον προτείνοντα πριν τη διενέργεια των μεταβιβάσεων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

 

Άρθρο 6: Ενημέρωση του επενδυτικού κοινού

Ο προτείνων περιλαμβάνει στη δημοσιοποίηση του δικαιώματος εξόδου, στην οποία προβαίνει σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ν. 3461/2006, την τιμή εξάσκησης χρηματιστηριακά του δικαιώματος εξόδου σε μετρητά και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, το τίμημα σε κινητές αξίες που προσφέρονταν ως αντάλλαγμα στη δημόσια πρόταση.

 

Άρθρο 7 :Τελικές Διατάξεις

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.

Από τις διατάξεις του παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.

 
 
ii) Απόφαση ΔΣ ΕΚ 1/644/22.4.2013 (ΦΕΚ Β 982/23.4.2013) «Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006»
 
 Άρθρο 1
 Με την παρούσα απόφαση ορίζονται οι διαδικασίες καταβολής και βεβαίωσης καταβολής του ανταλλάγματος και οι διαδικασίες μεταβίβασης των κινητών αξιών (εφεξής οι «κινητές αξίες») σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3461/2006.
 
Άρθρο 2: Απόφαση Άσκησης Δικαιώματος Εξαγοράς
 1. Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση από τον προτείνοντα του δικαιώματος εξαγοράς, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 27 του ν. 3461/2006, ορίζει την ημέρα παύσης (αναστολής) της διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών που αφορά το δικαίωμα εξαγοράς. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Ε.Χ.Α.Ε. και δημοσιεύεται από τον προτείνοντα την επόμενη εργάσιμη ημέρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν. 3461/2006.
2. Η ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών απέχει τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η καταβολή του ανταλλάγματος γίνεται αμελλητί μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που καταρτίσθηκαν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης.
 
 Άρθρο 3: Ενημέρωση Χειριστών από ΕΧΑΕ -  Υποχρεώσεις Χειριστών - Ενέργειες ΕΧΑΕ
 1. Η Ε.Χ.Α.Ε. ενημερώνει τους Χειριστές για την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς από τον προτείνοντα την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήψη της.
2. Οι Χειριστές των Λογαριασμών ΣΑΤ στους οποίους είναι καταχωρημένες οι κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας:
 (α) ενημερώνουν άμεσα κάθε έναν από τους πελάτες τους, που είναι κάτοχοι κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας για την άσκηση από τον Προτείνοντα του δικαιώματος εξαγοράς,
 (β) μεριμνούν για τη λήψη ειδικής εξουσιοδότησης από τους πελάτες τους, που είναι κάτοχοι των κινητών αξιών, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες για τη λήψη του ανταλλάγματος της εξαγοράς για λογαριασμό τους και σε περίπτωση που το τίμημα/αντάλλαγμα για την απόκτηση των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας συνίσταται ή περιλαμβάνει κινητές αξίες, ενημερώνουν τους πελάτες τους για την εναλλακτική δυνατότητα να επιλέξουν την καταβολή μετρητών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3461/2006,
 γ) γνωστοποιούν στην ΕΧΑΕ., το αργότερο την επόμενη ημέρα από την ολοκλήρωση της 
εκκαθάρισης των συναλλαγών που καταρτίσθηκαν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης, τις «εντολές συμμετοχής» στη διαδικασία της εξαγοράς για όλους τους πελάτες και για όλες τις υπό εξαγορά κινητές αξίες που βρίσκονται υπό τον χειρισμό τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθεί η ΕΧΑΕ, προκειμένου, η ΕΧΑΕ να προβεί σε μεταφορά του συνόλου των παραπάνω υπό εξαγορά κινητών αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό των Μερίδων των πελατών τους στο ΣΑΤ. Οι «εντολές συμμετοχής» που γνωστοποιούνται στην ΕΧΑΕ σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση περιλαμβάνουν πληροφορίες ιδίως για:
 (ί) τον συνολικό αριθμό κινητών αξιών, που είναι ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεως, και των οποίων οι κάτοχοι, τους έχουν εξουσιοδοτήσει ειδικά για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη του ανταλλάγματος, καθώς και ονομαστική κατάσταση με τα στοιχεία αυτών και τον αριθμό των κινητών αξιών που κατέχουν, σε περίπτωση που το αντάλλαγμα συνίσταται ή περιλαμβάνει κινητές αξίες,
 (ii) τον συνολικό αριθμό κινητών αξιών, που είναι ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεως, για τις οποίες δεν έχουν λάβει ειδική εξουσιοδότηση λήψης του ανταλλάγματος, καθώς και ονομαστική κατάσταση με τα στοιχεία αυτών και τον αριθμό των κινητών αξιών που κατέχουν.
Στις περιπτώσεις κινητών αξιών που βρίσκονται ήδη στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του πελάτη (ιδίως κινητές αξίες για τις οποίες έχει συσταθεί ενέχυρο, επικαρπία ή έχουν κατασχεθεί), ή που βρίσκονται σε Λογαριασμό Χειριστή υπό ειδική εκκαθάριση, η προηγούμενη «εντολή συμμετοχής» του Χειριστή ή η δήλωση εξουσιοδότησης δεν απαιτούνται για την πραγματοποίηση από την ΕΧΑΕ των απαιτούμενων ενεργειών.
 (δ) αποστέλλουν στην Ε.Χ.Α.Ε., το αργότερο την επόμενη ημέρα από την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που καταρτίσθηκαν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης, έγγραφη δήλωση που αναφέρει τον συνολικό αριθμό κινητών αξίων επί των οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο, επικαρπία ή έχουν κατασχεθεί, καθώς και ονομαστική κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων οιωνδήποτε δικαιωμάτων επί των κινητών αξιών που αφορά το δικαίωμα εξαγοράς και επί των οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο, επικαρπία ή έχουν κατασχεθεί.
 
 Άρθρο 4:  Υποχρεώσεις Ε.Χ.Α.Ε. σε περίπτωση δημόσιας  πρότασης με αντάλλαγμα μετρητά
 Η Ε.Χ.Α.Ε. γνωστοποιεί στον προτείνοντα, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης των συναλλαγών που καταρτίσθηκαν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης, τον αριθμό των κινητών αξιών που έχουν μεταφερθεί ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεως, στον Ειδικό Λογαριασμό των Μερίδων των δικαιούχων στο ΣΑΤ, και τον ενημερώνει ως προς τα ακόλουθα:
 (ί) ως προς τους κατόχους των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας που έχουν εξουσιοδοτήσει Χειριστή να εισπράξει για λογαριασμό τους το αντάλλαγμα, προκειμένου ο προτείνων να προβεί σε κατάθεση του συνολικού ποσού που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο στην ΕΧΑΕ και στη συνέχεια η ΕΧΑΕ στους λογαριασμούς χρηματικής εκκαθάρισης των χειριστών.
(ii) ως προς τους κατόχους των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει Χειριστή να εισπράξει για λογαριασμό τους το αντάλλαγμα, καθώς τους κατόχους κινητών αξιών που βρίσκονται σε Λογαριασμό Χειριστή υπό ειδική εκκαθάριση, προσκομίζοντας παράλληλα ονομαστική κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων των κινητών αξιών και τον αριθμό των κινητών αξιών που κατέχουν, προκειμένου ο προτείνων να προβεί σε κατάθεση του συνολικού ποσού που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.ΠΑ).
 (iii) ως προς τα στοιχεία των δικαιούχων οιωνδήποτε δικαιωμάτων επί των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας επί των οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο, επικαρπία ή έχουν κατασχεθεί, προκειμένου ο προτείνων να προβεί σε κατάθεση του συνολικού ποσού που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ) σύμφωνα με το αρ. 27α του Ν. 3461/2006.
 
 Άρθρο 5: Καταβολή ανταλλάγματος σε περίπτωση δημόσιας πρότασης με αντάλλαγμα μετρητά
 1. Ο προτείνων την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την γνωστοποίηση του άρθρου 4 της παρούσας:
 (α) καταβάλει στην Ε.Χ.Α.Ε. το ποσό που αναλογεί στις κινητές αξίες της περίπτωσης (ί) του άρθρου 4 της παρούσας, προκειμένου η Ε.Χ.Α.Ε. να πιστώσει αντίστοιχα άμεσα τους Λογαριασμούς χρηματικής εκκαθάρισης των Χειριστών που τηρούνται στην Τράπεζα Διακανονισμού,
 (β) καταθέτει στο Τ.Π.Δ. το ποσό που αναλογεί στις κινητές αξίες των περιπτώσεων (ii) και (iii) του άρθρου 4 της παρούσας, υπέρ των δικαιούχων, οι οποίοι αναφέρονται στην ονομαστική κατάσταση, που του έχει χορηγήσει η Ε.Χ.Α.Ε., και προσκομίζει στην Ε.Χ.Α.Ε. το αποδεικτικό της κατάθεσης,
 (γ) καταβάλλει στην Ε.Χ.Α.Ε. και στο Τ.Π.Δ. τυχόν έξοδα για τις ενέργειες, στις οποίες προέβησαν σε συμμόρφωση με την απόφαση αυτή.
 2. Με την ολοκλήρωση της καταβολής του ανταλλάγματος και την προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθεσης στο Τ.Π.Δ., η Ε.Χ.Α.Ε. μεταφέρει τις κινητές αξίες που αφορά το δικαίωμα εξαγοράς από τον Ειδικό Λογαριασμό των Μερίδων των δικαιούχων των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας στο ΣΑΤ στη Μερίδα του προτείνοντος.
 3. Προμήθειες, δικαιώματα και έξοδα της Ε.Χ.Α.Ε. και του Τ.Π.Δ. και τυχόν φόροι και τέλη επί των συναλλαγών, κατά τη διενέργεια των μεταβιβάσεων που περιγράφονται ανωτέρω, καταβάλλονται από τον προτείνοντα.
 
 Άρθρο 6:  Υποχρεώσεις Ε.Χ.Α.Ε. σε περίπτωση δημόσιας  πρότασης με αντάλλαγμα που συνίσταται ή περιλαμβάνει κινητές αξίες
 Η Ε.Χ.Α.Ε. εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημέρα ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης των συναλλαγών που καταρτίσθηκαν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης, γνωστοποιεί στον προτείνοντα τον αριθμό των κινητών αξιών που έχουν μεταφερθεί ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεως, στον Ειδικό Λογαριασμό των Μερίδων των δικαιούχων στο ΣΑΤ, και τον ενημερώνει ως προς τα ακόλουθα:
 (ί) ως προς τους κατόχους των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας, που έχουν προβεί σε επιλογή ανταλλάγματος σε μετρητά, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 27 του ν. 3461/2006, οπότε ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας.
 (ii) ως προς τους κατόχους των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας, που έχουν εξουσιοδοτήσει Χειριστές ή τυχόν άλλο πρόσωπο, να λάβουν το αντάλλαγμα σε κινητές αξίες για λογαριασμό τους, και στην περίπτωση αυτή του γνωστοποιεί παράλληλα ονομαστική κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων των κινητών αξιών, αναφέροντας τον αριθμό των κινητών αξιών που κατέχουν, προκειμένου ο προτείνων να προβεί κατά περίπτωση στις ενέργειες που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 της παρούσας.
 (iii) ως προς τους κατόχους των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας, που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει Χειριστές ή τυχόν άλλο πρόσωπο, να λάβουν το αντάλλαγμα σε κινητές αξίες για λογαριασμό τους, καθώς τους κατόχους κινητών αξιών που βρίσκονται σε Λογαριασμό Χειριστή υπό ειδική εκκαθάριση προσκομίζοντας παράλληλα ονομαστική κατάσταση με τα στοιχεία των δικαιούχων των κινητών αξιών και τον αριθμό των κινητών αξιών που κατέχουν, προκειμένου ο προτείνων να προβεί κατά περίπτωση στις ενέργειες που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 της παρούσας.
 (iv) ως προς τα στοιχεία των δικαιούχων οιωνδήποτε δικαιωμάτων επί των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας επί των οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο, επικαρπία ή έχουν κατασχεθεί, προκειμένου ο προτείνων να προβεί σε κατάθεση του συνολικού ανταλλάγματος που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο στο Τ.Π.Δ σύμφωνα με το αρ. 27α του ν. 3461/2006 και κατά περίπτωση στις ενέργειες που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8 της παρούσας.
 
 Άρθρο 7: Καταβολή ανταλλάγματος σε περίπτωση δημόσιας πρότασης με αντάλλαγμα που συνίσταται ή  περιλαμβάνει κινητές αξίες εισηγμένες στο Χ.Α.
 1. Ο προτείνων οφείλει το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την γνωστοποίηση του άρθρου 6 της παρούσας:
 (α) να προβεί στην καταβολή του ανταλλάγματος σε μετρητά προς τους κατόχους των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας της περ. (ί) του άρθρου 6 της παρούσας σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω στο άρθρο 5 της παρούσας.
 (β) να επιστρέψει στην Ε.Χ.Α.Ε. τις ονομαστικές καταστάσεις των περ. (ii), (iii) και (iv) του άρθρου 6 της παρούσας με συμπληρωμένο τον αριθμό των κινητών αξιών, που προσφέρονταν ως αντάλλαγμα στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς, οι οποίες αναλογούν σε κάθε δικαιούχο και
 (γ) να έχει διαθέσιμο στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του τον συνολικό αριθμό των κινητών αξιών που συνιστούν το αντάλλαγμα και αναλογούν στους κατόχους των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρίας, σε περίπτωση που το αντάλλαγμα συνίσταται σε υφιστάμενες κινητές αξίες.
 (δ) σε περίπτωση που το προσφερόμενο αντάλλαγμα συνίσταται σε κινητές αξίες που θα προκύψουν μετά από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος με εισφορά σε είδος (των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας), ο Προτείνων χορηγεί στην ΕΧΑΕ, βεβαίωση επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή πιστωτικού ιδρύματος, που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος, ότι ο προτείνων έχει λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή του ανταλλάγματος του Δικαιώματος Εξαγοράς, η οποία συνυπογράφεται από το σύμβουλο του προτείνοντος (αρ. 12 Ν. 3461/2006), ο οποίος εκθέτει επ αυτής την άποψη του για τη διασφάλιση και την αξιοπιστία της περιγραφόμενης διαδικασίας.
 2. Στη συνέχεια η Ε.Χ.Α.Ε.:
 (α) στην περίπτωση (α) της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου διαπιστώνει την καταβολή του ανταλλάγματος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, και στη συνέχεια μεταφέρει τις κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας από τον Ειδικό Λογαριασμό των Μερίδων των κατόχων τους στο ΣΑΤ στη Μερίδα του προτείνοντος
 (β) στην περίπτωση (γ) της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου προβαίνει στη μεταφορά των κινητών αξίων, που προσφέρονται ως αντάλλαγμα:
 (ί) στην περ. (ii) του αρ. 6 της παρούσας, στους λογαριασμούς των Χειριστών ή τυχόν άλλου προσώπου, που έχει εξουσιοδοτηθεί να λάβει το αντάλλαγμα σε κινητές αξίες για λογαριασμό των κατόχων των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας, προκειμένου να τις μεταφέρουν άμεσα στις Μερίδες των πελατών τους, δικαιούχων του ανταλλάγματος του δικαιώματος εξαγοράς,
 (ii) στην περ. (iii) του αρ. 6 της παρούσας στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Παρακαταθήκης που τηρεί το Τ.Π.Δ. στην ΕΧΑΕ, υπέρ των δικαιούχων, οι οποίοι αναφέρονται στην αντίστοιχη ονομαστική κατάσταση της περ. (β) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
 (iii) στην περ. (iv) του αρ. 6 της παρούσας στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Παρακαταθήκης που τηρεί το Τ.Π.Δ. στην ΕΧΑΕ, υπέρ των δικαιούχων, οι οποίοι αναφέρονται στην αντίστοιχη ονομαστική κατάσταση της περ. (β) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το αρ. 27α του Ν. 3461/2006, και στην συνέχεια προβαίνει στη μεταφορά των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρίας από τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Μερίδων των κατόχων των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας στη Μερίδα του Προτείνοντος.
 (γ) στην περίπτωση (δ) της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου προβαίνει στη μεταφορά των κινητών αξίων της υπό εξαγορά εταιρίας, από τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Μερίδων των κατόχων τους, στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του Προτείνοντος με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντα και την έκδοση των νέων κινητών αξιών που συνιστούν το αντάλλαγμα η ΕΧΑΕ μεριμνά για την άμεση μεταφορά τους στους αντίστοιχους λογαριασμούς των περιπτώσεων (ί), (ii) και (iii) της περ. (β) της παρούσας παραγράφου. Στη συνέχεια η ΕΧΑΕ, ύστερα από αίτηση του Προτείνοντος, μπορεί να μεταφέρει τις κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρίας από τον Ειδικό Λογαριασμό του Προτείνοντος σε Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας του που θα υποδείξει στην ΕΧΑΕ. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία δεν καταβληθεί το αντάλλαγμα στους δικαιούχους, σύμφωνα με όσα ανωτέρω ορίζονται, η ΕΧΑΕ προβαίνει στην μεταφορά των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας από τον Ειδικό Λογαριασμό του Προτείνοντος στους Ειδικούς Λογαριασμούς των Μερίδων των κατόχων τους.
 3. Στο πλαίσιο υλοποίησης της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 περ. γ του 
παρόντος άρθρου η Ε.Χ.Α.Ε. ή/και ο ειδικά εξουσιοδοτημένος προς τούτο αντιπρόσωπος ή 
θεματοφύλακας της ή/και η εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή το πιστωτικό ίδρυμα που αναφέρονται στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δύνανται να προβαίνουν σε όλες τις τυχόν απαιτούμενες ενέργειες πράξεις και δικαιοπραξίες, ενεργούντες, κατά περίπτωση, στο όνομα και για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό των κατόχων των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας και δικαιούχων των κινητών αξιών που προσφέρονται ως αντάλλαγμα.
 4. Προμήθειες, δικαιώματα και έξοδα της Ε.Χ.Α.Ε. και του Τ.Π.Δ. και τυχόν φόροι και τέλη επί των συναλλαγών, κατά τη διενέργεια των μεταβιβάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καταβάλλονται από τον προτείνοντα.
 
 Άρθρο 8: Καταβολή ανταλλάγματος σε περίπτωση δημόσιας πρότασης με αντάλλαγμα που συνίσταται ή  περιλαμβάνει κινητές αξίες μη εισηγμένες στο Χ.Α.
 1. Ο προτείνων οφείλει το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την γνωστοποίηση του άρθρου 6 της παρούσας:
 (α) να προβεί στην καταβολή του ανταλλάγματος σε μετρητά προς τους κατόχους των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας της περ. (ί) του άρθρου 6 της παρούσας σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω στο άρθρο 5 της παρούσας.
 (β) να επιστρέψει στην Ε.Χ.Α.Ε. τις ονομαστικές καταστάσεις των περ. (ii), (iii) και (ίν) του άρθρου 6 της παρούσας με συμπληρωμένο τον αριθμό των κινητών αξιών, που προσφέρονταν ως αντάλλαγμα στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς, οι οποίες αναλογούν σε κάθε δικαιούχο και
 (γ) σε περίπτωση που το αντάλλαγμα συνίσταται σε υφιστάμενες κινητές αξίες, προβαίνει:
 (ί) στη μεταβίβαση των κινητών αξίων, που προσφέρονται ως αντάλλαγμα στους δικαιούχους του ανταλλάγματος του δικαιώματος εξαγοράς ή τυχόν άλλο πρόσωπο, που έχει εξουσιοδότηση να λάβει το αντάλλαγμα σε κινητές αξίες για λογαριασμό των εν λόγω δικαιούχων, στην περ. (ϋ) του αρ. 6 της παρούσας,
 (ii) στην περ. (iii) του αρ. 6 της παρούσας, σε παρακατάθεση των κινητών αξίων, που προσφέρονται ως αντάλλαγμα, στο Τ.Π.Δ., υπέρ των δικαιούχων που αναφέρονται στην αντίστοιχη ονομαστική κατάσταση της προηγούμενης περ. (β) του παρόντος άρθρου.
 (iii) στην περ. (ίν) του αρ. 6 της παρούσας σε παρακατάθεση των κινητών αξίων, που προσφέρονται ως αντάλλαγμα, στο Τ.Π.Δ. υπέρ των δικαιούχων που αναφέρονται στην αντίστοιχη ονομαστική κατάσταση της προηγούμενης περ. (β) του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το αρ. 27α του Ν. 3461/2006.
 (δ) σε περίπτωση που το προσφερόμενο αντάλλαγμα συνίσταται σε κινητές αξίες που θα προκύψουν μετά από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος με εισφορά σε είδος  (των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας), ο Προτείνων χορηγεί στην ΕΧΑΕ, βεβαίωση επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή πιστωτικού ιδρύματος, που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος, ότι ο προτείνων έχει λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή του ανταλλάγματος του Δικαιώματος Εξαγοράς, η οποία συνυπογράφεται από το σύμβουλο του προτείνοντος (αρ. 12 Ν. 3461/2006), ο οποίος εκθέτει επ αυτής την άποψη του για τη διασφάλιση και την αξιοπιστία της περιγραφόμενης διαδικασίας.
 2. Στη συνέχεια η Ε.Χ.Α.Ε.:
 (α) στην περίπτωση (α) της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου διαπιστώνει την καταβολή του ανταλλάγματος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, και στη συνέχεια μεταφέρει τις κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας από τον Ειδικό Λογαριασμό των Μερίδων των κατόχων τους στο ΣΑΤ στη Μερίδα του προτείνοντος,
 (β) στην περίπτωση (γ) της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου διαπιστώνει την καταβολή του ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις περιγραφόμενες σε αυτή διαδικασίες και στη συνέχεια μεταφέρει τις κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας από τον Ειδικό Λογαριασμό των  Μερίδων των κατόχων τους στο ΣΑΤ στη Μερίδα του προτείνοντος,
 (γ) στην περίπτωση (δ) της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου προβαίνει στη μεταφορά των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρίας, από τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Μερίδων των κατόχων τους, στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του Προτείνοντος, με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντος και την έκδοση των νέων κινητών αξιών που συνιστούν το αντάλλαγμα ο Προτείνων μεριμνά για την παράδοση τους στους δικαιούχους του ανταλλάγματος, σύμφωνα με την περ. (γ) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, και στη συνέχεια προσκομίζει τα σχετικά παραστατικά στην ΕΧΑΕ προκειμένου ύστερα από αίτηση του, η ΕΧΑΕ να μεταφέρει τις κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρίας από τον Ειδικό Λογαριασμό του Προτείνοντος σε Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας του που θα υποδείξει. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία δεν καταβληθεί το αντάλλαγμα στους δικαιούχους, σύμφωνα με όσα ανωτέρω ορίζονται, η ΕΧΑΕ προβαίνει στη μεταφορά των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας από τον Ειδικό Λογαριασμό του Προτείνοντος στους Ειδικούς Λογαριασμούς των Μερίδων των κατόχων τους.
 3. Στο πλαίσιο υλοποίησης της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 περ. γ του παρόντος άρθρου η Ε.Χ.Α.Ε. ή/και ο ειδικά εξουσιοδοτημένος προς τούτο αντιπρόσωπος ή θεματοφύλακας της ή/και η εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή το πιστωτικό ίδρυμα που αναφέρονται στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δύνανται να προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και τυχόν δικαιοπραξίες, ενεργούντες, κατά περίπτωση, στο όνομα και για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό των κατόχων των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας και δικαιούχων των κινητών αξιών που προσφέρονται ως αντάλλαγμα.
 4. Προμήθειες, δικαιώματα και έξοδα της Ε.Χ.Α.Ε. και του Τ.Π.Δ. και τυχόν φόροι και τέλη επί των συναλλαγών, κατά τη διενέργεια των μεταβιβάσεων των προηγούμενων παραγράφων, καταβάλλονται από τον προτείνοντα.
 
 Άρθρο 9: Έναρξη Ισχύος
 1. Από την έναρξη ισχύος καταργείται η υπ αριθμ. 4/403/8.11.2006 (ΦΕΚ Β/1738/29.11.2006) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 2. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 3. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Γ. Εγκύκλιοι, Συστάσεις, Ανακοινώσεις
 

i) Διευκρινήσεις σχετικά με το νόμο για τις Δημόσιες Προτάσεις (19.12.2008)

 

 Σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος, το οποίο τυγχάνει γενικότερου ενδιαφέροντος σημειώνουμε τα ακόλουθα:

(α) η υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης για το σύνολο των κινητών αξιών ενός εκδότη με αντάλλαγμα κινητές αξίες που είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά, εμπίπτει στην εξαίρεση της περίπτωσης (β) του άρθρου 8 του ν. 3461/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν. 3556/2007,

(β) η προϋπόθεση της απόκτησης ελάχιστου ποσοστού μετοχών (π.χ. μεγαλύτερου του 1/3), ως ελαχίστου ορίου προκειμένου να διατηρηθεί σε ισχύ η προαιρετική δημόσια πρόταση, που υποβλήθηκε προς όλους τους μετόχους της υπό εξαγορά εταιρίας και για το σύνολο των μετοχών τους, δεν αποκλείει την εφαρμογή της εξαίρεσης της παραγράφου (β) του άρθρου 8 του ν.3461/2006, όπως ισχύει,

(γ) τα κριτήρια του «εύλογου και δίκαιου» ανταλλάγματος, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3461/2006, πρέπει να πληρούνται κατά την ημερομηνία υποβολής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,

(δ) το αντάλλαγμα (σχέση ανταλλαγής) σε εισηγμένες κινητές αξίες θεωρείται «δίκαιο και εύλογο», εφόσον ληφθούν υπόψη οι εξής τιμές για την υπό εξαγορά εταιρία και την εταιρία της οποίας οι κινητές αξίες προσφέρονται ως αντάλλαγμα:

Τιμή μετοχής της υπό εξαγορά εταιρίας:

η υψηλότερη μεταξύ: (i) της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της κινητής αξίας που αποτελεί αντικείμενο της δημόσιας πρότασης κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της υποβολής τής δημόσιας πρότασης, και (ii) της τιμής στην οποία ο προτείνων ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν απέκτησε μετοχές τής υπό εξαγορά εταιρίας, κατά τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της υποβολής τής δημόσιας πρότασης.

Τιμή μετοχής της εταιρίας της οποίας οι κινητές αξίες προσφέρονται ως αντάλλαγμα:

η μέση χρηματιστηριακή τιμή της κινητής αξίας που προσφέρεται ως αντάλλαγμα κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της υποβολής τής δημόσιας πρότασης.

 

 

ii) Διευκρίνιση αναφορικά με το ν. 3461/2006 για τις δημόσιες προτάσεις (19.3.2010)

 

Μέτοχος που κατέχει ήδη ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των δικαιωμάτων ψήφου μιας εισηγμένης εταιρίας, ο οποίος υποβάλει προαιρετική δημόσια πρόταση προς όλους τους κατόχους των υπολοίπων μετοχών της εν λόγω εταιρίας, δύναται να ασκήσει το προβλεπόμενο από το άρθρο 27 του ν. 3461/2006 δικαίωμα εξαγοράς, εφόσον το προσφερόμενο τίμημα της εν λόγω δημόσιας πρότασης εκπληρώνει τα κριτήρια του «εύλογου και δίκαιου» ανταλλάγματος, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 3461/2006.

 

 

iii) Διευκρίνιση αναφορικά με τον ν. 3461/2006 για τις δημόσιες προτάσεις (5.10.2010)

 

Σε περίπτωση κατά την οποία η υπό εξαγορά εταιρία έχει προβεί σε μείωση (reverse split) ή αύξηση (split) του αριθμού των κινητών αξιών της,, μέσα στο διάστημα των δώδεκα μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση, για τους σκοπούς του άρθρου 9 παρ. 4 περ. α και β του ν. 3461/2006 θα λαμβάνονται υπόψη οι προσαρμοσμένες τιμές και όγκοι συναλλαγών των κινητών αξιών της υπό εξαγοράς εταιρίας.

 

iv) Διευκρίνιση αναφορικά με το ν. 3461/2006 για τις δημόσιες προτάσεις (7.7.2010)

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του ν. 3461/2006 το διοικητικό συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρίας καταρτίζει και δημοσιοποιεί έγγραφο που περιλαμβάνει την αιτιολογημένη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση, το οποίο συνοδεύεται από λεπτομερή έκθεση του χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος πληροί της προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου. Διευκρινίζεται ότι εφεξής μαζί με το έγγραφο που καταρτίζει το διοικητικό συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρίας και περιλαμβάνει την αιτιολογημένη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση δημοσιοποιείται και η λεπτομερής έκθεση του χρηματοοικονομικού συμβούλου που το συνοδεύει.

 

 
               ΙΙ. Ευρωπαϊκή νομοθεσία
Α. Κανονισμοί
 
Β. Οδηγίες
 

i) Οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς  (ΕΕ L 142, 30.4.2004, p.12)

 

Άρθρο 1:Πεδίο εφαρμογής

1.  Η παρούσα οδηγία καθορίζει μέτρα συντονισμού που αφορούν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, κώδικες πρακτικών και άλλες διευθετήσεις των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των διευθετήσεων που έχουν θεσπισθεί από οργανισμούς επίσημα εξουσιοδοτημένους να ρυθμίζουν τις αγορές (στο εξής: «κανόνες»), σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς για την απόκτηση τίτλων εταιρείας διεπόμενης από το δίκαιο κράτους μέλους, εφόσον το σύνολο ή ένα μέρος των τίτλων αυτών είναι εισηγμένο για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κατά την έννοια της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ σε ένα ή σε περισσότερα κράτη μέλη (στο εξής: «οργανωμένη αγορά»).

2.  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες προσφορές εξαγοράς τίτλων εκδιδόμενων από εταιρίες που έχουν ως αντικείμενο τη συλλογική επένδυση κεφαλαίων παρεχόμενων από το κοινό και λειτουργούν βάσει της αρχής του καταμερισμού των κινδύνων και τα μερίδια των οποίων, κατόπιν αιτήματος του κατόχου τους, επαναγοράζονται ή εξαργυρώνονται, άμεσα ή έμμεσα, από τα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών αυτών. Οι ενέργειες που επιχειρούν οι εταιρείες αυτές για να εξασφαλίσουν ότι η χρηματιστηριακή αξία των μεριδίων τους δεν θα αποκλίνει σημαντικά από την καθαρή αξία του ενεργητικού τους, λογίζονται ισοδύναμες με επαναγορά ή εξαργύρωση.

3.  Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει σε δημόσιες προσφορές εξαγοράς για τίτλους που εκδίδονται από τις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών.

 

Άρθρο 2:Ορισμοί

1.  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) «δημόσια προσφορά εξαγοράς» ή «προσφορά»: δημόσια προσφορά (εκτός προσφοράς εκ μέρους της ίδιας της υπό εξαγορά εταιρείας) απευθυνόμενη στους κατόχους τίτλων μιας εταιρείας για την απόκτηση του συνόλου ή μέρους των τίτλων αυτών, ανεξάρτητα αν η προσφορά είναι υποχρεωτική ή εθελούσια, υπό την προϋπόθεση ότι έπεται της απόκτησης ελέγχου της υπό εξαγορά εταιρείας ή ότι αποσκοπεί σε αυτήν, βάσει του εθνικού δικαίου·

β) «υπό εξαγορά εταιρεία»: η εταιρεία οι τίτλοι της οποίας αποτελούν αντικείμενο προσφοράς·

γ) «προσφέρων»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που προβαίνει σε προσφορά·

δ) «πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση»: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τον προσφέροντα ή με την υπό εξαγορά εταιρεία, βάσει ρητής ή σιωπηρής, προφορικής ή γραπτής συμφωνίας, η οποία έχει ως σκοπό την απόκτηση του ελέγχου της υπό εξαγορά εταιρείας ή τη ματαίωση της επιτυχούς έκβασης της προσφοράς·

ε) «τίτλοι»: οι κινητές αξίες που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου σε μια εταιρεία·

στ) «μετέχοντες στην προσφορά»: ο προσφέρων, τα μέλη του συμβουλίου του προσφέροντος, εάν ο προσφέρων είναι εταιρεία, η υπό εξαγορά εταιρεία, οι κάτοχοι τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας και τα μέλη του συμβουλίου της υπό εξαγορά εταιρείας, καθώς και τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με τους μετέχοντες·

ζ) «τίτλοι με δικαίωμα πολλαπλής ψήφου»: οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε διακριτή και ξεχωριστή κατηγορία και που έκαστος δίνει δικαίωμα σε περισσότερες της μιας ψήφους.

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο δ) τα πρόσωπα που ελέγχονται από άλλο πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 87 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ , θεωρούνται ως πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση τόσο με αυτό το άλλο πρόσωπο όσο και μεταξύ τους.

 

Άρθρο 3: Γενικές αρχές

1.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την τήρηση των ακόλουθων αρχών:

α) όλοι οι κάτοχοι των τίτλων μιας υπό εξαγορά εταιρείας της ίδιας κατηγορίας πρέπει να τυγχάνουν ισότιμης μεταχείρισης· επιπλέον, εάν ένα πρόσωπο αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας, οι λοιποί κάτοχοι τίτλων πρέπει να προστατεύονται·

β) οι κάτοχοι των τίτλων μιας υπό εξαγορά εταιρείας πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρόνο και ενημέρωση, προκειμένου να μπορούν να καταλήξουν σε απόφαση για την προσφορά ύστερα από κατάλληλη πληροφόρηση. Όταν παρέχει συμβουλές στους κατόχους τίτλων, το συμβούλιο της υπό εξαγοράς εταιρείας πρέπει να διατυπώνει γνώμη ως προς τις επιπτώσεις της εφαρμογής της προσφοράς στην απασχόληση, τους όρους απασχόλησης και τους τόπους διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της εταιρείας·

γ) το συμβούλιο μιας υπό εξαγορά εταιρείας πρέπει να ενεργεί προς το συμφέρον της εταιρείας εν τω συνόλω της και δεν πρέπει να αφαιρεί από τους κατόχους τίτλων τη δυνατότητα να αποφασίζουν για το αξιόλογο της προσφοράς·

δ) δεν επιτρέπεται η δημιουργία τεχνητών αγορών των τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας, της προσφέρουσας εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που έχει σχέση με την προσφορά κατά τρόπο που να οδηγεί σε τεχνητή αύξηση ή μείωση της αξίας των τίτλων αυτών και σε στρέβλωση της ομαλής λειτουργίας των αγορών·

ε) ο προσφέρων, πριν να ανακοινώσει προσφορά, πρέπει να εξασφαλίζει ότι μπορεί να τηρήσει την υποχρέωσή του να καταβάλει πλήρως το αντάλλαγμα τοις μετρητοίς, εφόσον έχει προσφερθεί τέτοιο αντάλλαγμα, και να έχει λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσει την καταβολή κάθε άλλου είδους ανταλλάγματος·

στ) η άσκηση των δραστηριοτήτων της υπό εξαγορά εταιρείας δεν πρέπει να παρακωλύεται, λόγω προσφοράς για τους τίτλους της, πέρα από ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

2.  Για τον σκοπό της τήρησης των αρχών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη:

α) εξασφαλίζουν ότι πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία·

β) μπορούν να προβλέπουν πρόσθετους όρους και αυστηρότερες διατάξεις από τα προβλεπόμενα στην παρούσα οδηγία για τη ρύθμιση των προσφορών.

 

Άρθρο 4:Εποπτική αρχή και εφαρμοστέο δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρχή ή τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της προσφοράς, για τους σκοπούς των κανόνων που θεσπίζουν ή εισάγουν δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Οι αρχές που ορίζονται κατ' αυτόν τον τρόπο είναι είτε δημόσιες αρχές είτε ενώσεις είτε ιδιωτικοί οργανισμοί που αναγνωρίζονται από το εθνικό δίκαιο ή από τις δημόσιες αρχές που έχουν ρητά εξουσιοδοτηθεί, για τον σκοπό αυτό, από το εθνικό δίκαιο. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τον ορισμό της αρχής ή των αρχών και διευκρινίζουν κάθε ενδεχόμενη κατανομή αρμοδιοτήτων. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι αυτές οι αρχές ασκούν τα καθήκοντά τους αμερόληπτα και ανεξάρτητα από όλους τους μετέχοντες στην προσφορά.

2.  α) Η αρμόδια αρχή για την εποπτεία της προσφοράς είναι η αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει την καταστατική της έδρα η υπό εξαγορά εταιρεία, εφόσον οι τίτλοι της είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά σ' αυτό το κράτος μέλος.

β) Εάν οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας δεν είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταστατική της έδρα, η αρμόδια αρχή για την εποπτεία της προσφοράς είναι η αρχή του κράτους μέλους στην οργανωμένη αγορά του οποίου είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας.

Εάν οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, η αρμόδια αρχή για την εποπτεία της προσφοράς είναι η αρχή του κράτους μέλους στην οργανωμένη αγορά του οποίου έχουν εισαχθεί πρώτα οι τίτλοι προς διαπραγμάτευση.

γ) Εάν οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας έχουν εισαχθεί πρώτα προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές δύο ή περισσότερων κρατών μελών ταυτοχρόνως, η υπό εξαγορά εταιρεία προσδιορίζει ποια από τις εποπτικές αρχές αυτών των κρατών μελών είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία της προσφοράς, κοινοποιώντας αυτές τις οργανωμένες αγορές και τις εποπτικές αρχές τους την πρώτη ημέρα της συναλλαγής.

Εάν οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας είναι ήδη εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές δύο ή περισσότερων κρατών μελών κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 και είχαν εισαχθεί ταυτοχρόνως, οι εποπτικές αρχές των εν λόγω κρατών μελών συμφωνούν ποια αρχή, μεταξύ αυτών, είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία της προσφοράς εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1. Άλλως, η υπό εξαγορά εταιρεία προσδιορίζει ποια από τις αρχές αυτές είναι η αρμόδια αρχή, την πρώτη ημέρα της συναλλαγής μετά την εν λόγω προθεσμία των τεσσάρων εβδομάδων.

δ) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δημοσιοποιούνται οι αποφάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο γ).

ε) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ), τα θέματα που άπτονται του ανταλλάγματος μιας προσφοράς, ιδίως η τιμή, καθώς και τα θέματα που άπτονται της διαδικασίας της προσφοράς, ιδίως η ενημέρωση για την απόφαση του προσφέροντος να προβεί σε προσφορά, το περιεχόμενο του εγγράφου της προσφοράς και η κοινολόγηση της προσφοράς, ρυθμίζονται σύμφωνα με τους κανόνες του κράτους μέλους της αρμόδιας αρχής. Σε θέματα ενημέρωσης που πρέπει να παρέχεται στους εργαζομένους της υπό εξαγορά εταιρείας και σε θέματα εταιρικού δικαίου, ιδίως όσον αφορά το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου το απαιτούμενο για την απόκτηση ελέγχου και τις παρεκκλίσεις από την υποχρέωση προσφοράς, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους το συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε ενέργειες ικανές να ματαιώσουν την προσφορά, οι εφαρμοστέοι κανόνες και η αρμόδια αρχή είναι οι κανόνες και η αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει την καταστατική της έδρα η υπό εξαγορά εταιρεία.

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα πρόσωπα που απασχολούνται ή είχαν απασχοληθεί στο παρελθόν από τις εποπτικές αρχές τους, τηρούν το επαγγελματικό απόρρητο. Οι πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο δεν μπορούν να κοινολογηθούν, σε κανένα πρόσωπο ή αρχή, παρά μόνο βάσει νομοθετικών διατάξεων.

4.  Οι εποπτικές αρχές των κρατών μελών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και οι λοιπές εποπτικές αρχές των κεφαλαιαγορών, ιδίως σύμφωνα με την οδηγία 93/22/ΕΟΚ, την οδηγία 2001/34/ΕΚ, την οδηγία 2003/6/ΕΚ και την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση, συνεργάζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες, οσάκις απαιτείται για την εφαρμογή των κανόνων που έχουν θεσπισθεί δυνάμει της παρούσας οδηγίας, ιδίως στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχεία β), γ) και ε). Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται με τον τρόπο αυτόν, καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου το οποίο ισχύει για τα πρόσωπα που απασχολούνται ή είχαν απασχοληθεί στο παρελθόν από τις εποπτικές αρχές οι οποίες λαμβάνουν τις πληροφορίες. Η συνεργασία περιλαμβάνει τη δυνατότητα να επιδίδονται τα νομικά έγγραφα που είναι απαραίτητα για την επιβολή των μέτρων που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές όσον αφορά τις προσφορές, καθώς και άλλη σχετική συνδρομή που μπορεί ευλόγως να ζητηθεί από τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές για τους σκοπούς της διερεύνησης κάθε πραγματικής ή καταγγελλόμενης παράβασης των κανόνων που έχουν θεσπισθεί ή εισαχθεί κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

5.  Οι εποπτικές αρχές διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες εξουσίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται το καθήκον να εξασφαλίζουν την τήρηση των θεσπισθέντων ή εισαχθέντων κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας κανόνων από τους μετέχοντες στην προσφορά.

Υπό την προϋπόθεση της τήρησης των γενικών αρχών του άρθρου 3 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να προβλέπουν, στους κανόνες που θεσπίζουν ή εισάγουν δυνάμει της παρούσας οδηγίας, παρεκκλίσεις από αυτούς τους κανόνες:

i) συμπεριλαμβάνοντας τις παρεκκλίσεις αυτές στους εθνικούς κανόνες τους, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο· ή/και

ii) εξουσιοδοτώντας τις εποπτικές αρχές τους, οσάκις έχουν αρμοδιότητα, να παρεκκλίνουν από αυτούς τους εθνικούς κανόνες ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες που αναφέρονται στο σημείο i) ή σε άλλες ειδικές συνθήκες· στην περίπτωση αυτή απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το άρθρο 5 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση χρήσης των εργαλείων, εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης που προβλέπονται στον τίτλο IV της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου .

6.  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εξουσία των κρατών μελών να ορίζουν τις, δικαστικές ή άλλες αρχές, που είναι υπεύθυνες να επιλύουν τις διαφορές και να αποφαίνονται για παρατυπίες οι οποίες τυχόν διεπράχθησαν στη διαδικασία προσφοράς, ούτε την εξουσία των κρατών μελών να ρυθμίζουν εάν και υπό ποίες προϋποθέσεις οι μετέχοντες στην προσφορά έχουν δικαίωμα να προσφεύγουν σε διοικητική ή δικαστική διαδικασία. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εξουσία που μπορεί να έχουν δικαστήρια κράτους μέλους να αρνούνται την εκδίκαση υποθέσεως και να αποφασίζουν εάν η συγκεκριμένη δίκη επηρεάζει ή όχι την έκβαση της προσφοράς. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εξουσία των κρατών μελών να ορίζουν τη νομική κατάσταση όσον αφορά την ευθύνη των εποπτικών αρχών, ή τις διαφορές μεταξύ των μετεχόντων στην προσφορά.

 

Άρθρο 5:Προστασία των μειοψηφούντων μετόχων, υποχρεωτική προσφορά, δίκαιη τιμή

1.  Εάν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, λόγω της απόκτησης από το ίδιο ή από πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση μαζί του, έχει στην κατοχή του τίτλους εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 1, οι οποίοι, προστιθέμενοι στις τυχόν ήδη υπάρχουσες συμμετοχές του και στις συμμετοχές προσώπων που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτό, του παρέχουν, άμεσα ή έμμεσα, δεδομένο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην εν λόγω εταιρεία, με το οποίο αποκτά τον έλεγχό της, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το πρόσωπο αυτό είναι υποχρεωμένο να υποβάλει προσφορά ως μέσο προστασίας των μειοψηφούντων μετόχων της εταιρείας αυτής. Η προσφορά αυτή πρέπει να απευθύνεται, το συντομότερο δυνατό, προς όλους τους κατόχους των τίτλων αυτών, για όλες τις συμμετοχές τους, σε δίκαιη τιμή όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.

2.  Η υποχρέωση υποβολής προσφοράς, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1, δεν ισχύει πλέον, όταν ο έλεγχος της εταιρείας αποκτήθηκε με εθελούσια προσφορά που υποβλήθηκε σύμφωνα με την παρούσα οδηγία προς όλους τους κατόχους τίτλων και για το σύνολο των συμμετοχών τους.

3.  Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου με το οποίο αποκτάται ο έλεγχος για τους σκοπούς της παραγράφου 1 καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του, προσδιορίζονται από τους κανόνες του κράτους μέλους στο οποίο η εταιρεία έχει την καταστατική της έδρα.

4.  Ως δίκαιη τιμή θεωρείται η ανώτερη τιμή που κατέβαλε για τους ίδιους τίτλους ο προσφέρων ή τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν, επί μια περίοδο της οποίας η διάρκεια καθορίζεται από τα κράτη μέλη αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι μηνών και μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών πριν από την προσφορά που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Εάν, μετά τη δημοσιοποίηση της προσφοράς και πριν κλείσει η προσφορά για αποδοχή, ο προσφέρων ή πρόσωπο που ενεργεί σε συνεννόηση με αυτόν, αγοράζουν τίτλους σε τιμή ανώτερη της τιμής προσφοράς, ο προσφέρων αυξάνει την προσφορά του όχι λιγότερο από την ανώτερη τιμή που κατέβαλε για τους ούτως αποκτηθέντες τίτλους.

Υπό τον όρο ότι τηρούνται οι γενικές αρχές του άρθρου 3 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μπορούν να εξουσιοδοτούν τις εποπτικές αρχές τους να προσαρμόζουν την τιμή που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, υπό δεδομένες συνθήκες και με κριτήρια που προσδιορίζονται σαφώς. Προς τούτο, τα κράτη μέλη δύνανται να καταρτίζουν πίνακα των περιπτώσεων στις οποίες η ανώτερη τιμή δύναται να προσαρμόζεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω, όπως, παραδείγματος χάριν, όταν η ανώτερη τιμή καθορίζεται με συμφωνία μεταξύ αγοραστή και πωλητή, όταν οι τιμές της αγοράς για τους συγκεκριμένους τίτλους έχουν υποστεί χειρισμούς, όταν έκτακτα γεγονότα έχουν επηρεάσει τις τιμές της αγοράς, γενικά ή ορισμένες τιμές ειδικότερα, ή όταν πρόκειται για τη διάσωση προβληματικής επιχείρησης. Τα κράτη μέλη μπορούν, επίσης, να καθορίζουν τα εφαρμοστέα στις περιπτώσεις αυτές κριτήρια, όπως π.χ. τη μέση τιμή της αγοράς για μια συγκεκριμένη περίοδο, την αξία εκκαθάρισης της εταιρείας ή άλλα αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης χρησιμοποιούμενα, εν γένει, σε χρηματοοικονομικές αναλύσεις.

Κάθε απόφαση της εποπτικής αρχής με την οποία προσαρμόζεται η δίκαιη τιμή, πρέπει να αιτιολογείται και να δημοσιοποιείται.

5.  Ο προσφέρων δύναται να προσφέρει ως αντάλλαγμα τίτλους ή μετρητά ή συνδυασμό αυτών.

Ωστόσο, εφόσον το αντάλλαγμα που προτείνει ο προσφέρων δεν αποτελείται από ρευστοποιήσιμους τίτλους εισηγμένους προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, το αντάλλαγμα αυτό πρέπει να περιλαμβάνει ως εναλλακτική δυνατότητα μετρητά.

Σε κάθε περίπτωση, ο προσφέρων προτείνει, τουλάχιστον ως εναλλακτική δυνατότητα, αντάλλαγμα σε μετρητά, όταν ο ίδιος ή πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν, έχουν αποκτήσει, με την καταβολή μετρητών, τίτλους που φέρουν 5 % ή περισσότερο από τα δικαιώματα ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας, κατά το χρονικό διάστημα το οποίο αρχίζει την ίδια στιγμή με την περίοδο που αποφασίζεται από το κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 4 και λήγει όταν η προσφορά κλείσει για αποδοχή.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν την προσφορά ανταλλάγματος σε μετρητά, τουλάχιστον ως εναλλακτική δυνατότητα, σε όλες τις περιπτώσεις.

6.  Επιπλέον της προστασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν περαιτέρω μέσα για την προστασία των συμφερόντων των κατόχων τίτλων, στο βαθμό που αυτά τα μέσα δεν παρακωλύουν την ομαλή διεξαγωγή της προσφοράς.

 

Άρθρο 6:Πληροφόρηση ως προς την προσφορά

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δημοσιοποιείται αμελλητί η απόφαση υποβολής προσφοράς και ότι ενημερώνεται η εποπτική αρχή για την προσφορά. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να ενημερώνεται η εποπτική αρχή προτού δημοσιοποιηθεί η εν λόγω απόφαση. Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της προσφοράς, τα συμβούλια της υπό εξαγορά εταιρείας και του προσφέροντος πληροφορούν σχετικά, αντιστοίχως, τους εκπροσώπους του προσωπικού τους ή, ελλείψει αυτών, το ίδιο το προσωπικό.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο προσφέρων έχει την υποχρέωση να καταρτίζει και να δημοσιοποιεί εγκαίρως έγγραφο προσφοράς το οποίο περιλαμβάνει τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες προκειμένου οι κάτοχοι τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας να είναι σε θέση να καταλήξουν σε απόφαση ως προς την προσφορά ύστερα από κατάλληλη πληροφόρηση. Ο προσφέρων διαβιβάζει το έγγραφο προσφοράς στην εποπτική αρχή πριν από τη δημοσιοποίησή του. Μετά τη δημοσιοποίηση του εγγράφου προσφοράς, τα συμβούλια της υπό εξαγορά εταιρείας και του προσφέροντος το διαβιβάζουν, αντίστοιχα, στους εκπροσώπους του προσωπικού τους ή, ελλείψει αυτών, στο ίδιο το προσωπικό.

Στις περιπτώσεις στις οποίες το έγγραφο της προσφοράς που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο υπόκειται σε εκ των προτέρων έγκριση από την εποπτική αρχή, και έχει εγκριθεί, αναγνωρίζεται, με την επιφύλαξη, ενδεχομένως, της απαιτούμενης μετάφρασής του, σε κάθε άλλο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας, χωρίς να απαιτείται η λήψη έγκρισης από τις εποπτικές αρχές του εν λόγω κράτους μέλους. Αυτές οι εποπτικές αρχές μπορούν, ωστόσο, να απαιτήσουν να περιλαμβάνει το έγγραφο της προσφοράς, πρόσθετες πληροφορίες, μόνον εφόσον οι πληροφορίες αυτές αφορούν συγκεκριμένα την αγορά κράτους μέλους ή κρατών μελών στην οποία είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας και αφορούν τις ακολουθητέες διατυπώσεις για την αποδοχή της προσφοράς και για τη λήψη του οφειλόμενου ανταλλάγματος στο τέλος της προσφοράς, καθώς και το φορολογικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται το προσφερόμενο στους κατόχους των τίτλων αντάλλαγμα.

3.  Το έγγραφο προσφοράς που προβλέπεται στην παράγραφο 2 καθορίζει τουλάχιστον:

α) τους όρους της προσφοράς·

β) την ταυτότητα του προσφέροντος και, εάν ο προσφέρων είναι εταιρεία, τον τύπο, την επωνυμία και την καταστατική έδρα της εταιρείας·

γ) τους τίτλους ή την (τις) κατηγορία(-ες) τίτλων που αποτελούν αντικείμενο της προσφοράς, οσάκις ενδείκνυται·

δ) το αντάλλαγμα που προσφέρεται για κάθε τίτλο ή κατηγορία τίτλων και, σε περίπτωση υποχρεωτικής προσφοράς, τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του, μαζί με λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να καταβληθεί το αντάλλαγμα·

ε) την αποζημίωση που προσφέρεται για τα δικαιώματα που τυχόν αίρονται ως αποτέλεσμα του κανόνα εξουδετέρωσης των μέσων αμύνης που προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4, μαζί με λεπτομέρειες για τον τρόπο καταβολής της αποζημίωσης και τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της·

στ) τα μέγιστα και ελάχιστα ποσοστά ή ποσότητες τίτλων που αναλαμβάνει να αποκτήσει ο προσφέρων·

ζ) λεπτομέρειες των υφισταμένων συμμετοχών του προσφέροντος, εάν υπάρχουν, και των προσώπων που ενεργούν σε συνεννόηση μαζί του, στην υπό εξαγορά εταιρεία·

η) όλες τις τυχόν προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η προσφορά·

θ) τις προθέσεις του προσφέροντος όσον αφορά τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της υπό εξαγορά εταιρείας και, στο βαθμό που επηρεάζεται από την προσφορά, της προσφέρουσας εταιρείας, καθώς και όσον αφορά τη διατήρηση των θέσεων εργασίας του προσωπικού και των στελεχών τους, περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε σημαντικής αλλαγής στους όρους απασχόλησης, ιδίως τα στρατηγικά σχέδια του προσφέροντος για τις δύο εταιρείες και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην απασχόληση και τους τόπους διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της εταιρείας·

ι) τον παρεχόμενο χρόνο αποδοχής της προσφοράς·

ια) σε περίπτωση που το αντάλλαγμα που παρέχει ο προσφέρων περιλαμβάνει τίτλους οποιουδήποτε είδους, πληροφορίες σχετικά με τους τίτλους αυτούς·

ιβ) πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της προσφοράς·

ιγ) την ταυτότητα των προσώπων που ενεργούν σε συνεννόηση με τον προσφέροντα ή με την υπό εξαγορά εταιρεία και, στην περίπτωση που πρόκειται για εταιρείες, τη μορφή, την επωνυμία και την καταστατική έδρα τους, τη σχέση τους με τον προσφέροντα και, ει δυνατόν, με την υπό εξαγορά εταιρεία·

ιδ) το εθνικό δίκαιο που θα διέπει τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του προσφέροντος και των κατόχων τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας ως αποτέλεσμα της προσφοράς καθώς και τα αρμόδια δικαστήρια.

4.  Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει τους κανόνες για την τροποποίηση του καταλόγου της παραγράφου 3. Τα μέτρα αυτά που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 2.

5.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι μετέχοντες στην προσφορά έχουν την υποχρέωση να παρέχουν στις εποπτικές αρχές του κράτους μέλους τους, ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήματος, όλες τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους σχετικά με την προσφορά και οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων της εποπτικής αρχής.

 

Άρθρο 7:Παρεχόμενος χρόνος αποδοχής

1.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι ο παρεχόμενος χρόνος αποδοχής της προσφοράς δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δύο εβδομάδων ούτε ανώτερος των δέκα εβδομάδων από την ημερομηνία δημοσίευσης του εγγράφου προσφοράς. Υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η γενική αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ), τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν παράταση της περιόδου των δέκα εβδομάδων, υπό τον όρο ότι ο προσφέρων θα γνωστοποιήσει τουλάχιστον δύο εβδομάδες ενωρίτερα την πρόθεσή του να κλείσει την προσφορά.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν κανόνες που τροποποιούν, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 περίοδο. Ένα κράτος μέλος μπορεί να εξουσιοδοτήσει την εποπτική αρχή να χορηγήσει παρέκκλιση από την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 περίοδο, ώστε να επιτρέψει στην υπό εξαγορά εταιρεία να συγκαλέσει γενική συνέλευση των μετόχων για να εξετάσει την προσφορά.

 

Άρθρο 8:Κοινολόγηση

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η προσφορά δημοσιοποιείται κατά τρόπο που επιτυγχάνει τη διαφάνεια και το αδιάβλητο της αγοράς για τους τίτλους της υπό εξαγορά εταιρείας, του προσφέροντος ή κάθε άλλης εταιρείας η οποία επηρεάζεται από την προσφορά, ώστε να αποφεύγονται ιδίως η δημοσίευση ή η διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την κοινολόγηση όλων των απαιτούμενων πληροφοριών και εγγράφων δυνάμει του άρθρου 6 κατά τρόπο που εξασφαλίζει ότι αυτές είναι εύκολα και αμέσως διαθέσιμες στους κατόχους τίτλων, τουλάχιστον σε εκείνα τα κράτη μέλη όπου οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας είναι εισηγμένοι για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, καθώς και στους εκπροσώπους του προσωπικού της υπό εξαγορά εταιρείας, και του προσφέροντος, ή, ελλείψει αυτών, στο ίδιο το προσωπικό τους.

 

Άρθρο 9:Υποχρεώσεις του συμβουλίου της υπό εξαγορά εταιρείας

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 5.

2.  Κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, το συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας πρέπει να έχει λάβει εκ των προτέρων εξουσιοδότηση από τη γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία παρέχεται για τον σκοπό αυτό πριν να αναλάβει οιαδήποτε ενέργεια, που ενδέχεται να οδηγήσει στη ματαίωση της προσφοράς, με εξαίρεση την αναζήτηση εναλλακτικών προσφορών, και ιδίως πριν να προβεί στην έκδοση μετοχών με σκοπό την μακροχρόνια παρεμπόδιση του προσφέροντος να αποκτήσει τον έλεγχο της υπό εξαγορά εταιρείας.

Η εξουσιοδότηση αυτή είναι υποχρεωτική τουλάχιστον από τη στιγμή που το συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας λάβει τις πληροφορίες σχετικά με την προσφορά οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτη φράση, και μέχρις ότου το αποτέλεσμα της προσφοράς δημοσιοποιηθεί ή η προσφορά εκπέσει. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν να λαμβάνεται η εξουσιοδότηση αυτή σε προγενέστερο στάδιο, π.χ. από τη στιγμή που το συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας πληροφορείται ότι επίκειται προσφορά.

3.  Όσον αφορά τις αποφάσεις που λήφθηκαν μεν πριν από την έναρξη της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2, δεύτερο εδάφιο, περιόδου αλλά δεν έχουν ακόμη τεθεί, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε εφαρμογή, η γενική συνέλευση των μετόχων εγκρίνει ή επιβεβαιώνει κάθε απόφαση που δεν εντάσσεται στη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της εταιρείας και η εφαρμογή της οποίας δύναται να οδηγήσει στη ματαίωση της προσφοράς.

4.  Προκειμένου να αποκτηθεί η εκ των προτέρων άδεια, έγκριση ή επιβεβαίωση από τους κατόχους των τίτλων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν κανόνες που να επιτρέπουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων συντόμως, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω γενική συνέλευση δεν θα πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας μικρότερης των δύο εβδομάδων από την κοινοποίησή της.

5.  Το συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας καταρτίζει και δημοσιοποιεί έγγραφο που περιλαμβάνει την αιτιολογημένη γνώμη του σχετικά με την προσφορά και τους λόγους επί των οποίων βασίζεται, συμπεριλαμβανομένων των απόψεών του όσον αφορά τα αποτελέσματα της υλοποίησης της προσφοράς στο σύνολο των συμφερόντων της εταιρείας, και ειδικότερα στην απασχόληση, καθώς και όσον αφορά τα στρατηγικά σχέδια του προσφέροντος για την υπό εξαγορά εταιρεία και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην απασχόληση και τους τόπους όπου διεξάγονται οι δραστηριότητες της εταιρείας, όπως αναφέρονται στο έγγραφο της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο θ). Το συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας γνωστοποιεί, εντός της ιδίας προθεσμίας, τη γνώμη αυτή στους εκπροσώπους του προσωπικού της ή, ελλείψει αυτών, στο ίδιο το προσωπικό της. Εάν το συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας λάβει εγκαίρως χωριστή γνώμη από τους εκπροσώπους του προσωπικού της όσον αφορά τα αποτελέσματα της προσφοράς στην απασχόληση, επισυνάπτει τη γνώμη αυτή στο έγγραφο.

6.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, ως «συμβούλιο» νοείται τόσο το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας όσο και το εποπτικό συμβούλιο της εταιρείας, όταν η οργάνωση της εταιρείας ακολουθεί διάρθρωση σε δύο επίπεδα.

 

Άρθρο 10:Πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 δημοσιεύουν αναλυτικές πληροφορίες ως προς τα εξής:

α) διάρθρωση του κεφαλαίου τους, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων που δεν είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους και, κατά περίπτωση, ένδειξη των διαφόρων κατηγοριών μετοχών με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με κάθε κατηγορία μετοχών και το ποσοστό του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν·

β) όλους τους περιορισμούς στη μεταβίβαση τίτλων, όπως τους περιορισμούς στην κατοχή τίτλων ή την υποχρέωση λήψης έγκρισης από την εταιρεία ή από άλλους κατόχους τίτλων, με την επιφύλαξη του άρθρου 46 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ·

γ) τις σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές (συμπεριλαμβανομένων εμμέσων συμμετοχών μέσω πυραμιδικών διαρθρώσεων ή αλληλοσυμμετοχής) κατά την έννοια του άρθρου 85 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ·

δ) τους κατόχους κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου και περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων·

ε) τον μηχανισμό ελέγχου που τυχόν προβλέπεται σε ένα σύστημα συμμετοχής των εργαζομένων, εφόσον τα δικαιώματα ελέγχου δεν ασκούνται άμεσα από τους εργαζόμενους·

στ) τους κάθε είδους περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου, όπως τους περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου σε κατόχους δεδομένου ποσοστού ή αριθμού ψήφων, τις προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, ή συστήματα στα οποία, με τη συνεργασία της εταιρείας, τα χρηματοπιστωτικά δικαιώματα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων·

ζ) τις συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην εταιρεία και δύνανται να συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση τίτλων ή/και στα δικαιώματα ψήφου, κατά την έννοια της οδηγίας 2001/34/ΕΚ·

η) τους κανόνες όσον αφορά τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του συμβουλίου καθώς και όσον αφορά την τροποποίηση του καταστατικού·

θ) τις εξουσίες των μελών του συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς μετοχών·

ι) κάθε σημαντική συμφωνία στην οποία συμμετέχει η εταιρεία και η οποία αρχίζει να ισχύει, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δημόσιας προσφοράς εξαγοράς και τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής, εκτός εάν, ως εκ της φύσεώς της, η κοινολόγησή της θα προκαλούσε σοβαρή ζημία στην εταιρεία· η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όταν η εταιρεία είναι ρητά υποχρεωμένη να κοινολογεί παρόμοιες πληροφορίες βάσει άλλων νομικών απαιτήσεων·

ια) κάθε συμφωνία που έχει συνάψει η εταιρεία με τα μέλη του συμβουλίου της ή του προσωπικού της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή εάν τερματισθεί η απασχόλησή τους εξαιτίας της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς.

2.  Οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεση διαχείρισης της εταιρείας, που προβλέπεται στο άρθρο 46 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και στο άρθρο 36 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ .

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ώστε, όσον αφορά τις εταιρείες οι τίτλοι των οποίων είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους, τα συμβούλια να υποβάλλουν επεξηγηματικές εκθέσεις στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις των μετόχων, σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

 

Άρθρο 11:Εξουδετέρωση των μέτρων άμυνας (breakthrough)

1.  Με την επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που ορίζονται στο κοινοτικό δίκαιο των εταιρειών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 7 όταν δημοσιοποιείται μια προσφορά.

2.  Περιορισμοί στη μεταβίβαση τίτλων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο καταστατικό της υπό εξαγοράς εταιρείας, δεν ισχύουν ως προς τον προσφέροντα κατά τη διάρκεια του παρεχόμενου χρόνου για την αποδοχή της προσφοράς που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

Περιορισμοί στη μεταβίβαση τίτλων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της υπό εξαγορά εταιρείας και κατόχων των τίτλων της ή στις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ κατόχων τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας, οι οποίες συνάπτονται μετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας, δεν ισχύουν ως προς τον προσφέροντα κατά τη διάρκεια της περιόδου που παρέχεται για την αποδοχή της προσφοράς, και η οποία ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

3.  Οι περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου που περιλαμβάνονται στο καταστατικό της υπό εξαγορά εταιρείας δεν παράγουν αποτελέσματα στη γενική συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει τη λήψη αμυντικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 9.

Οι περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της υπό εξαγοράς εταιρείας και κατόχων τίτλων της, ή στις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ κατόχων τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ μετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας, δεν παράγουν αποτελέσματα στη γενική συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει τη λήψη αμυντικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 9.

Οι τίτλοι με δικαίωμα πολλαπλής ψήφου έχουν έκαστος μία μόνο ψήφο στη γενική συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει περί αμυντικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 9.

4.  Σε περίπτωση που, μετά από προσφορά, ο προσφέρων κατέχει το 75 % ή περισσότερο του κεφαλαίου που φέρει δικαιώματα ψήφου, οι περιορισμοί στη μεταβίβαση τίτλων ή στα δικαιώματα ψήφου, οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, καθώς και τα έκτακτα δικαιώματα των μετόχων ως προς τον διορισμό ή την παύση μελών του συμβουλίου, που προβλέπονται στο καταστατικό της υπό εξαγορά εταιρείας, δεν ισχύουν· οι τίτλοι με δικαίωμα πολλαπλής ψήφου έχουν μία μόνο ψήφο κατά την πρώτη γενική συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιείται μετά το κλείσιμο της προσφοράς και συγκαλείται από τον προσφέροντα με αντικείμενο την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή την παύση ή τον διορισμό μελών του συμβουλίου.

Προς τούτο, ο προσφέρων έχει το δικαίωμα να συγκαλεί γενική συνέλευση των μετόχων, σε σύντομο χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω συνέλευση δεν θα πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας μικρότερης των δύο εβδομάδων από την κοινοποίησή της.

5.  Όταν αίρονται δικαιώματα βάσει των παραγράφων 2, 3 ή 4 ή/και του άρθρου 12, πρέπει να προβλέπεται δίκαιη αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία υπέστησαν οι κάτοχοι αυτών των δικαιωμάτων. Οι διατάξεις για τον προσδιορισμό αυτής της αποζημίωσης και οι όροι καταβολής της, ορίζονται από τα κράτη μέλη.

6.  Οι παράγραφοι 3 και 4 δεν έχουν εφαρμογή στους τίτλους για τους οποίους οι περιορισμοί των δικαιωμάτων ψήφου αντισταθμίζονται από ειδικά χρηματικά πλεονεκτήματα.

7.  Το παρόν άρθρο δεν ισχύει όταν τα κράτη μέλη κατέχουν τίτλους στην υπό εξαγορά εταιρεία, οι οποίοι παρέχουν ειδικά δικαιώματα στα κράτη μέλη τα οποία είναι συμβατά με τη συνθήκη, ή σε ειδικά δικαιώματα που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο και είναι συμβατά με τη συνθήκη, ή σε συνεταιρισμούς.

 

Άρθρο 12:Προαιρετικές διευθετήσεις

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να επιφυλάσσονται του δικαιώματος να μην υποχρεώνουν εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και που έχουν την καταστατική τους έδρα στην επικράτειά τους, να εφαρμόζουν το άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3 ή/και το άρθρο 11.

2.  Όταν τα κράτη μέλη κάνουν χρήση της επιλογής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, επιτρέπουν παρόλα αυτά στις εταιρείες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην επικράτειά τους να επιλέγουν, με δυνατότητα ανάκλησης της επιλογής, εάν θα εφαρμόσουν το άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3 ή/και το άρθρο 11, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παράγραφος 7.

Η απόφαση της εταιρείας λαμβάνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους όπου έχει την καταστατική της έδρα η εταιρεία και κατ' εφαρμογή των κανόνων που διέπουν την τροποποίηση του καταστατικού. Η απόφαση γνωστοποιείται στην εποπτική αρχή του κράτους μέλους όπου έχει την καταστατική της έδρα η εταιρεία και σε όλες τις εποπτικές αρχές των κρατών μελών όπου οι τίτλοι της είναι αποδεκτοί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή όπου έχει ζητηθεί παρόμοια αποδοχή.

3.  Τα κράτη μέλη δύνανται, υπό τους όρους που ορίζονται στο εθνικό δίκαιο, να εξαιρούν τις εταιρείες που εφαρμόζουν το άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3 ή/και το άρθρο 11 από την υποχρέωση εφαρμογής των άρθρων αυτών, εάν αυτές οι εταιρείες αποτελέσουν αντικείμενο προσφοράς εξαγοράς που προέρχεται από εταιρεία η οποία δεν εφαρμόζει το ίδιο άρθρο με εκείνες ή από εταιρεία η οποία ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από την τελευταία, σύμφωνα με το άρθρο 1 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ.

4.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διατάξεις που έχουν εφαρμογή στις αντίστοιχες εταιρείες κοινολογούνται αμελλητί.

5.  Οιοδήποτε μέτρο εφαρμοζόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 3 εξαρτάται από την άδεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων της υπό εξαγορά εταιρείας, η οποία πρέπει να έχει χορηγηθεί όχι νωρίτερα από 18 μήνες πριν από τη δημοσιοποίηση της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1.

 

Άρθρο 13:Άλλοι κανόνες που διέπουν τη διεξαγωγή των προσφορών

Τα κράτη μέλη καθορίζουν επίσης κανόνες που διέπουν τη διεξαγωγή των προσφορών, τουλάχιστον όσον αφορά τα εξής:

α) την έκπτωση της προσφοράς·

β) την αναθεώρηση της προσφοράς·

γ) τις ανταγωνιστικές προσφορές·

δ) την κοινολόγηση των αποτελεσμάτων της προσφοράς·

ε) το αμετάκλητο της προσφοράς και τους επιτρεπόμενους όρους.

 

Άρθρο 14:Πληροφόρηση και διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους του προσωπικού

Η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την επιφύλαξη των κανόνων σχετικά με την ενημέρωση και τις διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους και, εάν τα κράτη μέλη το προβλέπουν, τη συναπόφαση με το προσωπικό του προσφέροντος και της υπό εξαγορά εταιρείας που διέπονται από τις προσήκουσες εθνικές διατάξεις, ιδίως εκείνες που θεσπίσθηκαν κατ' εφαρμογή των οδηγιών 94/45/ΕΚ, 98/59/ΕΚ, 2001/86/ΕΚ και 2002/14/ΕΚ.

 

Άρθρο 15:Δικαίωμα αποχώρησης

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, άπαξ και υποβληθεί προσφορά προς όλους τους κατόχους τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας και για το σύνολο των τίτλων τους, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 έως 5.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο προσφέρων είναι σε θέση να απαιτήσει από όλους τους κατόχους των εναπομενόντων τίτλων να του πωλήσουν τους τίτλους τους σε δίκαιη τιμή. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν το δικαίωμα αυτό σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο προσφέρων κατέχει τίτλους που αντιπροσωπεύουν όχι λιγότερο από το 90 % του κεφαλαίου που φέρει δικαιώματα ψήφου και το 90 % των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας· ή

β) όταν έχει αποκτήσει ή έχει συμφωνήσει οριστικά να αποκτήσει, σε συνέχεια αποδοχής της προσφοράς εξαγοράς, τίτλους που αντιπροσωπεύουν όχι λιγότερο από το 90 % του κεφαλαίου της υπό εξαγορά εταιρείας που φέρει δικαιώματα ψήφου και το 90 % των δικαιωμάτων ψήφου που περιλαμβάνονται στην προσφορά.

Τα κράτη μέλη μπορούν, στην περίπτωση του στοιχείου α), να καθορίζουν υψηλότερη τιμή κατωφλίου, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το 95 % του κεφαλαίου που φέρει δικαιώματα ψήφου και το 95 % των δικαιωμάτων ψήφου.

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ισχύουν κανόνες με τους οποίους μπορεί να υπολογισθεί πότε επιτυγχάνεται το κατώφλι.

Όταν η υπό εξαγορά εταιρεία έχει εκδώσει περισσότερες από μία κατηγορίες τίτλων, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι το δικαίωμα υποχρεωτικής αποχώρησης μπορεί να ασκείται μόνο στην κατηγορία για την οποία έχει επιτευχθεί το κατώφλι που ορίζεται στην παράγραφο 2.

4.  Εάν ο προσφέρων επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποχρεωτικής αποχώρησης, πρέπει να το πράξει εντός τριών μηνών από το πέρας της περιόδου που παρέχεται για την αποδοχή της προσφοράς και η οποία αναφέρεται στο άρθρο 7.

5.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την εξασφάλιση εύλογης τιμής. Η τιμή αυτή πρέπει να λαμβάνει την ίδια μορφή με το αντάλλαγμα της προσφοράς ή να συνίσταται σε μετρητά. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι πρέπει να προσφέρονται μετρητά, τουλάχιστον ως εναλλακτική λύση.

Στο πλαίσιο εθελούσιας προσφοράς, και στις δύο περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β), το αντάλλαγμα της προσφοράς τεκμαίρεται εύλογο εφόσον ο προσφέρων απέκτησε, με την αποδοχή της προσφοράς, τίτλους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 90 % του κεφαλαίου που φέρει δικαιώματα ψήφου, τα οποία περιλαμβάνονται στην προσφορά.

Στο πλαίσιο υποχρεωτικής προσφοράς, το αντάλλαγμα της προσφοράς τεκμαίρεται εύλογο.

 

Άρθρο 16:Δικαίωμα εξαγοράς

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, άπαξ και υποβληθεί προσφορά απευθυνόμενη προς όλους τους κατόχους τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας και για το σύνολο των τίτλων τους, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 και 3.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο κάτοχος των εναπομενόντων τίτλων δύναται να απαιτήσει από τον προσφέροντα να αγοράσει τους τίτλους του από αυτόν σε εύλογη τιμή, υπό τις ίδιες συνθήκες με εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

3.  Το άρθρο 15 παράγραφοι 3 έως 5 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών.

 

Άρθρο 17:Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται για την παράβαση των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για να εξασφαλισθεί η εφαρμογή τους. Οι ούτως προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή το αργότερο κατά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 καθώς και κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση, το συντομότερο δυνατόν.

 

Άρθρο 18:Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την ευρωπαϊκή επιτροπή κινητών αξιών που έχει συσταθεί με την απόφαση 2001/528/ΕΚ (στο εξής: «η επιτροπή»).

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

 

Άρθρο 19:Επιτροπή επαφών

1.  Ορίζεται επιτροπή επαφών, η οποία έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) να διευκολύνει, με την επιφύλαξη των άρθρων 226 και 227 της συνθήκης, την εναρμονισμένη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας μέσω τακτικών συνεδριάσεων για την αντιμετώπιση των πρακτικών προβλημάτων που ανακύπτουν σε σχέση με την εφαρμογή της·

β) να συμβουλεύει την Επιτροπή, αν είναι ανάγκη, για προσθήκες ή τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας.

2.  Η επιτροπή επαφών δεν έχει αρμοδιότητα να εκτιμά το βάσιμο των αποφάσεων που λαμβάνονται από τις εποπτικές αρχές σε επιμέρους περιπτώσεις.

 

Άρθρο 20:Αναθεώρηση

Πέντε έτη μετά την προβλεπόμενη στο άρθρο 21 παράγραφος 1 ημερομηνία, η Επιτροπή εξετάζει την παρούσα οδηγία βάσει της εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή της και, εν ανάγκη, προτείνει την αναθεώρησή της. Η εξέταση αυτή περιλαμβάνει επισκόπηση των δομών ελέγχου και των φραγμών στις προσφορές εξαγοράς που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Προς τούτο, τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή ετησίως πληροφορίες για τις προσφορές εξαγοράς που υποβλήθηκαν όσον αφορά εταιρείες οι τίτλοι των οποίων είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση στις οργανωμένες αγορές τους. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν την εθνικότητα των οικείων εταιρειών, το αποτέλεσμα της προσφοράς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία βοηθούν να κατανοηθεί πώς λειτουργούν στην πράξη οι δημόσιες προσφορές εξαγοράς.

 

Άρθρο 21:Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι τις 20 Μαΐου 2006. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στους τομείς που διέπονται από την παρούσα οδηγία.

 

Άρθρο 22:Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Άρθρο 23:Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

 
 
Γ. Κατ' εξουσιοδότηση Εκτελεστικά Μέτρα και Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα
 
Δ. Συστάσεις και Κατευθυντήριες Οδηγίες

 

i) ESMA Public Statement- Information  clarifies shareholder cooperation and acting in concert under the Takeover Bids Directive (ESMA/2013/1642) 

 

 

1. Introduction

1.1 In its report[1] (Report) to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the application of Directive 2004/25/EC on Takeover Bids (TBD), the European Commission (Commission) suggested that clarification of the concept of "acting in concert" at EU level would help to lessen uncertainty for international investors who wish to cooperate with each other on corporate governance issues but who feel inhibited from doing so for fear that they might risk having to make a mandatory bid.

1.2 The Commission emphasised in the Report, however, that the suggested clarification should not limit the ability of national competent authorities[2] to oblige control-seeking concert parties to accept the legal consequences of their concerted action.

1.3 The Commission commented further on this matter in its Action Plan on European company law and corporate governance[3], where it stated that "Effective, sustainable shareholder engagement is one of the cornerstones of listed companies' corporate governance model". It continued by saying that if the suggested clarification were not provided, "shareholders may avoid cooperation, which in turn could undermine the potential for long-term engaged share ownership under which shareholders effectively hold the board accountable for its actions".

1.4 This public statement has been prepared for investors in response to the Commission's suggestion on the basis of information collected by the members of the Takeover Bids Network (TBN) about national practices and application of the TBD. The public statement represents the collective view of the members of the TBN, who stand behind it. The TBN operates under the auspices of ESMA and its members are the national competent authorities appointed under the TBD.

1.5 Following consideration of the information collected, a "White List" of activities, in which shareholders may wish to engage in order to exercise good corporate governance over the companies in which they have invested, has been identified. If shareholders cooperate to engage in any activity on the White List, insofar as that activity is available to them under national company law, that cooperation, in and of itself, will not lead to those shareholders being regarded as persons acting in concert and thus being at risk of having to make a mandatory bid.

1.6 However, individual cases of cooperation between shareholders and the consequences of such cooperation must be determined on their own particular facts. National competent authorities will have regard to the White List when determining whether shareholders are persons acting in concert under national takeover rules but will also take into account all other relevant factors in making their decisions.

1.7 The public statement emphasises the importance of early consultation with national competent authorities by parties concerned, in accordance with national procedures, where there is any uncertainty. See Appendix A for contact details.

1.8 This public statement does not address disclosure obligations.

1.9 ESMA will keep the public statement under review in order, as far as possible, to ensure that it continues to reflect accurately the practices and application of the TBD in the Member States.

 

2. Relevant provisions of the TBD

2.1 Article 2.1(d) of the TBD defines "persons acting in concert" as follows:

"‘persons acting in concert' shall mean natural or legal persons who cooperate with the offeror or the offeree company on the basis of an agreement, either express or tacit, either oral or written, aimed either at acquiring control of the offeree company or of frustrating the successful outcome of a bid".

Article 5.1, the "mandatory bid rule", provides as follows:

"Where a natural or legal person, as a result of his/her own acquisition or the acquisition by persons acting in concert with him/her, holds securities of a company as referred to in Article1(1) which, added to any existing holdings of those securities of his/hers and the holdings of those securities of persons acting in concert with him/her, directly or indirectly give him/her a specified percentage of voting rights in that company, giving him/her control of that company, Member States shall ensure that such a person is required to make a bid as a means of protecting the minority shareholders of that company. Such a bid shall be addressed at the earliest opportunity to all the holders of those securities for all their holdings at the equitable price as defined in paragraph 4."

2.2 The information collected about the application of these two provisions has shown that in some Member States, when shareholders come together to act in concert in relation to a particular company in circumstances where, independently, they have already acquired securities in that company which, in total, carry the specified percentage of voting rights that confers "control" under national takeover rules[4], they will be required to make a bid to all other shareholders (a "mandatory bid"). In other Member States, no mandatory bid obligation will arise initially when shareholders come together to act in concert in such circumstances but such an obligation may be triggered by acquisitions of securities carrying voting rights in the company by any of the shareholders regarded as persons acting in concert. Some Member States, owing to a lack of relevant experience have not yet settled the consequences for shareholders who come together to act in concert in the circumstances described above. Further information is provided in Appendix B2.

2.3 Where the securities held by a group of shareholders carry voting rights, which in total are below the national threshold for "control", there are no immediate bid consequences for those shareholders, even if they are regarded as persons acting in concert. A mandatory bid may be required subsequently if one or more of those shareholders acquires more securities carrying voting rights so that in total the securities held by the group carry the specified percentage of voting rights that confers "control" under national takeover rules.

 

3. Shareholder cooperation and acting in concert

3.1 ESMA recognises that shareholders may wish to cooperate in a variety of ways and in relation to a variety of issues for the purpose of exercising good corporate governance but without seeking to acquire or exercise control[5] over the companies in which they have invested. Cooperation might consist of discussing together issues that could be raised with the board[6], making representations to the board on those issues, or tabling or voting together on a particular resolution. The issues on which shareholders might cooperate could include: commercial matters (such as particular acquisitions or disposals, dividend policy, or financial structuring); matters relating to the management of the company (such as board composition or directors' remuneration); or matters relating to corporate social responsibility (such as environmental policy or compliance with recognised standards or codes of conduct).

3.2 National competent authorities agree that national takeover rules should not be applied in such a way as to inhibit such cooperation. Therefore, a "White List" of certain activities in which shareholders might wish to engage for the purposes of exercising good corporate governance (but without seeking to acquire or exercise control over the company) has been identified, based on existing laws, regulations and practices in the Member States. When shareholders cooperate to engage in any activity included on the White List, insofar as that activity is available to them under national company law, that cooperation, in and of itself, will not lead to a conclusion that the shareholders are acting in concert, and thus to a risk of those shareholders having to make a mandatory bid.

3.3 However, national competent authorities, when determining whether cooperating shareholders are acting in concert, decide each case on the basis of its own particular facts. If there are facts, in addition to the fact of the shareholders' engagement in any activity on the White List on a particular occasion, which indicate that the shareholders should be regarded as persons acting in concert, then the national competent authority will take those facts into account in making its determination. There might, for example, be facts about the relationship between the shareholders, their objectives, their actions or the results of their actions, which suggest that their cooperation in relation to an activity on the White List is not merely an expression of a common approach on the particular matter concerned but one element of a broader agreement or understanding to acquire or exercise control over the company.

3.4 On such a basis, where shareholders engaging in an activity on the White List are in fact cooperating with the aim of acquiring or exercising control over the company, or, in fact, have acquired or are exercising control, those shareholders will be regarded as persons acting in concert and may have to make a mandatory bid.

 

4. The "White List" of activities

Whenever there is any uncertainty about proposed shareholder cooperation, including, in particular, when the proposed cooperation relates to voting on a resolution which is not included in the list in paragraph 4.1(d), parties concerned are encouraged to consult the relevant national competent authority for guidance as early as possible. Guidance will be provided within the framework of national laws, regulations and practices. Relevant contact details are provided in Appendix A.

4.1 When shareholders cooperate to engage in any of the activities listed below, that cooperation will not, in and of itself, lead to a conclusion that the shareholders are acting in concert:

(a) entering into discussions with each other about possible matters to be raised with the company's board;

(b) making representations to the company's board about company policies, practices or particular actions that the company might consider taking;

(c) other than in relation to the appointment of board members, exercising shareholders' statutory rights to:

(i) add items to the agenda of a general meeting;

(ii) table draft resolutions for items included or to be included on the agenda of a general meeting; or

(iii) call a general meeting other than the annual general meeting;[7]

(d) other than in relation to a resolution for the appointment of board members and insofar as such a resolution is provided for under national company law, agreeing to vote the same way on a particular resolution put to a general meeting, in order, for example:

(A) to approve or reject:

(i) a proposal relating to directors' remuneration;

(ii) an acquisition or disposal of assets;

(iii) a reduction of capital and/or share buy-back;

 

(iv) a capital increase;

(v) a dividend distribution;

(vi) the appointment, removal or remuneration of auditors;

(vii) the appointment of a special investigator;

(viii) the company's accounts; or

(ix) the company's policy in relation to the environment or any other matter relating to social responsibility or compliance with recognised standards or codes of conduct; or

(B) to reject a related party transaction.

4.2 If shareholders cooperate to engage in an activity which is not included on the White List, that fact will not, in and of itself, mean that those shareholders will be regarded as persons acting in concert. Each case will be determined on its own particular facts.

 

5. Cooperation in relation to the appointment of members of the board of a company

5.1 Cooperation by shareholders in relation to the appointment of board members can be particularly sensitive in the context of the application of the mandatory bid rule. This is because, if shareholders cooperate in the appointment of board members, they may be in a position to control the operational management of the company. Different approaches are adopted in different Member States towards determining whether shareholders who cooperate in relation to board appointments are persons acting in concert. To some extent these differences depend on national company law and the prevailing shareholding structures. As a result of these differences, the White List does not include any activity relating to cooperation in relation to board appointments.

5.2 However, national competent authorities recognise that shareholders may wish to cooperate in order to secure the appointment of members to the board of a company in which they have invested. Such cooperation might take the form of:

(a) entering into an agreement or arrangement (informal or formal) to exercise their votes in the same way in order to support the appointment of one or more board members;

(b) tabling a resolution to remove one or more board members and replace them with one or more new board members; or

(c) tabling a resolution to appoint one or more additional board members.

5.3 When considering cases of such cooperation in relation to board appointments, with a view to determining whether the shareholders are persons acting in concert, national competent authorities may, in addition to examining facts described in paragraph 3.3 (including the relationship between the shareholders and their actions), also consider other facts such as:

(a) the nature of the relationship between the shareholders and the proposed board member(s);

(b) the number of proposed board members being voted for pursuant to a shareholders' voting agreement;

(c) whether the shareholders have cooperated in relation to the appointment of board members on more than one occasion;

(d) whether the shareholders are not simply voting together but are also jointly proposing a resolution for the appointment of certain board members; and

(e) whether the appointment of the proposed board member(s) will lead to a shift in the balance of power on the board.

5.4 Further details about the different national approaches towards determining whether or not shareholder cooperation in relation to board appointments will lead to the shareholders being regarded as persons acting in concert or not are provided in Appendix D.

 

APPENDIX A: Contact details for Member States

APPENDIX B: Summary of aspects of national laws/regulations relating to acting in concert and the mandatory bid rule

APPENDIX C: The definition of acting in concert

APPENDIX D : Summary of approaches in the Member States to shareholder cooperation in relation to board appointments and acting in concert

 

[1] COM(2012)347.

[2] National competent authorities appointed under Article 4(1) of the TBD and having responsibility for the regulation of takeover bids.

[3] COM(2012)740/2.

[4] See Appendix B1 for details of "control thresholds" in each Member State.

[5] References in this document to shareholders cooperating to "acquire or exercise control" over a company will, mutatis mutandis, include, in certain Member States, shareholders cooperating to acquire and/or exercise voting rights in order to implement a common policy or strategy in relation to a company or in order to exercise a dominant influence over it. See Appendix C.

[6] In this document, "board" refers to the supervisory and/or managerial body in companies having a dual board structure and to the single administrative body in companies having a unitary board structure.

[7] Minority shareholders' rights provided by Article 6 of the Shareholders' Rights Directive (Directive 2007/36/EC).