Συστάσεις και Κατευθυντήριες Γραμμές

 

  • Τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση μεταξύ της ακολουθίας απομείωσης και μετατροπής που ορίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και τον κανονισμό/την οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (EBA/GL/2017/02, 11.07.2017) (pdf)
  • Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού (EBA/GL/2017/03, 11.07.2017) (pdf)
  • Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης και μετατροπής κεφαλαιακών μέσων (EBA/GL/2017/04, 11.07.2017) (pdf)
  • Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων βάσει της οδηγίας 2014/49/ΕΕ (EBA/GL/2016/04, 19.10.2016) (pdf)
  • Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας δυνάμει του άρθρου 32 παρ. 6 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ (EBA/GL/2015/07, 06.08.2015) (pdf)
  • Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προσδιορισμό για τη μείωση ή την εξάλειψη εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης και τις περιστάσεις, στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί κάθε μέτρο δυνάμει της οδηγίας 2014/59/ΕΕ (EBA/GL/2014/11, 19.12.2014) (pdf)