Συνεργασία ΤΕΚΕ με λοιπά συστήματα

 

4.         Συνεργασία ΤΕΚΕ με λοιπά συστήματα εγγύησης καταθέσεων που λειτουργούν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Άρθρο 26 του ν. 3746/2009

 1. Το ΤΕΚΕ συνεργάζεται με τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων που λειτουργούν στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δυνάμενο να συνάπτει συμφωνίες με αυτά, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι καταθέτες πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποζημιώνονται εμπροθέσμως και κατά το ενδεδειγμένο ποσό. Οι σχετικές συμφωνίες γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και στην Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου».

2. Στην περίπτωση συμπληρωματικής κάλυψης υποκαταστημάτων στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων με καταστατική έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΤΕΚΕ θεσπίζει διμερώς με το σύστημα του κράτους - μέλους καταγωγής κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για την καταβολή αποζημίωσης στους καταθέτες και επενδυτές πελάτες του υποκαταστήματος αυτού. Κατά τη θέσπιση των διαδικασιών, καθώς και για τον προσδιορισμό των όρων συμμετοχής του υποκαταστήματος, ισχύουν οι ακόλουθες αρχές: α) Το ΤΕΚΕ διατηρεί πλήρως το δικαίωμα:

(i) να επιβάλλει τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συμμετοχή των λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων και (ii) να απαιτεί την παροχή ισοδύναμων πληροφοριών και να τις επαληθεύει με τις αρχές του κράτους-μέλους καταγωγής που είναι αρμόδιες για την εποπτεία του υποκαταστήματος. β) Το ΤΕΚΕ ικανοποιεί τις αξιώσεις για συμπληρωματική αποζημίωση, εφόσον λάβει δήλωση των αρμόδιων αρχών του κράτους-μέλους καταγωγής για την έκδοση της αντίστοιχης με την αναφερόμενη στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου απόφασης. Το ΤΕΚΕ διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να εξακριβώνει κατά πόσο ο καταθέτης ή/και ο επενδυτής - πελάτης νομιμοποιείται σύμφωνα με τους δικούς του βασικούς κανόνες και διαδικασίες, προτού καταβάλει συμπληρωματική αποζημίωση. γ) Ο φορέας που προβλέπεται από το σύστημα του κράτους-μέλους καταγωγής και το ΤΕΚΕ συνεργάζονται πλήρως μεταξύ τους προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι καταθέτες ή/και οι επενδυτές πελάτες αποζημιώνονται αμέσως και κατά το ενδεδειγμένο ποσό. Ιδιαίτερα συμφωνούν όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η ύπαρξη ανταπαίτησης, η οποία μπορεί να προταθεί για συμψηφισμό στο πλαίσιο ενός από τα δύο συστήματα, επηρεάζει την αποζημίωση που καταβάλλεται από κάθε σύστημα στον καταθέτη ή και επενδυτή-πελάτη. δ) Το ΤΕΚΕ δικαιούται να χρεώνει το υποκατάστημα για τη συμπληρωματική κάλυψη κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο που λαμβάνει υπόψη την εγγύηση τη χρηματοδοτούμενη από το σύστημα του κράτους-μέλους καταγωγής. Προκειμένου να διευκολυνθεί η χρέωση, το ΤΕΚΕ θεωρεί ότι η ευθύνη του περιορίζεται πάντοτε στη διαφορά μεταξύ της εγγύησης που προσφέρει αυτό και της εγγύησης που παρέχει το κράτος-μέλος καταγωγής, ανεξαρτήτως του κατά πόσο το κράτος-μέλος καταγωγής καταβάλλει όντως αποζημίωση για τις καταθέσεις ή/ και τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες που υφίστανται και παρέχονται στην Ελλάδα.