Συνεργασία με άλλες εποπτικές και με την ΕΑΚΑΑ

 

VΙΙ. Συνεργασία με άλλες εποπτικές αρχές και με την ΕΑΚΑΑ

Άρθρο 26 ν. 3340/2005

1.         Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Συνεργάζεται, επίσης, με την Τράπεζα της Ελλάδος ως προς θέματα που αφορούν τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, νοουμένου ότι οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν τις εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος επί των πιστωτικών ιδρυμάτων.

2.         Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εκ της ποινικής νομοθεσίας, όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει πληροφορίες σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο τις χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την άσκηση των καθηκόντων της στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του νόμου αυτού, καθώς και στο πλαίσιο διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών που σχετίζονται ειδικά με την άσκηση αυτών των καθηκόντων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς ή να τις διαβιβάσει στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών ύστερα από ρητή συναίνεση της αρχής που διαβίβασε τις πληροφορίες.

3.         Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ, εφόσον η αίτηση πληροφόρησης που έχει υποβάλει δε λαμβάνει συνέχεια εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ή απορριφθεί.

4.         Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει συνδρομή στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών-μελών, ιδίως με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία στο πλαίσιο ερευνών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζει αμέσως, κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας αρχής κράτους-μέλους, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τους σκοπούς που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και λαμβάνει αμέσως όλα τα αναγκαία μέτρα για να συλλέξει τις ζητούμενες πληροφορίες. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν μπορεί να παράσχει αμέσως τις ζητούμενες πληροφορίες, γνωστοποιεί τους σχετικούς λόγους στην αιτούσα αρμόδια αρχή. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται με τον τρόπο αυτόν καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο με το οποίο δεσμεύονται τα πρόσωπα που απασχολούνται ή έχουν απασχοληθεί στην αρμόδια αρχή που λαμβάνει τις πληροφορίες.

5.         Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν απαντά σε αίτηση πληροφόρησης όταν:

(α) η ανακοίνωση των πληροφοριών προσβάλει την κυριαρχία, την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη του Ελληνικού Κράτους,

(β) εάν έχει κινηθεί ποινική διαδικασία για τα ίδια πραγματικά περιστατικά και κατά των ιδίων προσώπων ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων,

(γ) εάν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση ελληνικού δικαστηρίου για τα ίδια πρόσωπα και για τα ίδια πραγματικά περιστατικά.

Στις περιπτώσεις (β) και (γ), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει λεπτομερώς την αιτούσα αρμόδια αρχή για την εκκρεμή δικαστική διαδικασία ή απόφαση που έχει εκδοθεί.

Άρθρο 27 ν. 3340/2005

1.         Αν διαπιστωθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παραβάσεις του νόμου αυτού ή αν ορισμένες πράξεις επηρεάζουν χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που βρίσκεται σε άλλο κράτος - μέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τη ν αρμόδια αρχή του άλλου κράτους - μέλους και της παρέχει τα στοιχεία που διαθέτει.

2.         Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορηθεί ότι διαπράττονται ή έχουν διαπραχθεί στο ελληνικό έδαφος παραβάσεις του νόμου αυτού ή ότι ορισμένες πράξεις επηρεάζουν χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους - μέλους που την πληροφόρησε για τα αποτελέσματα της παρέμβασης της.

Άρθρο 28 ν. 3340/2005

1.         Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια έρευνας από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους - μέλους στο έδαφος του τελευταίου και να ζητήσει να επιτραπεί σε μέλη του προσωπικού της να παρίστανται κατά την ερευνά της.

2.         Η αρμόδια αρχή ενός κράτους - μέλους μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια έρευνας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο ελληνικό έδαφος και να ζητήσει να επιτραπεί σε ορισμένα μέλη του προσωπικού της να παρίστανται κατά τη διενέργεια της έρευνας.

3.         Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αρνηθεί να διενεργήσει έρευνα που ζητείται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο ή να μην επιτρέψει στο προσωπικό της αιτούσας αρμόδιας αρχής άλλου κράτους - μέλους να συνοδεύσει το προσωπικό της εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 26. Στην περίπτωση αυτή, ειδοποιεί σχετικώς την αιτούσα αρμόδια αρχή την οποία ενημερώνει για τη δικαστική διαδικασία ή την ύπαρξη τελεσίδικης απόφασης.

Άρθρο 31α ν. 3340/2005

1.         Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος κατά περίπτωση παρέχουν ετησίως στην ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές πληροφορίες για τις διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν δυνάμει του άρθρου 23 και τις τελεσίδικες καταδίκες των άρθρων 29 και 30 του παρόντος νόμου.

2.         Στην περίπτωση δημοσιοποίησης επιβολής διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 23 του παρόντος νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος ανά περίπτωση γνωστοποιούν την επιβληθείσα κύρωση στην ΕΑΚΑΑ.

3.         Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος ανά περίπτωση γνωστοποιούν εντός ευλόγου χρόνου στην ΕΑΚΑΑ τις εκάστοτε δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 25 του παρόντος νόμου ως επίσης και την εξέλιξη των ποινικών δικών των άρθρων 29 και 30.