Σκοπός,πεδίο εφαρμογής, ορισμοί

 

 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ


 
Ι. Εθνική νομοθεσία

 
Α. Νόμοι
               i) N. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'  91/30.4.2007). 

 
I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 
Άρθρο 1: Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις  διατάξεις της Οδηγίας 2004/109 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕΕΚ L 390/38/31.12.2004).

 
Άρθρο 2: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών νόμος καθορίζει τις περιοδικές και διαρκείς υποχρεώσεις πληροφόρησης σχετικά με εκδότες, κατά την έννοια της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, για τους οποίους η Ελλάδα είναι το κράτος μέλος καταγωγής.
2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στα μερίδια που εκδίδουν Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων πλην των οργανισμών κλειστού τύπου. Επιπλέον δεν εφαρμόζονται κατά την απόκτηση ή διάθεση μεριδίων των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων.

 
Άρθρο 3: Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι Ορισμοί:
(α) "Ειδικός διαπραγματευτής" νοείται το πρόσωπο το οποίο, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές, διαβιβάζει σε συνεχή βάση για ίδιο λογαριασμό εντολές αγοράς και πώλησης σε χρηματοπιστωτικά μέσα και σε τιμές που καθορίζει ο ίδιος, χρησιμοποιώντας ίδια κεφάλαια.
(β) "Εκδότες" νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των κρατών, των οποίων κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Σε περίπτωση τίτλων παραστατικών κινητών αξιών εκδότης θεωρείται το νομικό πρόσωπο που εξέδωσε τις αντιπροσωπευόμενες στους τίτλους αυτούς κινητές αξίες.
(γ) "Ελεγχόμενη επιχείρηση" νοείται κάθε επιχείρηση:
(αα) στην οποία φυσικό ή νομικό πρόσωπο διαθέτει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, ή
(ββ) στην οποία ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα διορισμού ή ανάκλησης της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου και είναι συγχρόνως μέτοχος ή εταίρος της εν λόγω επιχείρησης, ή
(γγ) στην οποία ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι μέτοχος ή εταίρος και μόνος του ελέγχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή εταίρων αντίστοιχα, δυνάμει συμφωνίας που έχει συναφθεί με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, ή
(δδ) στην οποία ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει την εξουσία να ασκεί, ή πράγματι ασκεί, κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο.
Για τους σκοπούς της ανωτέρω περίπτωσης (ββ), στα δικαιώματα ψήφου, διορισμού και ανάκλησης που διαθέτει ο κάτοχος, περιλαμβάνονται τα δικαιώματα κάθε άλλης επιχείρησης που ελέγχεται από τον μέτοχο, καθώς και τα δικαιώματα κάθε άλλου φυσικού προσώπου ή νομικής οντότητας που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό του μετόχου ή κάθε άλλης επιχείρησης που ελέγχεται από τον μέτοχο.
(δ) "Εταιρία διαχείρισης" νοείται η εταιρία όπως ορίζεται στο σημείο 4 του άρθρου 3 του ν. 3283/2004.
(ε) "Ηλεκτρονικά μέσα" νοούνται ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης, αποθήκευση και μετάδοση δεδομένων με καλωδιακή, ραδιοκυματική, οπτική τεχνολογία ή με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρομαγνητικό μέσο.
(στ) "Κινητές αξίες" νοούνται οι κινητές αξίες όπως ορίζονται στο σημείο 18 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των Οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕΕΚ L 145/1/ 30.04.2004). Δεν περιλαμβάνονται τα μέσα χρηματαγοράς, όπως ορίζονται στο σημείο 19 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, τα οποία έχουν ημερομηνία λήξης μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών.
(ζ) "Κινητές αξίες που εκδίδονται σε συνεχή βάση ή κατ` επανάληψη" νοούνται είτε χρεωστικοί τίτλοι εκδότη των οποίων η έκδοση εμφανίζει διαρκή ροή είτε τουλάχιστον δύο ξεχωριστές εκδόσεις κινητών αξιών παρόμοιου είδους ή κατηγορίας.
(η) "Κράτος μέλος καταγωγής" νοείται:
(αα) Προκειμένου για εκδότες χρεωστικών τίτλων των οποίων η ονομαστική αξία είναι μικρότερη των χιλίων (1.000) ευρώ ή για εκδότες μετοχών,
 - όταν ο εκδότης έχει συσταθεί στην Ένωση, το κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα.
- όταν ο εκδότης έχει συσταθεί σε τρίτη χώρα, το κράτος - μέλος που ορίζεται σύμφωνα με την διαδικασία της υποπερίπτωσης ββ` της περίπτωσης ιδ` της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (Α` 257).
Ο παραπάνω ορισμός του "κράτους μέλους καταγωγής" εφαρμόζεται σε χρεωστικούς τίτλους σε άλλο νόμισμα εκτός του ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη ανά μονάδα ονομαστική αξία την ημερομηνία της έκδοσης είναι μικρότερη από ή ίση με χίλια (1.000) ευρώ. 
(ββ) Προκειμένου για εκδότες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω σημείου (αα), το κράτος μέλος που επιλέγει ο εκδότης μεταξύ - του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου ο εκδότης έχει την καταστατική του έδρα και - των κρατών μελών όπου λειτουργεί η οργανωμένη αγορά στην οποία έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση οι κινητές αξίες του εκδότη. Ο εκδότης μπορεί να επιλέγει, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό (ββ), ένα μόνο κράτος μέλος ως κράτος μέλος καταγωγής του. Η επιλογή αυτή ισχύει για τρία (3) τουλάχιστον έτη, εκτός εάν οι κινητές του αξίες δεν είναι εισηγμένες πλέον προς διαπραγμάτευση σε καμία οργανωμένη αγορά κράτους μέλους. Εάν ο εκδότης δεν επιλέξει κράτος μέλος καταγωγής, ως τέτοιο θα νοείται το κράτος που ορίζεται στο σημείο (αα).
(θ) "Κράτος μέλος υποδοχής" νοείται το κράτος μέλος σε οργανωμένη αγορά του οποίου έχουν εισαχθεί οι κινητές αξίες προς διαπραγμάτευση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής. 
(ι) "Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων πλην των οργανισμών κλειστού τύπου" νοούνται τα αμοιβαία κεφάλαια και οι εταιρίες επενδύσεων:
(αα) των οποίων αντικείμενο είναι η συλλογική επένδυση κεφαλαίων που συγκεντρώνονται από το κοινό και των οποίων η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της διασποράς του κινδύνου, και
(ββ) τα μερίδια των οποίων, κατ` αίτηση του κατόχου αυτών των μεριδίων, επαναγοράζονται ή εξαργυρώνονται, αμέσως ή εμμέσως, δυνάμει των περιουσιακών στοιχείων των οργανισμών αυτών.
(ια) "Μερίδια Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων" νοούνται οι κινητές αξίες που εκδίδει ο Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων ως παραστατικά των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων επί των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού αυτού.
(ιβ) "Μέτοχος" νοείται κάθε πρόσωπο το οποίο κατέχει:
(αα) μετοχές του εκδότη, στο όνομα του και για λογαριασμό του,
(ββ) μετοχές του εκδότη στο όνομα του, αλλά για λογαριασμό άλλου προσώπου,
(γγ) τίτλους παραστατικών μετοχών, εφόσον ο κομιστής των τίτλων θεωρείται κάτοχος των αντιπροσωπευόμενων στους τίτλους αυτούς μετοχών.
(ιγ) "Μητρική Επιχείρηση" νοείται η επιχείρηση όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920.
(ιδ) "Πιστωτικό ίδρυμα" νοείται η επιχείρηση όπως ορίζεται στην περίπτωση (α) του σημείου 1 του άρθρου 2 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α`).
(ιε) "Πρόσωπο" νοείται, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, τόσο φυσικό όσο και νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Ως "πρόσωπο" νοούνται επίσης οντότητες που υφίστανται σύμφωνα με το ελληνικό ή το δίκαιο άλλου κράτους μέλους στο βαθμό που έχουν ικανότητα δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό ή το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους.
(ιστ) "Ρυθμιζόμενες πληροφορίες" νοούνται όλες οι πληροφορίες τις οποίες ο εκδότης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ζήτησε την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά χωρίς τη συναίνεση του εκδότη υποχρεούται να δημοσιοποιεί δυνάμει:
(αα) του παρόντος νόμου, ή των κατ` εξουσιοδότηση αυτού εκδοθησομένων αποφάσεων,
(ββ) των άρθρων 10 και 13 του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α`).
Οι πληροφορίες του άρθρου 17 του παρόντος νόμου δεν νοούνται ως ρυθμιζόμενες πληροφορίες εκτός εάν εμπίπτουν στα άρθρα 10 και 13 του ν. 3340/2005.
(ιζ) "Οργανωμένη αγορά" νοείται η αγορά που ορίζεται στην παράγραφο 14 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α`).
(ιη) "Χρεωστικοί τίτλοι" νοούνται οι τίτλοι όπως ορίζονται στην παράγραφο 19 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996. Δεν περιλαμβάνονται κινητές αξίες οι οποίες:
(αα) είτε ισοδυναμούν με μετοχές εταιριών,
(ββ) είτε, εάν μετατραπούν ή εάν ασκηθούν τα δικαιώματα που ενσωματώνουν, δημιουργούν το δικαίωμα απόκτησης μετοχών ή κινητών αξιών ισοδύναμων με μετοχές.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα σχετικά με την Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά μέτρα δύναται να:
(α) εξειδικεύονται περαιτέρω οι Ορισμοί που περιλαμβάνονται στην προηγούμενη παράγραφο,
(β) καθορίζονται, στο πλαίσιο εφαρμογής της περίπτωσης (ββ) του σημείου (η)της προηγούμενης παραγράφου, οι διαδικαστικές προϋποθέσεις βάσει των οποίων ένας εκδότης μπορεί να πραγματοποιεί την επιλογή του κράτους μέλους καταγωγής,
(γ) προσαρμόζεται, στο πλαίσιο εφαρμογής της περίπτωσης (ββ) του σημείου (η) της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον τούτο κρίνεται ενδεδειγμένο, η περίοδος των τριών (3) ετών κατά τη διάρκεια της οποίας οι κινητές αξίες του εκδότη παραμένουν εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, λαμβάνοντας υπόψη και αξιολογώντας οποιαδήποτε νέα υποχρέωση έχει ενδεχομένως επιβληθεί από το Κοινοτικό δίκαιο αναφορικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά,
(δ) καθορίζεται, στο πλαίσιο εφαρμογής του σημείου (ε) της προηγούμενης παραγράφου, ενδεικτικός κατάλογος των μέσων που δεν πρέπει να θεωρούνται ηλεκτρονικά μέσα, λαμβάνοντας υπόψη και αξιολογώντας το Παράρτημα III του π.δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28 Α`).