Προληπτικά μέτρα και κυρώσεις

 

Άρθρο 25
1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπό την ιδιότητα της ως Αρμόδιας Αρχής του κράτους -μέλους υποδοχής, διαπιστώσει ότι είτε εκδότης είτε μέτοχος ή κάτοχος άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων ή πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 10 έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτόν, αναφέρει τα ευρήματα της στην Αρμόδια Αρχή του κράτους -μέλους καταγωγής και στην ΕΑΚΑΑ.
2. Εάν εκδότης ή κάτοχος κινητών αξιών εξακολουθεί να παραβιάζει τις σχετικές νομοθετικές ή διοικητικές ρυθμίσεις, παρά τα ληφθέντα μέτρα εκ μέρους της Αρμόδιας Αρχής του κράτους - μέλους καταγωγής ή λόγω ακαταλληλότητας των μέτρων αυτών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπό την ιδιότητα της προηγούμενης παραγράφου και αφού ενημερώσει σχετικά την Αρμόδια Αρχή του κράτους - μέλους καταγωγής, υιοθετεί, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2004/109/ ΕΚ, μέτρα για την προστασία του επενδυτικού κοινού. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ το συντομότερο δυνατόν για τα μέτρα αυτά.

 
Άρθρο 26: Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του νόμου αυτού η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι 1.000.000 ευρώ. Κατά την επιμέτρηση των προστίμων λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και στη διάχυση ορθής και έγκυρης πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό, ο βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου -έρευνας από την τελευταία, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης, η τυχόν καθ` υποτροπή τέλεση παραβάσεων του παρόντος νόμου και η τέλεση παραβάσεων της λοιπής νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.
2. Οι Κυρώσεις της παραγράφου 1 για τις παραβάσεις των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 7 και 15 έως 21 δύνανται να επιβάλλονται αυτοτελώς στον εκδότη, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στα διευθυντικά στελέχη του εκδότη, στον εσωτερικό ελεγκτή και στους εξωτερικούς ελεγκτές.
3. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, ανεξάρτητα από την επιβολή κυρώσεων του παρόντος άρθρου, να αποφασίσει τη διαγραφή κινητών αξιών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει πρόστιμο ύψους από 3.000 έως 500.000 
ευρώ σε όποιον:
 (α) παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος νόμου, ή
 (β) αρνείται ή παρακωλύει την παροχή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 23 πληροφοριών ή εγγράφων ή παρέχει εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες ή αποκρύπτει αληθείς πληροφορίες.
5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε πρόστιμο που επιβάλλει βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε πιστωτικό ίδρυμα, σε απασχολούμενα σε πιστωτικό ίδρυμα πρόσωπα ή σε ελεγκτές πιστωτικού ιδρύματος.