Λοιπές μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

 

VΙΙΙ. Λοιπές – μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

Άρθρο 32 ν. 3340/2005

1.         Καταργούνται οι διατάξεις: (α) του προεδρικού διατάγματος 53/1992 (ΦΕΚ 22 Α') στο σύνολο τους, (β) του άρθρου 13 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 72 του ν. 1969/1991, (γ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 350/1985 (ΦΕΚ 126 Α'), ενώ οι λοιπές περιπτώσεις (β) και (γ) αναριθμούνται σε (α) και (β) αντιστοίχως, (δ) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 350/1985, ενώ οι λοιπές περιπτώσεις (β), (γ) και (δ) αναριθμούνται σε (α), (β) και (γ) αντιστοίχως, (ε) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 51/1992 (ΦΕΚ22 Α').

2.         Αντικαθίστανται οι διατάξεις: (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 1969/1991, του άρθρου 73 του ν. 1969/1991, καθώς και των άρθρων 33 και 34 του ν. 3632/1928 της 17/26 Ιουλίου «Περί χρηματιστηρίων αξιών» από τις διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος νόμου, (β) του άρθρου 30 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α') από τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος νόμου.

3.         Τροποποιούνται οι διατάξεις: (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α'). (β) του άρθρου 15 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α'), (γ) της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991.

4.         Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στο π.δ. 53/1992 και στα άρθρα 72 και 73 του ν. 1969/1991 νοούνται εφεξής οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 32α ν. 3340/2005

Οι διατάξεις του π.δ. 53/1992 (ΦΕΚ 22 Α') και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 72 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α') εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε παραβατικές συμπεριφορές οι οποίες έλαβαν χώρα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Άρθρο 36 ν. 3340/2005

1.         Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει δύο μήνες από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2.         Η ισχύς του άρθρου 18 αρχίζει πέντε μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3.         Η ισχύς του άρθρου 33 του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.