ΕΤΟΣ 2019

 

Κοινοποιήσεις Εγκεκριμένων Ενημερωτικών Δελτίων από άλλες Εποπτικές Αρχές σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού 1129/2017 της ΕΕ

 

α/α (*)

Ημερομηνία Παραλαβής

Αρμόδια Εποπτική Αρχή του κράτους μέλους καταγωγής

Εκδότης

Περιγραφή (Είδος Εγγράφου/ Κινητής αξίας)

Ημερομηνία Εγγράφου

Ημερομηνία Έγκρισης

Tελικοί Όροι  - Ημερομηνία Υποβολής