ΕΤΟΣ 2019

 

Κοινοποιήσεις Εγκεκριμένων Ενημερωτικών Δελτίων από άλλες Εποπτικές Αρχές σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού 1129/2017 της ΕΕ

 

α/α

Ημερομηνία Παραλαβής

Αρμόδια Εποπτική Αρχή του κράτους μέλους καταγωγής

Εκδότης

Περιγραφή (Είδος Εγγράφου/ Κινητής αξίας)

Ημερομηνία Εγγράφου

Ημερομηνία Έγκρισης

Tελικοί Όροι  - Ημερομηνία Υποβολής

1 20/9/2019 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg ERB HELLAS PLC / ERB HELLAS (CAYMAN ISLANDS) LIMITED / EUROBANK ERGASIAS SA  Base Prospectus € 5.000.000.000 Programme for the Issuance of Debt Instruments 20/9/2019 20/9/2019 -