Εθνική νομοθεσία

 

Ι.       Εθνική νομοθεσία

Α. Νόμοι

Νόμος 3340/2005 «για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς» (ΦΕΚ Α 112)

I. Σκοπός, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

II. Η απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών

III. Η απαγόρευση χειραγώγησης

III. Προληπτικά μέτρα

IV. Αρμόδια αρχή και εξουσίες της αρμόδιας αρχής

V. Διοικητικά μέτρα–κυρώσεις και δικαστική προστασία διοικουμένων

VΙ. Ποινικές κυρώσεις

VΙΙ. Συνεργασία με άλλες εποπτικές αρχές και με την ΕΑΚΑΑ

VΙΙΙ. Λοιπές – μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

 

Β. Συναφείς Κανονιστικές Πράξεις

Αποφάσεις

Αριθμός Απόφασης 1/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 983)

Αριθμός Απόφασης 2/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 983)

Αριθμός Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 983)

Αριθμός Απόφασης 4/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 983)

Αριθμός Απόφασης 5/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 983)

Αριθμός Απόφασης 1/503/13.3.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 764): σχετικά με την αποδεκτή πρακτική της αγοράς στο πλαίσιο της αγοράς ιδίων μετοχών και τη διακράτησή τους για μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρίας

 

Αριθμός Απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 1487): σχετικά με τους κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών και των συνδεομένων με αυτές προσώπων και ιδίως σχετικά με το προληπτικό μέτρο του άρθρου 10 του ν. 3340/2005

Εγκυκλιοι

Εγκύκλιος ΕΚ 30/17.05.2006: σχετικά με το άρθρο 13 του ν. 3340/3006 και το άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Εγκύκλιος ΕΚ 36/16.05.2008: σχετικά με τις υποχρεώσεις που καθιερώνει η Απόφαση 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Εγκύκλιος ΕΚ 45/21.07.2011: σχετικά με συναλλαγές εισηγμένης εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη

Ανακοινωσεις

Ανακοίνωση ΕΚ της 27.11.2006: σχετικά με την παρακολούθηση αναλύσεων στο πλαίσιο της Απόφασης 4/347/12.7.2005

Ανακοίνωση ΕΚ 3603/23.08.2006: σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών των περιοδικών και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο πλαίσιο της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ανακοίνωση ΕΚ της 20.11.2007: σχετικά με το άρθρο 13 του ν. 3340/3006 και το άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ανακοίνωση ΕΚ 114/15.05.2007: σχετικά με την αγορά ιδίων μετοχών του άρθρου 9 του ν. 3340/2005

Ανακοίνωση ΕΚ 195/22.07.2008: σχετικά με την αγορά ιδίων μετοχών