Εθνική Νομοθεσία

 

•         «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή»

•         «Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων»

•         «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα συναφή θέματα», Απόφαση Νο. 2 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.

•         «Όροι χρήσης πληροφοριακών συστημάτων & διαδικασίες παροχής πρόσβασης στα Εκκαθαριστικά Μέλη», Απόφαση Νο. 3 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.

•         «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων», Απόφαση Νο. 4 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.

•         «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο σύστημα Παραγώγων και άλλα συναφή θέματα», Απόφαση Νο. 5 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.

•         «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Αξιών και άλλα συναφή θέματα», Απόφαση Νο. 6 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.

•         «Έλεγχος των διαδικασιών σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης Μέλους», Απόφαση Νο. 7 του Δ.Σ της ΕΤ.ΕΚ.

•         «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων», Απόφαση Νο. 8 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.

•         «Επιτροπή Κινδύνου», Απόφαση Νο. 9 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.

•         «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή και Κατάλογος Χρεώσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.» Απόφαση Νο. 10 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.

•         «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης», Απόφαση Νο. 11 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.

•         «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί», Απόφαση Νο. 12 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ

•         «Διαδικασίες Μετάβασης», Απόφαση Νο. 13 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.