Εποπτεία, φορολογικές, καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις-έναρξη ισχύος

 

Εποπτεία, φορολογικές, καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις – έναρξη ισχύος

Άρθρο 76 ν. 2533/1997

1. Το Συνεγγυητικό τελεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2. Η είσπραξη κάθε ποσού εισφοράς μέλους, η καταβολή μερίσματος προς

μέλος η απόδοση οποιουδήποτε ποσού σε μέλος ως επιστροφή εισφοράς

σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 74 του παρόντος νόμου και η

καταβολή αποζημίωσης προς οποιοδήποτε πρόσωπο από το Συνεγγυητικό

απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή επιβάρυνση υπέρ του

Δημοσίου ή τρίτων προσώπων.

3. Το Συνεγγυητικό απαλλάσσεται των πάσης φύσης φόρων εισοδήματος ή

περιουσίας με αποκλειστική εξαίρεση τους πάσης φύσης φόρους επί εσόδων

η είσπραξη των οποίων γίνεται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες

φορολογικές διατάξεις, με παρακράτηση στην πηγή κατά την απόδοσή τους

στο δικαιούχο.

4. Ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το Συνεγγυητικό δεν υπάγεται

σε οποιαδήποτε διάταξη που προβλέπει περιορισμούς για τα νομικά πρόσωπα

δημοσίου δικαίου.

 

Άρθρο 77 ν. 2533/1997                            

1. Καταργούνται στο σύνολό τους οι διατάξεις του ν.δ/τος 3078 της

7/11 Οκτωβρίου 1954 (ΦΕΚ 245 Α`), όπως ισχύουν. Κάθε αναφορά στην

κείμενη νομοθεσία στο "Κοινόν Συνεγγυητικόν Κεφάλαιον Ασφαλείας των

Χρηματιστηριακών Συναλλαγών" ή στο "Συνεγγυητικό" θα σημαίνει το

Συνεγγυητικό, όπως καθορίζεται με τις διατάξεις του παρόντος μέρους.

2. Προστίθεται νέο εδάφιο (8) στο άρθρο 975 Κ.Πολ.Δ. ως εξής:

"οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού κατά του οφειλέτη, εφόσον ο

οφειλέτης έχει ή είχε στο παρελθόν την ιδιότητα της επιχείρησης παροχής

επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2396/1996

(ΦΕΚ 73 Α`) και οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού έχουν προκύψει εντός

δύο (2) ετών πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού".

 

Άρθρο 122 ν. 2533/1997 ν. 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228)

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διάταξη.