Εκδότες τρίτων χωρών

 


 
Άρθρο 22: Τρίτες χώρες
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 27, εκδότης με καταστατική έδρα σε τρίτη χώρα απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 7, στην παράγραφο 5 του άρθρου 9, στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 και στα άρθρα 15 έως 18 υπό την προϋπόθεση ότι:
  (α) είτε το δίκαιο της εν λόγω τρίτης χώρας προβλέπει τουλάχιστον ισοδύναμες υποχρεώσεις,
  (β) είτε ο εν λόγω εκδότης πληροί τις υποχρεώσεις του δικαίου άλλης τρίτης χώρας, εφόσον αξιολογούνται ως ισοδύναμες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ για την απαλλαγή που χορήγησε.
2. Πληροφορίες που δημοσιοποιούνται σε τρίτη χώρα και οι οποίες θα μπορούσαν να είναι σημαντικές για το επενδυτικό κοινό στην Κοινότητα, δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21, ακόμα και αν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ρυθμιζόμενες κατά την έννοια του σημείου (ιστ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται, σύμφωνα με τα σχετικά με την Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά μέτρα:
 (α) στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 1:
 (αα) να καθορίζεται μηχανισμός ώστε να διασφαλίζεται η ισοδυναμία των πληροφοριών που απαιτούνται δυνάμει του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με εκείνες τις πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται βάσει των νομοθετικών ή διοικητικών ρυθμίσεων μιας τρίτης χώρας και
 (ββ) να προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις τις οποίες οφείλει να πληροί το θεσμικό πλαίσιο τρίτης χώρας προκειμένου να διασφαλισθεί η ισοδυναμία των απαιτήσεων πληροφόρησης κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο,
 (β) να καθορίζεται, στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 2, το είδος των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται σε τρίτη χώρα και οι οποίες είναι σημαντικές για το επενδυτικό κοινό στην Κοινότητα.