Διοικητικά και Ελεγκτικά όργανα του Συνεγγυητικού

 

3.            Διοικητικά και ελεγκτικά όργανα του Συνεγγυητικού

Άρθρο 68 ν. 2533/1997

1. Το Συνεγγυητικό διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Ενα

(1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μεταξύ των προσώπων

που τότε συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς ή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α., το οποίο και

κατέχει αυτοδικαίως τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του

Συνεγγυητικού. Τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατέχει

αυτοδικαίως ο εκάστοτε πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών χρηματιστηρίου

Αξιών Αθηνών. Τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από

τη συνέλευση των μελών - ανώνυμων χρηματιστηριακών εταιριών - που είναι

ενήμερα ως προς τις πάσης φύσης υποχρεώσεις τους προς το Συνεγγυητικό.

Δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη συνέλευση των

μελών που δεν είναι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες και που είναι

ενήμερα ως προς τις πάσης φύσης υποχρεώσεις τους προς το Συνεγγυητικό.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή ανικανότητας:

(α) του μέλους που διορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή απώλειας από

το πρόσωπο αυτό της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή του Χ.Α.Α., η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζει

νέο μέλος σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, και

(β) εκλεγέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη

ορίζουν αντικαταστάτη του η θητεία του οποίου λήγει την ημέρα της

επόμενης συνέλευσης που συγκαλείται για την εκλογή μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κατ` εξαίρεση των προβλεπομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος

άρθρου, μέχρι τη συμμετοχή στο Συνεγγυητικό τουλάχιστον τριών (3)

Ε.Π.Ε.Υ. που δεν είναι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες, το

Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι πενταμελές συγκρατούμενο από τα οριζόμενα

μέλη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος και από τα εκλεγόμενα

μέλη από τη συνέλευση των ανωνύμων χρηματιστηριακών εταιριών.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και τα μέλη του

μπορούν να επαναδιορισθούν ή να επανεκλεγούν χωρίς περιορισμό. Το

Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία των  παρόντων

μελών του.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα

μέλη του σε αριθμό ίσο προς το ήμισυ συν ένα του εκάστοτε συνολικού

αριθμού των μελών του, μεταξύ των οποίων απαραιτήτως ο πρόεδρος ή ο

αντιπρόεδρός του. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση

αδυναμίας του προέδρου, ο αντιπρόεδρός του, συγκαλεί το Διοικητικό

Συμβούλιο, ορίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στις

συνεδριάσεις του. Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται

από τα μέλη του. Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται

να παρακολουθεί χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωπος της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά στη

διαχείριση και την εκπροσώπηση του Συνεγγυητικού, στη λήψη των πάσης

φύσης αποφάσεων του Συνεγγυητικού που προβλέπονται στο παρόν μέρος,

στην είσπραξη των πάσης φύσης πόρων του, στη διαχείριση της περιουσίας

του και γενικά στην εκπλήρωση της αποστολής του. Ενδεικτικά αλλά όχι

περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει την οργάνωση και

στελέχωση των υπηρεσιών του Συνεγγυητικού, την πρόσληψή, απόλυση και

αμοιβή των απασχολούμενων σε αυτό ή συνεργαζόμενων με αυτό προσώπων και

κάθε σχετικό θέμα, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στις εισφορές των

συμμετεχόντων στο Συνεγγυητικό Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και την άσκηση

προληπτικών ελέγχων, μέσω ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτών που θα ορίζει κατά

περίπτωση, στα οικονομικά και λογιστικά στοιχεία Ε.Π.Ε.Υ. για τη

διακρίβωση της κεφαλαιακής επάρκειας ή φερεγγυότητας των Ε.Π.Ε.Υ.

αυτών. Σε εξαίρεση των παραπάνω, η λήψη αποφάσεων που αφορούν στα

δικαιώματα αποζημίωσης εντολέων και στην αποτίμηση των απαιτήσεών τους

ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική επιτροπή

αποζημιώσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο 6 του

παρόντος άρθρου.

6. Η επιτροπή αποζημιώσεων αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον

μέλη, τα οποία διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για θητεία τριών

(3) ετών, εφόσον ο διορισμός τους εγκριθεί από την Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς. Μέχρι δύο (2) από τα μέλη αυτά μπορούν να επιλέγονται

μεταξύ των χρηματιστηριακών εκπροσώπων των μελών του Συνεγγυητικού. Σε

περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή ανικανότητας εκλεγέντος

μέλους της επιτροπής αποζημιώσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει νέο

μέλος της επιτροπής για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας. Ο διορισμός

νέου μέλους τελεί υπό την έγκριση του διορισμού του από την Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς. Τα μέλη της επιτροπής αποζημιώσεων επιλέγονται μεταξύ

προσώπων που έχουν ειδική γνώση ή πείρα σε θέματα του χρηματοπιστωτικού

τομέα ή σχετικές ειδικές νομικές ή λογιστικές γνώσεις και τα οποία δεν

είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού και δεν έχουν

σχέση εξηρτημένης εργασίας ή άλλη επαγγελματική σχέση με το

Συνεγγυητικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον πρόεδρο της επιτροπής

αποζημιώσεων και κάθε θέμα που αφορά στην αποζημίωση των μελών της και

στη λειτουργία της. Ο πρόεδρος της επιτροπής αποζημιώσεων έχει την

ευθύνη οργάνωσης και συντονισμού της λειτουργίας της και τήρηση των

πάσης φύσης προθεσμιών που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο ή στις

προβλεπόμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων, ο

πρόεδρος της επιτροπής αποζημιώσεων είναι υπεύθυνος προς το Διοικητικό

Συμβούλιο για τη κατάρτιση, περιοδική αναθεώρηση και έλεγχο τήρησης

έγγραφων διαδικασιών λήψης αποφάσεων από την επιτροπή αποζημιώσεων. Οι

διαδικασίες της επιτροπής αποζημιώσεων και κάθε αναθεώρησή τους

εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τη λήψη απόφασης

της επιτροπής αποζημιώσεων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη αριθμού μελών της

ίσου τουλάχιστον προς το ήμισυ συν ένα του συνολικού αριθμού των μελών

της. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου της

επιτροπής αποζημιώσεων. Οι αποφάσεις της επιτροπής αποζημιώσεων έχουν

χαρακτήρα οριστικό ως προς την υποχρέωση του Συνεγγυητικού καταβολής ή

μη καταβολής αποζημίωσης σε οποιοδήποτε πρόσωπο και ως προς το ύψος της

τυχόν καταβαλλόμενης αποζημίωσης.

7. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Συνεγγυητικό

ενώπιον κάθε αρχής και τρίτου και δικαστικώς και εποπτεύει την ορθή

εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό

Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπησή του και σε

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλο

του Συνεγγυητικού ή τρίτο πρόσωπο.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει σε μία ή

περισσότερες Ε.Π.Ε.Υ. τη διαχείριση της επένδυσης μέρους ή και του

συνόλου των διαθέσιμων κεφαλαίων του, υπό όρους που κατά περίπτωση θα

συμφωνήσει με τις εταιρίες αυτές. Για τη λήψη απόφασης ανάθεσης της

διαχείρισης περιουσίας του Συνεγγυητικού απαιτείται σε κάθε περίπτωση η

σύμφωνη γνώμη των προέδρου και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Το Διοικητικά Συμβούλιο καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό του

Συνεγγυητικού εντός τριών μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους του

Συνεγγυητικού, το οποίο είναι το ημερολογιακό έτος. Ο ισολογισμός

ελέγχεται από τα ελεγκτικά όργανα του Συνεγγυητικού και υποβάλλεται

προς έγκριση στη συνέλευση των συμμετεχόντων μελών.

10. Κάθε πρόσωπο που ασκεί ή έχει ασκήσει δραστηριότητα για

λογαριασμό του Συνεγγυητικού, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της

επιτροπής αποζημιώσεων, ως διευθυντικό ή διοικητικό στέλεχός του ή ως

σύμβουλος ή ελεγκτής του, υποχρεούται στην τήρηση του επαγγελματικού

απορρήτου ως προς κάθε πληροφορία που αφορά σε Ε.Π.Ε.Υ. ή εντολείς και

που έχει περιέλθει σε γνώση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή

που του έχει γνωστοποιηθεί από αρμόδια αρχή. Χωρίς αυτό να αποκλείει

οποιαδήποτε άλλη ποινική ή πειθαρχική συνέπεια, η παράβαση από

οποιοδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα του επαγγελματικού απορρήτου

συνιστά λόγο έκπτωσης από τη θέση τους ή καταγγελίας της εργασιακής

τους σχέσης, κατά περίπτωση.

11. Το Συνεγγυητικό δύναται να κάνει χρήση των πάσης φύσης

πληροφοριών ως προς Ε.Π.Ε.Υ. και εντολείς που περιέρχονται σε αυτό κατά

τη λειτουργία του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος μέρους

αποκλειστικά για την εκπλήρωση του έργου του. Σε αποκλειστική εξαίρεση

του παραπάνω περιορισμού επιτρέπεται η παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς ως προς θέματα που άπτονται των νόμιμων αρμοδιοτήτων της,

εφόσον υποβληθεί σχετικά αιτιολογημένο αίτημα της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς προς το Συνεγγυητικό.

 

Άρθρο 69 ν. 2533/1997

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται ετήσια Γενική

Συνέλευση των συμμετεχόντων μελών εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη του

οικονομικού έτους του Συνεγγυητικού. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια

για την έγκριση του ισολογισμού του Συνεγγυητικού, την εκλογή των

εκλεγόμενων (ανά κατηγορία συμμετεχόντων) μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου, το διορισμό των ελεγκτικών οργάνων, τη λύση του

Συνεγγυητικού (υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

και για τη διατύπωση προτάσεων και υποδείξεων προς το Διοικητικό

Συμβούλιο ως προς οποιοδήποτε θέμα αρμοδιότητάς του.

2. Η Γενική Συνέλευση των συμμετεχόντων μελών βρίσκεται σε απαρτία,

εφόσον παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή τουλάχιστον τα τρία

πέμπτα (3/5) των συμμετεχόντων μελών. Σε περίπτωση μη επίτευξης

απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται στον ίδω χώρο την ίδια ημέρα

και ώρα της επόμενης εβδομάδας και βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του

αριθμού των παρευρισκομένων ή εκπροσωπουμένων Ε.Γ.Ε.Υ. (η "επαναληπτική

συνεδρίαση"). Η Γενική Συνέλευση, εφόσον έχει απαρτία, συνεδριάζει

έγκυρα εφόσον έχει δημοσιευθεί πρόσκληση προς τα συμμετέχοντα μέλη σε

μία ημερήσια πολιτική και μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που

ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως

ισχύει τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα  συνεδρίασης

του οργάνου, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον την ημερομηνία, το οίκημα

και το χρόνο συνεδρίασης. Δεν απαιτείται δημοσίευση πρόσκλησης για την

επαναληπτική συνεδρίαση. 

3. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση

γίνεται ανά κατηγορία συμμετεχόντων μελών, σύμφωνα με τη σχετική

πρόβλεψη του άρθρου 68 παρ. 1 του παρόντος νόμου.

4. Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ετήσιος εγκεκριμένος

ισολογισμός δημοσιεύεται εντός μηνός από την έγκρισή του, σε μία

ημερήσια πολιτική και μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που ικανοποιούν

τις προϋποθέσεις ταυ άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Εφόσον το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον το εν τρίτο (1/3) των

συμμετεχόντων μελών με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του

Συνεγγυητικού που αναφέρει τα θέματα προς συζήτηση από τη Γενική

Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού συγκαλεί εντός

ευλόγου χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα πέντε

(45) ημέρες Γενική Συνέλευση με ημερήσια διάταξη που θα περιλαμβάνει τα

οριζόμενα στην αίτηση των μελών θέματα.

 

Άρθρο 78 ν. 2533/1997

Το αργότερο εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με

ευθύνη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του χρηματιστηρίου Αξιών

Αθηνών Α.Ε., συγκαλείται η συνέλευση του Συνεγγυητικού για την εκλογή

των οργάνων του κατά τις διατάξεις του παρόντος μέρους.

 

Άρθρο 70 ν. 2533/1997

1. Με απόφαση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ανατίθεται ο έλεγχος της

οικονομικής διαχείρισης του Συνεγγυητικού και του ισολογισμού που

καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο σε δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές ή

αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρία που υποβάλλουν σχετική έκθεση στην

επόμενη ετήσια συνέλευση. Η θητεία των ελεγκτικών οργάνων μπορεί να

ανανεώνεται χωρίς περιορισμό. Η έκθεση των ελεγκτικών οργάνων

υποβάλλεται επίσης στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, στην Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Χ.Α.Α., στο Σύνδεσμο Μελών

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και στο Διοικητικό Συμβούλιο του

Συνεγγυητικού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ορκωτούς ελεγκτές ή

αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρίες τον έλεγχο στοιχείων που του

παρέχουν Ε.Π.Ε.Υ. ή εντολείς, ως προς οποιοδήποτε θέμα που αφορά στις

αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ή της επιτροπής αποζημιώσεων.

Οι όροι ανάθεσης θα αποφασίζονται κατά περίπτωση με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου.