Διοίκηση, προσωπικό, οικονομική διαχείριση και έλεγχος του ΤΕΚΕ

 

3.         Διοίκηση, προσωπικό, οικονομική διαχείριση και έλεγχος του ΤΕΚΕ

 

Άρθρο 23 του ν. 3746/2009

1. Το ΤΕΚΕ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται ένας εκ των Υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος. Από τα υπόλοιπα έξι (6) μέλη, ένα (1) προέρχεται από το Υπουργείο Οικονομικών, τρία (3) από την Τράπεζα της Ελλάδος και δύο (2) από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.»

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτιζόμενο από τα μέλη που προτείνονται από τους φορείς της παραγράφου 1, διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και έχει πενταετή θητεία.

3. Οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 φορείς οφείλουν, μέσα σε ένα μήνα αφότου λάβουν το σχετικό έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών, να ορίσουν τα προβλεπόμενα τακτικά μέλη. Σε περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας ή διαφωνίας των οικείων φορέων, ο διορισμός των μελών από τους αντίστοιχους φορείς γίνεται από τον Υπουργό.

4. Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να παρίσταται, στην περίπτωση που δεν έχει ορισθεί ως μέλος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους και διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα του τραπεζικού τομέα. Ειδικότερα, το ένα προερχόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι νομικός. Για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, τα δύο μέλη που υποδεικνύονται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν πρέπει να απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο ή σχέση στη διοίκηση, ως υπάλληλοι ή ως σύμβουλοι στα συμμετέχοντα στο ΤΕΚΕ πιστωτικά ιδρύματα ούτε τα ίδια, οι σύζυγοι ή οποιοδήποτε μέλος της οικογενείας τους θα πρέπει να είναι μέτοχοι αυτών. Πρόσωπα κατάλληλα να ορίζονται μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΚΕ θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένης εντιμότητας. Δεν είναι κατάλληλα προς τούτο πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης με ή χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής της ποινής αυτής σε χρηματική, ή που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση ή πρόσωπα τα οποία, λόγω οποιουδήποτε παραπτώματος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος ή έχουν αποκλειστεί ή τεθεί σε διαθεσιμότητα από την αρμόδια αρχή ως προς την άσκηση επαγγέλματος ή στα οποία έχει απαγορευθεί να ασκούν καθήκοντα διευθυντή ή υπαλλήλου σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή σε ιδιωτική επιχείρηση ή τα οποία έχουν υποπέσει σε βαρύ παράπτωμα. Οι ιδιότητες του μέλους της διοίκησης ή του στελέχους, του συμβούλου ή του μέλους του προσωπικού πιστωτικού ιδρύματος που συμμετέχει στο ΤΕΚΕ, ή προσώπου που κατέχει τουλάχιστον 1% του μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος που συμμετέχει στο ΤΕΚΕ, είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ.

5. Η θητεία δύναται να ανανεώνεται για αντίστοιχο χρονικό διάστημα και παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου και πάντως όχι πέραν του τριμήνου από τη λήξη της.

6. Η θητεία των μελών διακόπτεται, πλην της παραίτησης, μόνο με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εάν κατά τη διάρκεια αυτής προκύψουν πράξεις ή παραλείψεις που θέτουν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία που συνάδει με την άσκηση του λειτουργήματός τους ή αδυνατούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους για λόγους υγείας. Σε περίπτωση χη-ρεύσεως, με οποιονδήποτε τρόπο και πέραν του προαναφερομένου, θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται νέο μέλος για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

7. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει ως προς όλες τις αρμοδιότητές του ο αντιπρόεδρος.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη. Μεταξύ των μελών αυτών πρέπει απαραιτήτως να είναι ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας τάσσεται ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος, κατά περίπτωση.

9. Η ειδική πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ επιτυγχάνεται με τη σύμφωνη ψήφο πέντε (5) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Η αποζημίωση του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΤΕΚΕ.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΚΕ είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και εκπροσώπηση του ΤΕΚΕ στο εσωτερικό ή εξωτερικό, στην είσπραξη των πόρων, στη διαχείριση της περιουσίας του και γενικά για κάθε θέμα που σχετίζεται με την εκπλήρωση του σκοπού του.

12. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ εκπροσωπεί το ΤΕΚΕ ενώπιον κάθε αρχής και τρίτου, παρίσταται και εκπροσωπεί το ΤΕΚΕ δικαστικώς και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, την ορθή εκτέλεση του προγράμματος και του προϋπολογισμού του ΤΕΚΕ, στο πλαίσιο της επίτευξης του σκοπού του, την τήρηση του κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΤΕΚΕ και του κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση του ΤΕΚΕ ενώπιον κάθε αρχής και τρίτων και τη δικαστική και εξώδικη παράσταση και εκπροσώπησή του σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Διευθυντή του ΤΕΚΕ, που διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ ή σε άλλο στέλεχος του ΤΕΚΕ.

13. α) Το ΤΕΚΕ δύναται να ζητεί από τα πιστωτικά ιδρύματα και τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλλουν στο ΤΕΚΕ τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αφορούν στην εκπλήρωση του σκοπού του και ειδικότερα: (i) τα στοιχεία ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως, (ii) τα στοιχεία που αφορούν τη βάση υπολογισμού των εισφορών, τις καλυπτόμενες και μη καταθέσεις και επενδυτικές υπηρεσίες, καθώς και (iii) στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα των, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6 του παρόντος, πόρων του. β) Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αναπτύξουν συστήματα που θα διασφαλίζουν την παρακολούθηση των λογαριασμών ανά πελάτη για την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων προς το ΤΕΚΕ.

14. α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό του ΤΕΚΕ, οι τυχόν οριζόμενοι εμπειρογνώμονες κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16, καθώς και οι ελεγκτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του ΤΕΚΕ υποχρεούνται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου και του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων. β) Η απαγόρευση γνωστοποίησης σε πρόσωπα ή αρχές πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν ισχύει έναντι: (i) Της Τράπεζας της Ελλάδος. Η ευχέρεια της Τράπεζας της Ελλάδος, να γνωστοποιεί τις σχετικές πληροφορίες που προβλέπονται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 5 του άρθρου 60 του ν. 3601/2007, επεκτείνεται και στο ΤΕΚΕ. (ii) Του Υπουργού Οικονομικών.

(iii) Του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. (iv) Των ειδικών εξεταστικών επιτροπών της Βουλής κατά την, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, ενάσκηση των καθηκόντων τους. γ) Επιτρέπεται και δεν αποτελεί παράβαση του επαγγελματικού απορρήτου και του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του ΤΕΚΕ και των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων στα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων και αποζημίωσης επενδυτών-πελατών που λειτουργούν σε αυτά, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους που συνδέονται με την εγγύηση καταθέσεων και αποζημίωση επενδυτών-πελατών. Το ΤΕΚΕ μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με τις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών υπό τους αυτούς ως άνω όρους και προϋποθέσεις. δ) Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 371 του Π.Κ. και αναλογικά του άρθρου 2 του ν.δ. 1059/1971 (ΦΕΚ 270 Α'). Αμετάκλητη καταδίκη για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 1059/1971 συνεπάγεται αυτοδικαίως την άμεση απόλυση του κατα-δικασθέντος από τη θέση που κατέχει στο ΤΕΚΕ.

15. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων του ΤΕΚΕ, οι αρμοδιότητές τους, καθώς και λοιπά θέματα που αφορούν την εσωτερική οργάνωση των εργασιών και της λειτουργίας του ΤΕΚΕ.

 

Άρθρο 24 του ν. 3746/2009

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ καθορίζεται η οργανική διάρθρωση του ΤΕΚΕ.

2. Το προσωπικό αποτελείται από εξειδικευμένους υπαλλήλους και βοηθητικό προσωπικό και απασχολείται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Η απασχόληση του προσωπικού διέπεται από τις διατάξεις περί βαθμολογίου και μισθολογίου των υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος, εφαρμοζόμενες αναλόγως. Η απασχόληση υπαλλήλων που προέρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος ή τα συμμετέχοντα στο ΤΕΚΕ πιστωτικά ιδρύματα εξακολουθεί να διέπεται από το καθεστώς απασχόλησης, ασφαλιστικό και υπηρεσιακής εξέλιξης, που ισχύει στο φορέα προέλευσής τους, με εξαίρεση την ιεραρχική ένταξη των υπαλλήλων, η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του ΤΕΚΕ.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ εκδίδονται Κανονισμός πρόσληψης, υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης προσωπικού και Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας του ΤΕΚΕ.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ καθορίζεται ετησίως το κόστος λειτουργίας για το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων και το Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ. Το κόστος που βαρύνει το Ενεργητικό του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων επιμερίζεται σε κάθε συμμετέχον πιστωτικό ίδρυμα ανάλογα με την αξία της συμμετοχής του σε αυτό. Οι σχετικές αναλήψεις, ελλείψει αντίθετης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ, γίνονται από το σχετικό λογαριασμό του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στο κατά την παρούσα παράγραφο κόστος λειτουργίας του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων δεν εμπίπτουν οι δαπάνες του άρθρου 16 παράγραφος 4 που προκύπτουν σε σχέση με κάλυψη απαιτήσεων επενδυτών-πελατών συγκεκριμένου πιστωτικού ιδρύματος, οι οποίες και βαρύνουν το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα, προσαυξάνουν δε τα λειτουργικά έξοδα του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ μόνον συνεπεία αδυναμίας κάλυψης αυτών από το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα, εξακολουθούσες πάντως να αποτελούν απαιτήσεις του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ κατ' αυτού.

 

Άρθρο 25 του ν. 3746/2009

1. Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ΤΕΚΕ και του ισολογισμού του ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ορκωτούς ελεγκτές ή αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρεία, που υποβάλλουν σχετική έκθεση προς την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΚΕ.

2. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου συντάσσεται ο προϋπολογισμός του επόμενου οικονομικού έτους, εντός δε τριών μηνών από την έναρξή του συντάσσεται ο απολογισμός του προηγούμενου οικονομικού έτους, που υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών μαζί με τον ισολογισμό και την έκθεση του ελεγκτή για έγκριση και κοινοποιείται στα πρόσωπα και τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει κατάλογο των πιστωτικών ιδρυμάτων ή υποκαταστημάτων που συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ. Τροποποιήσεις του καταλόγου ανακοινώνονται στα πρόσωπα και τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία πραγματοποίησης της μεταβολής.