Διαδικασία, όροι, έκταση και συνέπειες αποζημίωσης από το Συνεγγυητικό

 

2.            Διαδικασία, όροι, έκταση και συνέπειες αποζημίωσης από το Συνεγγυητικό

Άρθρο 65 ν. 2533/1997

1. Αναγκαία προϋπόθεση παροχής αποζημίωσης από το Συνεγγυητικό είναι,

διαζευκτικά: (α) η παροχή γνωστοποίησης στο Συνεγγυητικό από την

Α.Ε.ΑΠΟΘ. ότι μέλος δεν έχει εκπληρώσει εμπρόθεσμα υποχρεώσεις

παράδοσης κινητών αξιών ή μετρητών για την εκκαθάριση χρηματιστηριακής

συναλλαγής, (β) η υποβολή αίτησης αποζημίωσης προς το Συνεγγυητικό από

εντολέα, (γ) η υποβολή δήλωσης από Ε.Π.Ε.Υ. προς το Συνεγγυητικό

αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών της προς εντολείς, ή (δ) η έκδοση

οριστικής πτωχευτικής απόφασης κατά Ε.Π.Ε.Υ., (ε) η ανάκληση της άδειας συστάσεως Ε.Π.Ε.Υ. και η θέση της σε ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 4α του ν. 1806/1988.

Το Συνεγγυητικό δεν θα υποχρεούται στην παροχή αποζημιώσεων για καλυπτόμενες υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια άρσης της κάλυψης τους από το

Συνεγγυητικό, σύμφωνα με τις διατάξεις τους άρθρου 64 του παρόντος ή

για συναλλαγές ως προς τις οποίες οι απαιτήσεις έχουν παραγραφεί

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 6 του ν. 3632/1928 (ΦΕΚ 137

Α`), όπως ισχύει. Για την καταβολή αποζημίωσης στις περιπτώσεις (α) και

(β) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, θα πρέπει επίσης να

προσδιορισθεί από το Συνεγγυητικό ότι η μη εκπλήρωση υποχρεώσεων

Ε.Π.Ε.Υ. οφείλεται σε αδυναμία της και ότι η αδυναμία αυτή δεν είναι

πρόσκαιρη ή συγκυριακή αλλά ότι έχει χαρακτήρα οριστικό ή, σύμφωνα με

τα τότε δεδομένα, μη ανατρέψιμο.

2. Η Α.Ε.ΑΠΟΘ. θα παρέχει στο Συνεγγυητικό γνωστοποίηση για τη μη

έγκαιρη ικανοποίηση υποχρεώσεων μέλους για την παράδοση κινητών αξιών ή

μετρητών για την εκκαθάριση χρηματιστηριακής συναλλαγής. Η γνωστοποίηση

αυτή θα προσδιορίζει τα αντισυμβαλλόμενα μέλη του μέλους που βρίσκεται

σε εκκρεμότητα ως προς την εκκαθάριση. Αμέσως μετά από τη λήψη της

παραπάνω γνωστοποίησης, το Συνεγγυητικό θα ζητά εγγράφως από το μέλος

που βρίσκεται σε εκκρεμότητα να του γνωστοποιήσει εντός εύλογου

χρονικού διαστήματος τα στοιχεία των εντολέων του των  εκκρεμών

χρηματιστηριακών συναλλαγών και το λόγο της μη εκπλήρωσης των

υποχρεώσεών του προς την εκκαθάριση.

3. Σε περίπτωση λήψης από το Συνεγγυητικό αίτησης εντολέα για

αποζημίωση, το Συνεγγυητικό θα γνωστοποιεί αμέσως στην Ε.Π.Ε.Υ. ως προς

τις υπηρεσίες της οποίας υποβάλλεται η αίτηση, την ύπαρξη σχετικής

απαίτησης και θα της τάσσει εύλογη προθεσμία για την παροχή τεκμηρίωσης

και στοιχείων ως προς την υποβληθείσα απαίτηση, καθώς και των στοιχείων

των εντολέων και αντισυμβαλλόμενων μελών ως προς τους οποίους υπάρχουν

άλλες τυχόν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

4. Εντός εύλογου χρόνου, που δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες,

από τη λήψη των στοιχείων των παραγράφων 2 ή 3 του παρόντος άρθρου ή

την άκαρπη παρέλευση της σχετικής προθεσμίας το Συνεγγυητικά θα

εισηγείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα

αποφασίζει, εάν προκύπτει μη εκπλήρωση υποχρεώσεων της Ε.Π.Ε.Υ., ότι

τυχόν μη εκπλήρωση οφείλεται σε αδυναμία της και ότι η αδυναμία αυτή

δεν είναι πρόσκαιρη ή συγκυριακή, αλλά ότι έχει χαρακτήρα οριστικά ή,

σύμφωνα με τα τότε δεδομένα, μη ανατρέψιμο ("οριστική αδυναμία"). Η

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ορίζει τα κριτήρια και

τις προϋποθέσεις με βάση τα οποία θα κρίνεται η οριστική αδυναμία. Σε

περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι η μη εκπλήρωση

υποχρεώσεων Ε.Π.Ε.Υ. οφείλεται σε οριστική αδυναμία της Ε.Π.Ε.Υ., η

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα κοινοποιεί εγγράφως την απόφασή της στο

Συνεγγυητικό και το Συνεγγυητικό υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους

εντολείς και στα αντισυμβαλλόμενα μέλη το δικαίωμα αποζημίωσής τους από

το Συνεγγυητικό, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης και την

προθεσμία υποβολής αιτήσεων (που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από

δεκαπέντε (15)ημέρες). Το Συνεγγυητικό δικαιούται να παρέχει

γνωστοποιήσεις με δημοσιεύσεις στον ημερήσιο πολιτικό και οικονομικό

τύπο ή με άλλα μέσο που εξασφαλίζουν τον ίδιο τουλάχιστον βαθμό

πληροφόρησης των ενδιαφερομένων.

5. Σε περίπτωση λήψης από το Συνεγγυητικό δήλωσης Ε.Π.Ε.Υ. ότι

αδυνατεί να εκπληρώσει υποχρεώσεις της προς εντολείς ή αντισυμβαλλόμενα

μέλη, το Συνεγγυητικό θα τάσσει εύλογη προθεσμία στην Ε.Π.Ε.Υ. για την

παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων για τον προσδιορισμό των εντολέων

και μελών πιστωτών της Ε.Π.Ε.Υ. ως προς την παροχή των καλυπτόμενων

υπηρεσιών και του περιεχομένου και της αξίας των υποχρεώσεων της

Ε.Π.Ε.Υ. προς αυτούς. Εντός εύλογου χρόνου από τη λήψη των παραπάνω

στοιχείων, το Συνεγγυητικό θα γνωστοποιεί στους εντολείς και τα

αντισυμβαλλόμενα μέλη, κατά περίπτωση, το δικαίωμα αποζημίωσής τους από

το Συνεγγυητικό, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης και την

προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Το περιεχόμενο και τα μέσα των

γνωστοποιήσεων αυτών, καθώς και η σχετική προθεσμία  (που δεν μπορεί να

είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες) ορίζονται με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού. Το Συνεγγυητικό δικαιούται να

παρέχει γνωστοποιήσεις με δημοσιεύσεις στον ημερήσιο πολιτικό και

οικονομικό τύπο ή με άλλα μέσα που εξασφαλίζουν τον ίδιο τουλάχιστον

βαθμό πληροφόρησης των ενδιαφερομένων.

6. Σε περίπτωση έκδοσης οριστικής πτωχευτικής απόφασης κατά Ε.Π.Ε.Υ.,

το Συνεγγυητικό με δημοσίευσή του στον ημερήσιο πολιτικό και οικονομικό

τύπο θα γνωστοποιεί στους εντολείς και τα αντισυμβαλλόμενα μέλη της

Ε.Π.Ε.Υ. το δικαίωμα αποζημίωσής τους από το Συνεγγυητικό, τη

διαδικασία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης και τη προθεσμία υποβολής

αιτήσεων. Το περιεχόμενο των γνωστοποιήσεων αυτών, καθώς και η σχετική

προθεσμία (που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες)

ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού.

7. Σε περίπτωση θέσης Α.Χ.Ε. ή άλλης Ε.Π.Ε.Υ. στην ειδική εκκαθάριση

του άρθρου 4α του ν. 1806/1988, όπως ισχύει, το Συνεγγυητικό καταβάλλει

αποζημιώσεις σε επενδυτές για χρηματικές απαιτήσεις τους που απορρέουν

από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες με βάση όλα τα παραστατικά και

άλλα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση της Α.Χ.Ε. ή άλλης Ε.Π.Ε.Υ. ή

του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων ή διαβιβάζονται σε αυτό από τον

Επόπτη, και τα οποία ο Επόπτης εκκαθάρισης υποχρεούται να διαβιβάσει

στο Συνεγγυητικό.

8. Με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού ορίζει

τις προθεσμίες, τα μέσα και τις διαδικασίες γνωστοποιήσεων και

κοινοποιήσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, τη διαδικασία και τα

δικαιολογητικά αίτησης για αποζημίωση, τη διαδικασία λήψης απόφασης επί

αίτησης για αποζημίωση και κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού, τα

διευθυντικά του στελέχη και τα μέλη της επιτροπής αποζημιώσεων (της

παραγράφου 6 του άρθρου 68 του παρόντος), δεν ευθύνονται έναντι

Ε.Π.Ε.Υ. ή εντολέα ή αντισυμβαλλόμενου μέλους για οποιαδήποτε πράξη ή

παράλειψή τους ως προς την παροχή ή μη αποζημιώσεων από το

Συνεγγυητικό.

 

Άρθρο 66 ν. 2533/1997 (ΦΕΚ Α 228)

1. Η αποζημίωση εντολέα (συμπεριλαμβανομένου και αντισυμβαλλόμενου

μέλους ως προς χρηματιστηριακές συναλλαγές, τις οποίες αμέσως ή εμμέσως

κατήρτισε για δικό του λογαριασμό) για το σύνολο των απαιτήσεών του

κατά Ε.Π.Ε.Υ. που απορρέουν από πράξεις ή από παραλείψεις Ε.Π.Ε.Υ. να

πράξει όπως όφειλε, θα ισούται προς το μικρότερο των εξής ποσών: (α)

του ύψους της συνολικής απαίτησης του εντολέα όπως θα προσδιορισθεί με

την απόφαση του Συνεγγυητικού, ή (β) των ΕCU 20.000 ή ανώτερου ποσού

που θα ορίζεται με του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά από απόφαση

εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2. Το ποσό της απαίτησης εντολέα θα μειώνεται κατά το ποσό της

διαθέσιμης στον εντολέα ασφαλιστικής κάλυψης για την ίδια ζημία από

ιδιωτικό ή δημόσιο ασφαλιστικό ή εγγυοδοτικό φορέα.

3. Η αποτίμηση των απαιτήσεων εντολέα από χρηματιστηριακές συναλλαγές

θα γίνεται βάσει των ακόλουθων κανόνων:

(α) απαιτήσεις που συνδέονται με την μη παράδοση χρηματιστηριακών

πραγμάτων θα αποτιμώνται με βάση την τιμή κλεισίματος των

χρηματιστηριακών πραγμάτων, την ημερομηνία σύναψης της χρηματιστηριακής

σύμβασης ή της ημερομηνίας κατά την οποία κατά τους όρους της εντολής

όφειλε να συναφθεί η συναλλαγή επί των χρηματιστηριακών πραγμάτων. Σε

περίπτωση που η εντολή δεν ορίζει την ημερομηνία σύναψης αλλά σχετική

προθεσμία, τότε ως βάση αποτίμησης λαμβάνεται η τιμή κλεισίματος (στην

αντίστοιχη χρηματιστηριακή αγορά) του αντίστοιχου χρηματιστηριακού

πράγματος την τελευταία εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας. Εάν η εντολή δεν

ορίζει ημερομηνία σύναψης ή προθεσμία σύναψης, τότε η αποτίμηση γίνεται

με βάση την τιμή κλεισίματος της ημέρας παραλαβής από το Συνεγγυητικό

της αίτησης αποζημίωσης του εντολέα.

(β) απαιτήσεις που απορρέουν από τη μη απόδοση μετρητών θα

αποτιμώνται στο ποσό οφειλής του μέλους την ημερομηνία υποβολής της

αίτησης του εντολέα ή της λήψης σχετικής γνωστοποίησης της Α.Ε.ΑΠΟΘ..

(γ) το Συνεγγυητικό δεν υποχρεούται στην καταβολή τόκου επί του ποσού

αποζημίωσης για το διάστημα μέχρι την καταβολή αποζημίωσης στους

δικαιούχους, εφόσον η καταβολή γίνει εντός της προθεσμίας της

παραγράφου 1 του άρθρου 67 του παρόντος.

4. Το ύψος της απαίτησης αντισυμβαλλόμενου μέλους ως προς

χρηματιστηριακή συναλλαγή (εκτός από αυτές που αμέσως ή εμμέσως

κατήρτισε για δικό του λογαριασμό) ισούται προς τη διαφορά μεταξύ του

τμήματος της συναλλαγής (το "Τίμημα"), και της αξίας των

χρηματιστηριακών πραγμάτων που αποτελούν το αντικείμενο της

χρηματιστηριακής συναλλαγής όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τη μέση

τιμή στην οποία καταρτίσθηκαν συναλλαγές επί των πραγμάτων αυτών στην

πρώτη συνεδρίαση του Χ.Α.Α. μετά τη λήξη της προθεσμίας εκκαθάρισης της

χρηματιστηριακής συναλλαγής από την οποία απορρέει η απαίτηση του

αντισυμβαλλόμενου μέλους (η "Αξία"). Η απαίτηση αντισυμβαλλόμενου

μέλους ως προς πώληση για λογαριασμό εντολέα του θα ισούται προς το

ποσό κατά το οποία τυχόν το Τίμημα είναι μεγαλύτερο από την Αξία ενώ η

απαίτηση αντισυμβαλλόμενου μέλους ως προς αγορά για λογαριασμό εντολέα

του θα ισούται προς το ποσό κατά το οποίο τυχόν η Αξία είναι μεγαλύτερη

από το Τίμημα.

5. Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη απαίτησης κατά Ε.Π.Ε.Υ. ως προς την

οποία εξετάζεται η αποζημίωση από το Συνεγγυητικό θα αποδεικνύεται από

τα στοιχεία τα οποία εκδίδει η Ε.Π.Σ.Υ. σύμφωνα με τις κείμενες

χρηματιστηριακές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ενώ

αποκλείεται οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο, συμπεριλαμβανομένου και

του όρκου.

6. Κατά τον υπολογισμό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης λαμβάνεται

υπόψη το τμήμα που αφορά σε κάθε εντολέα, προκειμένου περί κοινής

εντολής, και αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, οι απαιτήσεις

κατανέμονται ισομερώς μεταξύ των εντολέων.

7. Σε περίπτωση που το Συνεγγυητικό κρίνει ότι έχει προκληθεί ζημία

σε εντολέα ή αντισυμβαλλόμενο μέλος που δημιουργεί το δικαίωμα

αποζημίωσης κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, δικαιούται να

αρνηθεί την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης σε περίπτωση που

κρίνει ότι συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α)

μέρος της αίτησης του εντολέα ή του αντισυμβαλλόμενου μέλους ελέγχεται

ως ψευδές, (β) ο εντολέας ή το αντισυμβαλλόμενο μέλος έχει κάνει χρήση

απατηλών μέσων προκειμένου να λάβει αποζημίωση από το Συνεγγυητικό, (γ)

ο εντολέας δρα ως παρένθετο πρόσωπο ως προς την καλυπτόμενη υπηρεσία

από την οποία απορρέει η απαίτησή του και δεν προκύπτει από τα

διαθέσιμα στοιχεία ότι ο τελικός δικαιούχος είναι πρόσωπο που

δικαιούται αποζημίωσης ως εντολέας ή το ύψος τυχόν αποζημιώσεων τις

οποίες έχει λάβει ο τελικός δικαιούχος για την ίδια αιτία, (δ) η ζημία

του εντολέα ή του αντισυμβαλλόμενου μέλους απορρέει σε ουσιώδες μέρος

από δόλο ή βαρεία αμέλειά του, ή (ε) η αίτηση έχει υποβληθεί

εκπρόθεσμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του παρόντος

άρθρου.

8. Σε περίπτωση που κατά τη κρίση του Συνεγγυητικού υπάρχουν

ενδείξεις ότι η καλυπτόμενη υπηρεσία ως προς την οποία προκύπτει η

απαίτηση αποζημίωσης προσκρούει στις απαγορεύσεις του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ

173 Α`), όπως ισχύει, θα παραπέμπει το θέμα στην Επιτροπή του ν.

2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α`) και θα αναστέλλει την έκδοση απόφασής της μέχρι

την έκδοση τελεσίδικης απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.

2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α`), όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία

έκδοσης απόφασης του Συνεγγυητικού θα υπολογίζεται από την ημερομηνία

έκδοσης της παραπάνω τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Απαγορεύεται η

καταβολή αποζημίωσης για απαιτήσεις που απορρέουν από καλυπτόμενες

υπηρεσίες ως προς τις οποίες έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση για

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά την έννοια του ν.

2331/1995.

9. Αίτηση, η οποία υποβάλλεται στο Συνεγγυητικό από εντολέα ή

αντισυμβαλλόμενο μέλος μετά από παρέλευση πέντε (5) μηνών από την

παροχή γνωστοποίησης, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου

65 του παρόντος, θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

10. Δεν επιτρέπεται η επιβολή οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου σε

βάρος της περιουσίας του Συνεγγυητικού (συμπεριλαμβανομένων των πάσης

φύσης εισφορών μελών του) για εξασφάλιση τυχόν απαίτησης κατά του

Συνεγγυητικού ή μέλους.

 

Άρθρο 67 ν. 2533/1997 

1. Τα Συνεγγυητικό θα γνωστοποιεί κάθε απόφασή του στα ενδιαφερόμενα

πρόσωπα αμέσως μετά την έκδοσή της. Το Συνεγγυητικό υποχρεούται στην

καταβολή στους δικαιούχους των ποσών αποζημίωσης που ορίζονται κατά

περίπτωση σε απόφασή του εντός μηνός από την έκδοση της σχετικής

απόφασης. Σε έκτακτες περιπτώσεις, μετά από αίτηση του Συνεγγυητικού, η

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούται να παρατείνει την προθεσμία καταβολής

αποζημίωσης για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει αθροιστικά τους δύο (2)

μήνες. Με την ίδια απόφασή της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να

ορίζει ότι για την περίοδο παράτασης της προθεσμίας καταβολής θα

λογίζεται τόκος υπέρ των δικαιούχων και να προσδιορίζει το επιτόκιο και

τα άλλα απαραίτητα στοιχεία υπολογισμού του οφειλόμενου από το

Συνεγγυητικό τόκου.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού ορίζονται

η διαδικασία και οι προθεσμίες γνωστοποίησης των αποφάσεων του

Συνεγγυητικού προς τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. Το Συνεγγυητικό δικαιούται

να παρέχει γνωστοποιήσεις με δημοσιεύσεις στον ημερήσιο πολιτικό και

οικονομικό τύπο ή με άλλα μέσα που εξασφαλίζουν τον ίδιο τουλάχιστον

βαθμό πληροφόρησης των ενδιαφερομένων. Με ίδια απόφαση ορίζεται κάθε

ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια ως προς τη διαδικασία καταβολής

αποζημιώσεων σε εντολείς.

3. Η απαίτηση δικαιούχου για είσπραξη αποζημίωσης από το Συνεγγυητικό

παραγράφεται:

(α) εφόσον έχει παρέλθει η 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την

ημερομηνία έκδοσης από μέλος του νόμιμου παραστατικού για την

καλυπτόμενη επενδυτική υπηρεσία στην οποία αφορά η απαίτηση χωρίς να

υποβληθεί σχετική αίτηση προς το Συνεγγυητικό, ή

(β) μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία παροχής

γνωστοποίησης από το Συνεγγυητικό της έκδοσης απόφασης που παρέχει το

δικαίωμα λήψης αποζημίωσης.

4. Η καταβολή οποιουδήποτε ποσού από το Συνεγγυητικό σε εντολέα ή

αντισυμβαλλόμενο μέλος συνεπάγεται την αυτοδίκαιη υποκατάσταση του

εντολέα ή του αντισυμβαλλόμενου μέλους από το Συνεγγυητικό ως προς το

σύνολο των απαιτήσεων του εντολέα ή του αντισυμβαλλόμενου μέλους, κατά

περίπτωση, κατά της Ε.Π.Ε.Υ., ως προς τις υπηρεσίες της οποίας

παρέχεται η αποζημίωση, μέχρι του ποσού της καταβληθείσας αποζημίωσης.

 

Άρθρο 75 ν. 2533/1997

1. Σε περίπτωση που αποφασισθεί η αποζημίωση εντολέα ή αντισυμβαλλόμενου μέλους, τότε ισχύουν αυτοδικαίως ως προς την Ε.Π.Ε.Υ. οι συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 64 παρ. 4 του παρόντος νόμου.

Στην περίπτωση αυτή, η Ε.Π.Ε.Υ. έχει το δικαίωμα να προσφύγει με αίτησή

της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να ζητήσει την επανεξέταση του

οριστικού ή μη ανατρέψιμου χαρακτήρα της αδυναμίας της να ικανοποιήσει

υποχρεώσεις της.

2. Με απόφασή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ορίσει τη διαδικασία,

τα όργανα και τις προθεσμίες επανεξέτασης αποφάσεών της ως προς τον

οριστικό ή μη ανατρέψιμο χαρακτήρα της αδυναμίας Ε.Π.Ε.Υ..

3. Η τυχόν έκδοση απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη

διαδικασία επανεξέτασης, σύμφωνα με την οποία μέλος δεν τελεί σε

αδυναμία ή η αδυναμία του δεν έχει χαρακτήρα οριστικό ή μη ανατρέψιμο,

θα έχει ως συνέπειες τα εξής:

(α) Θα αποκαθίσταται το δικαίωμα παροχής από την Ε.Π.Ε.Υ.

καλυπτομένων υπηρεσιών και

(β) Η Ε.Π.Ε.Υ. θα οφείλει σε καταβολή προς το Συνεγγυητικό, εντός

εύλογης προθεσμίας που θα ορίζεται κατά περίπτωση από την Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς (και που δεν θα είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα ή

μεγαλύτερη από έξι (6) μήνες) του συνόλου των αποζημιώσεων που θα έχει

καταβάλει το Συνεγγυητικό προς εντολείς και αντισυμβαλλόμενα μέλη της

Ε.Π.Ε.Υ. βάσει της επανεξετασθείσας από την Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς

απόφασης του Συνεγγυητικού. Το συνολικό ποσό  αποζημιώσεων, επί του

οποίου θα οφείλεται τόκος υπολογιζόμενος με το εκάστοτε επιτόκιο των

ομολόγων ετήσιας διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου, θα γνωστοποιείται

στο μέλος από το Συνεγγυητικό εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση της

απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η προθεσμία καταβολής του

οφειλομένου ποσού από την Ε.Π.Ε.Υ. προς το Συνεγγυητικό θα υπολογίζεται

από την ημέρα της λήψης της γνωστοποίησης από την Ε.Π.Ε.Υ..