ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Σε αυτή την ιστοσελίδα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν βασικές πτυχές της εφαρμογής του νέου εποπτικού πλαισίου. Οι δημοσιοποιήσεις περιλαμβάνουν στοιχεία για τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ποσοτικά στοιχεία για τον πιστωτικό κίνδυνο, τον λειτουργικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς καθώς και εποπτικές ενέργειες και μέτρα που έχουν ληφθεί.

Πίνακες πληροφοριών:

1. Στοιχεία για τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

2. Στοιχεία που αφορούν τον πιστωτικό κίνδυνο

3. Στοιχεία που αφορούν τον λειτουργικό κίνδυνο

4. Στοιχεία που αφορούν τον κίνδυνο αγοράς

5. Εποπτικές ενέργειες και μέτρα

Εάν επιθυμείτε συνοπτική παρουσίαση σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία στα λοιπά Κράτη Μέλη, δείτε τον αντίστοιχο πίνακα στην ιστοσελίδα της CEBS.