ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα γενικά κριτήρια και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αξιολόγηση και τον έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 124 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ.

Για τους σκοπούς των εποπτικών δημοσιοποιήσεων, χρησιμοποιείται ως αναφορά το συμβουλευτικό κείμενο της CEBS ''Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process'' σύμφωνα με τον Πυλώνα 2. Το Σύστημα Εποπτικής Αξιολόγησης και Ελέγχων (ΣΕΑΕ) αποτελεί ένα μέρος της ευρύτερης Διαδικασίας Εποπτικής Αξιολόγησης, με τα υπόλοιπα να είναι η Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ), η Εσωτερική Διακυβέρνηση (ΕΔ), το Σύστημα Αξιολόγησης Κινδύνου (ΣΑΚ) και ο Διάλογος και Μέτρα.

Για τους σκοπούς των εποπτικών δημοσιοποιήσεων, έχουν προσδιοριστεί οι βασικές πτυχές των εποπτικών ενεργειών που συνιστούν την έννοια της Διαδικασίας Εποπτικής Αξιολόγησης και είναι κοινές μεταξύ των αρμόδιων εποπτικών αρχών: α) Πεδίο Εφαρμογής ΣΕΑΕ β) Ατομική Αξιολόγηση Κινδύνου γ) Εξέταση και αξιολόγηση της ΕΔΑΚΕ δ) Συνολική αξιολόγηση και εποπτικά μέτρα. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει επεξηγηματικά σχόλια για το αναμενόμενο περιεχόμενο για κάθε μια από τις προαναφερόμενες κατηγορίες.

Πίνακας πληροφοριών:

1. Πίνακας Εποπτικής Αξιολόγησης

Εάν επιθυμείτε συνοπτική παρουσίαση σχετικά με την εποπτική αξιολόγηση από τα λοιπά Κράτη Μέλη, δείτε τον αντίστοιχο πίνακα στην ιστοσελίδα της CEBS.